Památky archeologické

Památky archeologické

Termín uzávěrky pro přijetí příspěvků pro Památky archeologické CXVI (116) 2025 je 30. září 2024.

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tematickým zaměřením.

Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) a dále je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich’s Periodicals Directory.

Impact Factor 0,7 (2022)

Památky archeologické 2023

Zobrazit

Památky archeologické (114) 2023

OBSAH

Obsah Památek archeologických CXIV (114), 2023

ČLÁNKY

Neolithic as a Historical Period and its Eurasian Variants / Neolit jako historické období a jeho podoby v Eurasii
Ivan Pavlů – Petr Čechák
Památky archeologické CXIV (114), 2023, 5–35

Vícečetné hroby únětické kultury. Nové objevy z Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice) a z Chleb (okr. Nymburk) / Mass Graves of Únětice Culture. New Discoveries from Roudnice nad Labem (Litoměřice District) and Chleby (Nymburk District) in the Czech Republic
Ondřej Švejcar – Petr Krištuf – Martin Trefný – Jana Kuljavceva Hlavová – Erika Průchová – Luka Papac – Michal Ernée
Památky archeologické CXIV (114), 2023, 37–89

Jihočeská hradiště z přelomu starší a střední doby bronzové / South Bohemian Hillforts During the Transition from the Early to Middle Bronze Age
Daniel Hlásek – Tomáš Bayer – Lenka Kovačiková – Roman Křivánek – Jan Novák – Václav Vondrovský – Tereza Šálková
Památky archeologické CXIV (114), 2023, 91–187

Renesanční sklo z Opavy. Sklo jako nedílná součást renesanční kultury stolování, obchodní komodita i prostředek demonstrace společenského postavení / Renaissance Glass from Opava. Glass as an Integral Part of Renaissance Dining Culture, a Commercial Commodity and a Means of Expressing Social Status
Kateřina Vaďurová
Památky archeologické CXIV (114), 2023, 189–234

From Air Survey to GIS-Aided Mapping, Photogrammetry-Based 3D Modelling and the Virtual Reconstructions of Czech Lowland Crop-Marked Archaeological Sites / Od leteckého průzkumu a mapování k tvorbě digitálního výškopisného modelu a 3D virtuálních rekonstrukcí lokalit identifikovaných prostřednictvím porostových příznaků v nížinných oblastech Čech
Martin Gojda – Jiří Unger
Památky archeologické CXIV (114), 2023, 235–267

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXIV (114), 2023, 269–276

Památky archeologické 2022

Zobrazit

Památky archeologické (113) 2022

OBSAH

Obsah Památek archeologických CXIII (113), 2022

ČLÁNKY

An Introduction to the Study of (Late) Prehistoric Ground Stone Artefacts in the Western Part of Jebel Sabaloka in Central Sudan / Úvod do studia pravěkých broušených kamenných artefaktů ze západní části pohoří Sabaloka ve středním Súdánu
Jaroslav Řídký – Ladislav Varadzin – Lenka Varadzinová
Památky archeologické CXIII (113), 2022, 5–44

Kultura nálevkovitých pohárů na silničním obchvatu Kolína (39./38.–35./34. stol. před Kr.). Sídelní síť mikroregionu a ohrazení typu dlouhých mohyl na východě středních Čech / The Funnel Beaker Culture on the Kolín Bypass Road (3900/3800–3500/3400 BC). The settlement network of the micro-region and long barrow-type enclosures in east central Bohemia
Radka Šumberová – Milan Zápotocký
Památky archeologické CXIII (113), 2022, 45-133

The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav District, Czech Republic) / Pohřebiště z konce doby stěhování národů z Drnholce (okres Břeclav, ČR)
František Trampota a kol.
Památky archeologické CXIII (113), 2022, 135-181

Raně středověké pohřebiště v Přezleticích (okr. Praha-východ) / Early Medieval Burial Ground in Přezletice (Prague-East District)
Nikola Koštová a kol.
Památky archeologické CXIII (113), 2022, 183-255

K otázce vývoje a rozšíření pokliček a tzv. pokliček-misek v keramických okruzích střední Evropy ve středověku / Zur Frage der Entwicklung und Verbreitung von Deckeln und sogenannten Deckeln-Schüsseln in den mitteleuropäischen Keramikkreisen im Mittelalter
Rudolf Procházka
Památky archeologické CXIII (113), 2022, 257-310

Rekonstrukce lesní vegetace České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku na základě archeoantrakologických dat / Reconstruction of Forest Vegetation Between the Neolithic and the Early Middle Ages in the Territory of the Czech Republic Based on Archaeoanthracological Data
Petr Kočár a kol.
Památky archeologické CXIII (113), 2022, 311-368

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXIII (113), 2022, 369-376

Památky archeologické 2021

Zobrazit

Památky archeologické (112) 2021

OBSAH

Obsah Památek archeologických CXII (112), 2021

ČLÁNKY

Pozdněglaciální osídlení u Stadic v severozápadních Čechách / Late Epigravettian Site near Stadice in Northwest Bohemia
Martin Oliva – Slavomil Vencl
Památky archeologické CXII (112), 2021, 5–70

Depot medených predmetov z Mníchovej Lehoty (okr. Trenčín). Príspevok k poznaniu antimónovej medi typu Nógrádmarcal v období staršieho eneolitu / Depotfund von Kupfergegenständen aus Mníchova Lehota (Bez. Trenčín). Beitrag zur Erkennung des Antimonkupfers vom Typ Nógrádmarcal in dem älteren Aeneolithikum
Mária Novotná a kol.
Památky archeologické CXII (112), 2021, 71-100

Skupinové pohřebiště únětické kultury z Lovosic (okr. Litoměřice). K funerálním areálům starší doby bronzové v severozápadních Čechách / The Únětice Culture Group Cemetery from Lovosice (Litoměřice District). On Early Bronze Age Burial Grounds in Northwest Bohemia
Marek Půlpán a kol.
Památky archeologické CXII (112), 2021, 101-196

Central Sites and the Development of Rural Settlements from the Middle to Late La Tène Period in Central Moravia / Centrální místa a vývoj osídlení ve střední a pozdní době laténské na území střední Moravy
Ivan Čižmář – Alžběta Danielisová
Památky archeologické CXII (112), 2021, 197-236

The Hoard of Celtic Coins from Deutsch Jahrndorf (Austria, 1855) / Poklad keltských mincí z Deutsch Jahrndorfu (Rakousko, 1855)
Jiří Militký – Melinda Torbágyi
Památky archeologické CXII (112), 2021, 237-299

Jak malá byla Marobuda říše? Prameny k rozsahu Marobudem ovládaného území a jejich interpretace / Wie klein war das Marbod-Reich? Die Quellen zur Ausdehnung des von Marbod beherrschten Gebiets und ihre Interpretation
Vladimír Salač
Památky archeologické CXII (112), 2021, 301-332

Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands. Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries) / Středověké důlní středisko Buchberg na Českomoravské vrchovině. Produkce kovů v Českém království (13.–14. století)
Petr Hrubý a kol.
Památky archeologické CXII (112), 2021, 333-384

Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře / Multiple Burials in the Early Modern Period. The case study of an 18th-century burial ground in Jaroměř–Semonice
Pavel Drnovský – Erika Průchová
Památky archeologické CXII (112), 2021, 385–431

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXII (112), 2021, 433-436

Památky archeologické 2020

Zobrazit

Památky archeologické (111), 2020

OBSAH

Obsah Památek archeologických CXI (111), 2020

ČLÁNKY

Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace / Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement of Šumava: The Possibilities of Research, Dating and Interpretation
Katarína Kapustka – Jan Eigner – Marek Parkman – Milan Řezáč – Antonín Přichystal – Petr Pokorný – Lenka Lisá – Michaela Ptáková – Ivo Světlík – Romana Kočárová – Milan Metlička – Nikola Koštová
Památky archeologické CXI (111), 2020, 5–59

Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic / Studna s dřevěnou konstrukcí z osady prvních zemědělců v Uničově, Česká republika
Ivana Vostrovská – Jan Petřík – Libor Petr – Petr Kočár – Romana Kočárová – Zbyněk Hradílek – Josef Kašák – Zdeňka Sůvová – Katarína Adameková – Zdeněk Vaněček – Jaroslav Peška – Bernhard Muigg – Michal Rybníček – Tomáš Kolář – Willy Tegel – Marek Kalábek – Pavlína Kalábková
Památky archeologické CXI (111), 2020, 61–111

Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, and Main Development Trends – A Review / Čechy na konci doby laténské: předměty, materiály, chronologie a hlavní vývojové trendy – zhodnocení
Alžběta Danielisová
Památky archeologické CXI (111), 2020, 113–157

Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku / An Assemblage of Metal Roman Iron Age Artefacts from Boršov in the Moravská Třebová Region
David Vích – Jan Jílek – Jiří Kmošek – Marcin J. Biborski – Mateusz R. Biborski – Jan Martínek
Památky archeologické CXI (111), 2020, 159–192

Tismice jako produkční a nadregionální centrum Čech 8. a 9. století / Tismice as a Production and Supra-Regional Centre of Bohemia in the 8th and 9th Centuries
Naďa Profantová – Roman Křivánek – Marek Fikrle – Jan Zavřel
Památky archeologické CXI (111), 2020, 193–271

RECENZE / REVIEWS

Peter Stadler – Nadezhda Kotova /eds./, Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, Site 2 in Lower Austria and the Origin of the Western Linear Pottery Culture (LPC). Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, in Lower Austria. Volume 1/part a and part b. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 88 (rec. Jaroslav Řídký), 273–275

Christian Gugl – Silvia Radbauer – Michaela Kronberger, Die Canabae von Carnuntum II. Archäologische und GIS-analytische Auswertung der Oberflächensurveys 2009–2010. Der Römische Limes in Österreich, Heft 48 (rec. Radka Knápek), 276–278

Sven Jäger, Germanische Siedlungsspuren des 3. bis 5. Jahrhunderts n. Chr. zwischen Rhein, Neckar und Enz. Band 1–2. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 14 (rec. Zdeněk Beneš), 278–281

Susanne Grunwald, Burgwallforschung in Sachsen. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der deutschen Prähistorischen Archäologie zwischen 1900 und 1961. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Professur für Ur- und Frühgeschichte der Universität Leipzig, Band 331 (rec. Jan Hasil), 281–283

Antonín Zůbek, Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků (rec. Jan Frolík), 284–286

Hedvika Sedláčková, Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Volume I: Assessment of Finds. Volume II: Catalogue of Glass (rec. Kateřina Vaďurová), 286–288

Památky archeologické 2019

Zobrazit

Památky archeologické (110), 2019

OBSAH

Obsah Památek archeologických CX (110), 2019

ČLÁNKY

Eneolitická měděná industrie na Moravě. Nové a staronové nálezy ve světle stávajících poznatků o vývoji středoevropské metalurgie / Die äneolithische Kupferindustrie in Mähren. Neue und alt-neue Funde im Licht der bestehenden Erkenntnisse über die Entwicklung der mitteleuropäischen Metallurgie
Miroslav Dobeš – Marek Fikrle – Aleš Drechsler – Karel Faltýnek – Pavel Fojtík – Jakub Halama – Zuzana Jarůšková – Marek Kalábek – Jana Langová – Zdeněk Schenk – Samuel Španihel – Jaroslav Peška
Památky archeologické CX (110), 2019: 5-58

Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika uměleckého projevu elit starší doby železné / An Interdisciplinary Study of the Princely Hallstatt Period Barrow in Rovná in the Strakonice District. Representation of Social Identity and Symbolism of the Artistic Expression of Early Iron Age Elite
Miloslav Chytráček – Ondřej Chvojka – Markus Egg – Jan John – Jan Michálek – Jaroslav Cícha – Jindřich Hladil – Peter Koník – Radka Kozáková – Roman Křivánek – René Kyselý – Antonín Majer – Jan Novák – Jaroslav Pavelka – Michaela Rašková Zelinková – Petra Stránská – Ivo Světlík – Tereza Šálková
Památky archeologické CX (110), 2019: 59-172

Velkomoravské meče z Pohanska u Břeclavi a okolí – nová revize / Great Moravian swords from Pohansko near Břeclav and the surrounding area – a new revision
Jiří Košta – Jiří Hošek – Petr Dresler – Jiří Macháček – Renáta Přichystalová
Památky archeologické CX (110), 2019: 172-235

Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi / Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Břeclav
Petr Dresler – Vít Beran
Památky archeologické CX (110), 2019: 237-306

Funkční klasifikace a vývoj vrchnostenských sídel ve středověkých a raně novověkých Čechách / The Functional Classification and Development of Elite Seats in Medieval and Early Modern Bohemia
David Novák
Památky archeologické CX (110), 2019: 307-382

.

RECENZE – ZDE

Ulrike Wels-Weyrauch, Die Dolche in Bayern. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung VI, Band 15 (rec. Lubor Smejtek), 383–386

Thorsten Rabsilber – Holger Wendling – Karin Wiltschke-Schrotta, Der Dürrnberg bei Hallein. Die Gräbergruppe im Eislfeld. Teil I–II. Dürrnberg-Forschungen, Band 10 (rec. Miloslav Chytráček), 386–388

Maciej Karwowski – Vladimír Salač – Susanne Sievers /Hrsg./, Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21 (rec. Tomáš Mangel), 389–392

Jürgen Süß – Brigitte Gräf, Lopodunum VI. Die 3D-Rekonstruktion des römischen Forums von Ladenburg. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Band 6 (rec. Josef Souček), 393

Karl Peschel, Das elbgermanische Gräberfeld Großromstedt in Thüringen. Eine Bestandsaufnahme. Römisch-Germanische Forschungen, Band 74 (rec. Eduard Droberjar), 394–395

Adéla Balcárková – Petr Dresler – Jiří Macháček, Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 476 (rec. Ivana Boháčová), 395–398

Mario Schwarz /Hrsg./, Die Wiener Hofburg im Mittelalter. Von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz. Veröffentlichungen zur Bau und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg, Band 1 (rec. Rudolf Procházka), 398–400

Památky archeologické 2018

Zobrazit

Památky archeologické (109), 2018

OBSAH

Obsah Památek archeologických CIX (109), 2018

.

ČLÁNKY

Settlement Strategies of Palaeolithic and Mesolithic Societies in north Moravia and Czech Silesia (Czech Republic) / Sídelní strategie paleolitických a mezolitických populací severní Moravy a Českého Slezska (Česká republika)
Petr Neruda
Památky archeologické CIX (109), 2018: 5-36

Zpracování bavorských deskovitých rohovců v neolitu na příkladu dílny ze sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Chotýši u Českého Brodu/ The working of Bavarian tabular chert in the Neolithic based on the example of the workshop from the Stroked Pottery culture settlement in Chotýš near the town of Český Brod
Pavel Burgert — Katarína Kapustka — Zdeněk Beneš
Památky archeologické CIX (109), 2018: 37-74

Bronzový depot z Belej-Dulíc, okres Martin a dvojramenné čakany karpatskej proveniencie/ Das Bronzedepot aus Belá-Dulice, Bez. Martin und die Doppelarmknäufe karpatenländischen Ursprungs
Mária Novotná — Martin Furman
Památky archeologické CIX (109), 2018: 75-96

Demografie popelnicových polí na Slovensku. Pohled antropologie a archeologie/ Demography of Urnfields in Slovakia. View of Anthropology and Archaeology
Jaroslava Pavelková — Václav Furmánek
Památky archeologické CIX (109), 2018: 97-126

Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions / Žehuň ve středních Čechách. Otevřené sídliště z doby laténské s centrální funkcí
Alžběta Danielisová — Jan Kysela — Tomáš Mangel — René Kyselý — Jiří Militký
Památky archeologické CIX (109), 2018: 127-178

Celtic coins from the central site of Žehuň/ Keltské mince z areálu centrálního sídliště v Žehuni
Jiří Militký
Památky archeologické CIX (109), 2018: 179-231

A Countryside in Transition: The Galinoporni-Kaleburnu Plain (Cyprus) in the Passage from Late Antiquity to the Early Middle Ages (ca. 600 – ca. 850)/ Měnící se krajina: planina Galinoporni-Kaleburnu (SV Kypr) na přechodu mezi pozdní antikou a raným středověkem (ca 600 – ca 850)
Luca Zavagno — Bülent Kızılduman
Památky archeologické CIX (109), 2018: 233-251

.

RECENZE – ZDE

Eva Lenneis /Hrsg./, Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. Archäologie Niederösterreichs (rec. Ivan Pavlů — Pavel Burgert), 253–255

Dragana Antonović, Kupferzeitliche Äxte und Beile in Serbien. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IX, Band 27 (rec. Miroslav Dobeš), 256–257

Zoja Benkovsky-Pivovarová — Bohuslav Chropovský, Grabfunde der frühen und der beginnenden Bronzezeit in der Westslowakei. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia, Tomus XXI (rec. Markus Dürr), 258–260

Ludwig Wamser, Mauenheim und Bargen. Zwei Grabhügelfelder der Hallstatt- und Frühlatènezeit aus dem nördlichen Hegau. Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg 2 (rec. Lucia Benediková), 260–266

Manuel Fernández-Götz — Holger Wendling — Katja Winger /eds./, Path to complexity. Centralisation
and Urbanisation in Iron Age Europe (rec. Miloslav Chytráček), 267–268

Martin Ježek, Archaeology of touchstones. An introduction based on finds from Birka, Sweden (rec. Jan Kypta), 268–271

Památky archeologické 2017

Zobrazit

OBSAH

Obsah Památek archeologických CVIII (108), 2017

.

ČLÁNKY

Aurignacian in Moravia. New geochronological, lithic and settlement data / Aurignacian na Moravě. Nové poznatky o geochronologii, kamenné industrii a osídlení
Yuri E. Demidenko — Petr Škrdla — Ladislav Nejman
Památky archeologické CVIII (108), 2017: 5-38

Únětické pohřebiště v Opavě-Vávrovicích / Aunjetitzer Gräberfeld in Opava-Vávrovice
Jindřich Hlas — Stanislav Stuchlík — Lukáš Šín
Památky archeologické CVIII (108), 2017: 39-88

Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách / Bernstein der mittleren bis späten Bronzezeit in Böhmen
Ondřej Chvojka — Miloslav Chytráček — Milan Metlička — Jan Michálek
Památky archeologické CVIII (108), 2017: 89-120

Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě / Bernstein der älteren Eisenzeit und der Verlauf der Bernsteinstraße in Mitteleuropa
Miloslav Chytráček — Martin Golec — Ondřej Chvojka — Milan Metlička — Jan Michálek — Miroslava Novotná — Drahomíra Frolíková
Památky archeologické CVIII (108), 2017: 121-256

Středověké sklo z Opavy II. Nálezy skla z archeologických výzkumů na ulici Masařská 6, Pekařská – Kolářská a Mnišská – Mezi Trhy / Medieval glass from Opava II. Glass finds from archaeological excavations at Masařská St 6, Pekařská – Kolářská and Mnišská – Mezi Trhy
Kateřina Břečková
Památky archeologické CVIII (108), 2017: 257-289

.

RECENZE

Milan Lička, Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. Fontes Archaeologici Pragenses 43 (rec. Pavel Burgert), 291–292

Michal Ernée, Prag-Miškovice. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frühbronzezeitlichen Nekropole. Römisch-Germanische Forschungen, Band 72 (rec. Jaroslav Peška), 292–298

Rupert Gebhard — Rüdiger Krause, Bernstorf. Archäologisch-naturwissenschaftliche Analysen der Gold- und Bernsteinfunde vom Bernstorfer Berg bei Kranzberg, Oberbayern. Bernstorf-Forschungen 1 (rec. Michal Ernée), 298–303

Martin Hohlbein, Die Messer in Süd- und Westdeutschland. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung VII, Band 6 (rec. Luboš Jiráň), 304–305

Ute Luise Dietz — Albrecht Jockenhövel /Hrsg./, 50 Jahre „Prähistorische Bronzefunde“. Bilanz und Perspektiven. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XX, Band 14 (rec. Ondřej Chvojka), 306–308

Mojca Jereb, Die Bronzegefäße in Slowenien. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung II, Band 19 (rec. Miloslav Chytráček), 308–311

Claire Taylor — Kostas Vlassopoulos /Eds./, Communities and Networks in the Ancient Greek World (rec. Denis Hakszer), 312–313

Susanne Sievers — Matthias Leicht — Bernward Ziegaus, Ergebnisse der Ausgrabungen in Manching-Altenfeld 1996 bis 1999. Teil 1: Text und Beilagen. Teil 2: Text. Die Ausgrabungen in Manching, Band 18 (rec. Alžběta Danielisová), 314–316

Christopher Gosden — Sally Crawford — Katharina Ulmschneider /eds./, Celtic Art in Europe. Making connections. Essays in honour of Vincent Megaw on his 80th birthday (rec. Jan Kysela), 316–319

Venceslas Kruta, L’art des Celtes (rec. Jan Bouzek), 320–321

Hans-Ulrich Voß — Nils Müller-Scheeßel /Hrsg./, Archäologie zwischen Römern und Barbaren. Zur Datierung und Verbreitung römischer Metallarbeiten des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. im Reich und im Barbaricum – ausgewählte Beispiele (Gefäße, Fibeln, Bestandteile militärischer Ausrüstung, Kleingerät, Münzen). Teil I–II. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 22, 1-2 (rec. Vladimír Varsik), 321–324

Kay Ehling, Konstantin 312 (rec. Boris Stoklas), 324–326

Sebastian Messal, Glienke. Eine Slawische Burg des 9. und 10. Jahrhunderts im östlichen Mecklenburg. Frühmittelalterarchäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer, Band 5 (rec. Jan Hasil), 327–329

Marcus Gerds — Michael Wolf, Das Gräberfeld des frühmittelalterlichen Seehandsplatzes von Groß Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg – Die Menschen und ihre Lebensumstände Groß Strömkendorf – Reric. Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer, Band 6,1 a 6,2 (rec. Renáta Přichystalová), 330–332

Jiří Macháček — Petr Dresler — Renáta Přichystalová — Vladimír Sládek, Břeclav – Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 455 (rec. Naďa Profantová), 333–336

Památky archeologické 2016

Zobrazit

OBSAH

Obsah Památek archeologických CVII (107), 2016

.

ČLÁNKY

Jordanovská kultura na východě Čech / Die Jordanów-Kultur im Osten Böhmens
Milan Zápotocký
Památky archeologické CVII (107), 2016: 5-49

Časně eneolitické ohrazení ve Vliněvsi. Příspěvek k povaze kontaktu mezi jordanovskou a michelsberskou kulturou v Čechách / Frühäneolithisches Grabenwerk in Vliněves. Beitrag zum Charakter des Kontakts zwischen der Jordanów- und der Michelsberg-Kultur in Böhmen
Miroslav Dobeš — Petra Stránská — Roman Křivánek — Petr Limburský
Památky archeologické CVII (107), 2016: 51-115

Vývoj moravsko-rakouské hranice v raném středověku. Mikulov – vstupní brána na území Moravy / The Development of the Moravian-Austrian Border in the Early Middle Ages. Mikulov – the Gate to Moravia
Adéla Balcárková — David Kalhous
Památky archeologické CVII (107), 2016: 117-180

Tzv. karantánské náušnice ve středním Podunají / Die „karantanischen“ Ohrringe im mittleren Donauraum
Šimon Ungerman
Památky archeologické CVII (107), 2016: 181-236

Medieval Workshop of an Alchemist, Jeweller and Glassmaker in Bilyar (Middle Volga Region, Russian Federation) / Středověká dílna alchymisty, klenotníka a skláře v Bilär (Střední Povolží, Ruská federace)
Svetlana Valiulina
Památky archeologické CVII (107), 2016: 237-278

Vojenské vybavení bojové družiny před husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík u Brandýsa nad Orlicí ve východních Čechách / The military gear of armed groups prior to the Hussite Revolution. An assemblage of military gear from Orlík Castle near Brandýs nad Orlicí in east Bohemia
David Vích — Petr Žákovský
Památky archeologické CVII (107), 2016: 279-351

Late Gothic and Early Renaissance Glass from Bratislava, ca. 1450–1550 / gotické a raně renesanční sklo z Bratislavy ca 1450–1550
Hedvika Sedláčková — Dana Rohanová — Branislav Lesák — Petra Šimončičová Koóšová
Památky archeologické CVII (107), 2016: 353-394

.

RECENZE

Petr Šída, Gravettské osídlení v Lubné. Nálezy do roku 1960. Fontes Archaeologici Pragenses 42 (rec. Petr Škrdla), 395

Christine Neugebauer-Maresch — Eva Lenneis, Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 82 (rec. Marie Zápotocká), 396–399

Václav Furmánek /ed./ — Jozef Bátora — Rudolf Kujovský — Vladimír Mitáš — Ondrej Ožďáni — Jozef Vladár, Staré Slovensko 4. Doba bronzová (rec. Luboš Jiráň), 399–400

Andreas Sattler, Die Gräber der Aunjetitzer Kultur im Saalegebiet. Zum Totenritual auf Grundlage der älteren Befunde. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 267 (rec. Michal Ernée), 401–403

Janusz Czebreszuk — Johannes Müller /eds./, Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa — Studia nad Pradziejami Europy Środkowej, Band/Tom 13 (rec. Michal Ernée), 403–405

Michaela Zavadil, Monumenta: Studien zu mittel- und späthelladischen Gräbern in Messenien (rec. Denis Hakszer), 406–407

Marion Uckelmann, Die Schilde der Bronzezeit in Nord-, West- und Zentraleuropa. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung III, 4. Band (rec. Lubor Smejtek), 407–409

Julian Winiker, Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter in Böhmen. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IV, 19. Band (rec. Ondřej Chvojka), 410–411

Milan Stloukal — Jindra Nekvasil, Věčné tajemství Býčí skály. Průhledy, sv. 12 (rec. Antonín Přichystal), 412–415

Elena Miroššayová, Pohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potisia v době halštatskej. Archaeologica Slovaca Monographiae Studia, Tomus XXIV (rec. Miloslav Chytráček), 415–417

Michael Doneus — Christian Gugl — Nives Doneus, Die Canabae von Carnuntum – Eine Modellstudie der Erforschung römischer Lagervorstädte. Von der Luftbildprospektion zur siedlungsarchäologischen Synthese. Der Römische Limes in Österreich, Heft 47 (rec. Eduard Droberjar), 417–419

Claudia Lang-Auinger, Architektonische Tonreliefs aus den Grabungen der Basilika am Staatsmarkt in Ephesos. Archäologische Forschungen 22. Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse 442 (rec. Jiří Musil), 419–420

Slawen an der unteren Mittelelbe. Untersuchungen zur ländlichen Besiedlung, zum Burgenbau, zur Besiedlungsstruktur und zum Landschaftswandel. Beiträge zum Kolloquium vom 7. bis 9. April 2010 in Frankfurt a. M. Frühmittelarchäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer, Band 4 (rec. Luděk Kos), 420–422

Eva Černá — Peter Steppuhn /eds./, Glasarchäologie in Europa. Regionen – Produkte – Analysen. Beiträge zum 5. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas. Seiffen/Erzgebirge 2012 (rec. Hedvika Sedláčková), 422–426

Památky archeologické 2015

Zobrazit

OBSAH

Obsah Památek archeologických CVI (106), 2015

ČLÁNKY

Mezolitická těžba rohovce v Krumlovském lese (jižní Morava) v kontextu neolitizace střední Evropy / Mesolithic chert mining in Krumlov Forest (Krumlovský les), south Moravia in the context of the Neolithisation of central Europe
Martin Oliva
Památky archeologické CVI (106), 2015: 5-42

Klasický stupeň badenské kultury v Čechách na příkladu sídliště v Kolíně / Die Klassische Stufe der Badener Kultur in Böhmen im Licht der Siedlungsfunde aus Kolín
Miroslav Dobeš — Radka Šumberová
Památky archeologické CVI (106), 2015: 43-93

Bioarchaeological reconstruction of the funeral rite – case study based on organic material from the Hallstatt Period tumulus at the site Zahrádka (South Bohemia, Czech Republic) / Bioarchaeologická rekonstrukce pohřebního ritu – případová studie na základě organického materiálu z halštatské mohyly na lokalitě Zahrádka (jižní Čechy, Česká republika)
Tereza Šálková — Aleš Bezděk — Helena Březinová — Kristýna Farkašová — Petra Houfková — Ondřej Chvojka — Jan John — Jiří Kmošek — Peter Koník — Lenka Kovačiková — Jan Michálek — Šárka Msallamová — Jan Novák — Jaroslav Pavelka — Hana Šuláková — Tomáš Bešta — Eva Myšková — Libor Weiter — Petr Zronek
Památky archeologické CVI (106), 2015: 95-135

Sociální simulace při zkoumání společnosti, ekonomiky a využívání krajiny v době železné: metoda a příklady / Social Simulations for Exploring Society, Economy and Land Use in the Iron Age: Method and Examples
Alžběta Danielisová — Kamila Štekerová
Památky archeologické CVI (106), 2015: 137-180

Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník / The La Tène cemetery in the sandpits near Vliněves in the Mělník district
Petr Limburský — Pavel Sankot — Helena Březinová — Jakub Likovský
Památky archeologické CVI (106), 2015: 181-246

Laténský depot z Ptení (okr. Prostějov): nová fakta  / Latènezeitliches Depot von Ptení (Landkr. Prostějov): neue Fakten.
Miloš Hlava
Památky archeologické CVI (106), 2015: 247-290

Zum Problem der Feinschmiedeproduktion im Mitteldonauraum während des 5. Jahrhunderts nach Chr. / K problému produkce drobné kovové industrie v oblasti středního Dunaje v 5. století po Kr.
Jaroslav Tejral
Památky archeologické CVI (106), 2015: 291-362

.

RECENZE

Jozef Bujna — Václav Furmánek — Egon Wiedermann /eds./, Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda (rec. Martin Kuna), 363–367

László Bartosiewicz, Shuffling Nags, Lame Ducks: The Archaeology of Animal Disease (rec. René Kyselý), 367–368

Thomas Link, Die linien- und stichbandkeramische Siedlung von Dresden-Prohlis. Eine Fallstudie zum Kulturwandel in der Region der oberen Elbe um 5000 v. Chr. S příspěvkem Brita Raminger. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsens, Band 60 (rec. Marie Zápotocká), 369–372

Violetta Reiter, Ressourcenmanagement im Pfahlbau. Technologie und Rohmaterial der Steinbeilklingen vom Mondsee. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 81 (rec. Jaroslav Řídký ), 373-374

Marek Gedl, Die Pfeilspitzen in Polen. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung V, 6. Band (rec. Ondřej Chvojka), 374–376

Erich Pucher — Fritz Eckart Barth — Robert Seemann — Franz Brandstätter, Bronzezeitliche Fleischverarbeitung im Salzbergtal bei Hallstatt. Mitteilungen der prähistorischen Kommission, Band 80 (rec. René Kyselý — Gabriela Dreslerová ), 377–378

Georg Tiefengraber — Karin Wiltschke-Schrotta, Der Dürrnberg bei Hallein. Die Gräbergruppen Lettenbühel und Friedhof. Mit einem Beitrag von Mona Abd El Karem. Dürrnberg-Forschungen, Band 8, Abteilung Gräberkunde (rec. Miloslav Chytráček), 378–380

Christiana Elisabeth Later, Die Sapropelitfunde aus dem Oppidum von Manching. Die Ausgrabungen in Manching, Band 19 (rec. Miloš Hlava), 380–382

Celine Wawruschka, Frühmittelalterliche Siedlungstrukturen in Niederösterreich (rec. Naďa Profantová), 382–387

Petr Hrubý — Petr Hejhal — Karel Malý — Petr Kočár — Libor Petr, Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Spisy Masarykovy Univerzity v Brně (rec. Jana Hlavatá), 387–388

ArchaeoMontan 2012, Průzkum – Evidence – Interpretace — Erkunden – Erfassen – Erforschen. (Hrsg. von Regina Smolnik). Arbeits- und Forchungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26. Mezinárodní konference Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012 (rec. Jan Mařík), 389–392

ArchaeoMontan 2013, Krušná krajina — Erz(gebirgs)landschaft — Ore landscape. (Hrsg. von Regina Smolnik). Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 28. Mezinárodní konference Kadaň, 26. až 28. září 2013 (rec. Michal Ernée), 393–396

ArchaeoMontan 2014, Ergebnisse und Perspektiven — Výsledky a výhledy. (Hrsg. von Regina Smolnik). Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 29. Mezinárodní konference Dippoldiswalde, 23. až 25. říjen 2014 (rec. David Novák), 397–399

Harald Meller — Roberto Risch — Ernst Pernicka /Herausgeber/, Metalle der Macht – Frühes Gold und Silber — Metals of power – Early gold and silver. 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 11/1 (2014) + Band 11/2 (2014) (rec. Stanislav Stuchlík), 400–404

Památky archeologické online 1855–1912 a od 1913

Zobrazit