From Air Survey to GIS-Aided Mapping, Photogrammetry-Based 3D Modelling and the Virtual Reconstructions of Czech Lowland Crop-Marked Archaeological Sites

Název / Title: From Air Survey to GIS-Aided Mapping, Photogrammetry-Based 3D Modelling and the Virtual Reconstructions of Czech Lowland Crop-Marked Archaeological Sites / Od leteckého průzkumu a mapování k tvorbě digitálního výškopisného modelu a 3D virtuálních rekonstrukcí lokalit identifikovaných prostřednictvím porostových příznaků v nížinných oblastech Čech
Autor / Author: Martin Gojda – Jiří Unger
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIV (114), 2023, 235–267
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2023.5
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
In this paper we want to present how data acquired in the 25 years long period during aerial archaeological survey – carried out by the Prague Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences – of buried sites seasonally displayed through cropmarks have recently been processed in order to become a type of document of the same value as the documents produced by means of archaeological excavation, i.e. large scale maps and plans of the detected and photographed crop-marked sites. A principal attention is given to the application of modern methods of 3D modelling. Representative examples are gradually selected from several hundred archaeological sites hidden beneath the earth’s surface and seasonally visible through ‘vegetation/crop marks’ in order to document the potential of such marks to get an idea of the layout of detected sites (individual features as well as complex settlement areas). A ‘flight’ over a virtual prehistoric or historical landscape in the form of animated video clips can then present in an attractive way, especially to the general public, the characteristic features of the past landscape.

V této práci přinášíme informace o tom, jakým způsobem jsou v současnosti zpracovávána data získaná během 25 let trvajícího letecko-archeologického průzkumu, dlouhodobého výzkumného programu, uskutečňovaného v pražském Archeologickém ústavu AV ČR. Heuristická fáze programu byla založena na identifikaci a fotoletecké dokumentaci pod povrchem terénu ukrytých objektů/lokalit, které jsou za příhodných podmínek zviditelňované prostřednictvím vegetačních příznaků. V posledních letech probíhá zpracování získaných dat do podoby stejného druhu dokumentů, které jsou pořizovány během terénních výzkumů odkryvem – tedy map velkého měřítka a plánů lokalit objevených výše uvedeným způsobem. Velký význam má v tomto procesu aplikace moderních postupů tvorby 3D modelů. Z několika set archeologických lokalit jsou postupně vybírány příklady, na nichž lze dokumentovat potenciál vegetačních příznaků pro získání představy o půdorysu detekovaných lokalit. „Průletem“ nad virtuální krajinou formou animovaných klipů lze zejména široké veřejnosti přiblížit charakteristické rysy pravěké či středověké krajiny.

Klíčová slova / Key words:
aerial photographs – archaeological remote sensing – cropmarks – photogrammetry – digital surface models – 3D virtual reconstructions
letecká fotografie – archeologický dálkový průzkum – vegetační/porostové příznaky – fotogrammetrie – digitální výškopisný model – 3D virtuální rekonstrukce