Publikace

Archeologické rozhledy

Odborné recenzované periodikum publikující plně v režimu Open Access. Časopis je vydáván Archeologickým ústavem AV ČR v Praze již od roku 1949. Ve čtyřech číslech ročně přináší významné výsledky archeologického výzkumu z prostoru střední Evropy nebo s přesahem do tohoto regionu. Publikované články svým zaměření pokrývají celé spektrum témat bez ohledu na zkoumané období nebo metodologický přístup. Vítány jsou především příspěvky o důležitých archeologických objevech zasazených do širšího kontextu, výzkum propojující archeologii s dalšími vědními obory stejně jako diskuze a syntézy vztahující se ke klíčovým problémům středoevropské archeologie.

Časopis je zařazen do databází WOS AHCI, SCOPUS, ERIH PLUS a dalších.

Detail publikace

 

Castellologica Bohemica

Předmětem zájmu časopisu jsou středoevropská sídla elit, zejména opevněná, z období vrcholného středověku až raného novověku, jako jsou například hrady a tvrze a jim podobné objekty, nahlížená z pohledu historie, stavební historie, dějin umění, archeologie, vojenství a dalších vědních disciplín, a to včetně výzkumu jejich krajinného a společenského kontextu. Akceptovány jsou však i studie o sídlech z období starších i mladších, mají-li úzký vztah k problematice opevněných elitních sídel, či články zaměřené na hmotnou kulturu z toho prostředí pocházející či na ni vázané.
Cílem časopisu je vydávat studie, materiálově pojaté příspěvky a diskusní články zaměřené na sledovaná témata. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze, anotace či zprávy o důležitých událostech v kastelologii (výročí, konference atd.).

Od čísla 14 je hlavním vydavatelem Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Více informací a vydaná čísla najdete na webu: https://cb.zcu.cz/

Hlavní redaktor a editor: Mgr. Milan Sýkora
Výkonný redaktor: Mgr. Luboš Hobl Ph.D.

Detail publikace

 

Castrum Pragense

Publikační řada vydávaná Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. věnovaná starším dějinám Pražského hradu. Přednost mají texty z oboru archeologie, dějiny umění a architektury, historie a archivnictví.

hlavní editor: Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.

Detail publikace

 

Mediaevalia archaeologica

Příležitostně pořádaný sborník zaměřený na archeologii středověku. Ve spolupráci různých středoevropských institucí přináší články, studie i monografie.

REDAKCE:
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc

Detail publikace

 

Památky archeologické

Termín uzávěrky pro přijetí příspěvků pro Památky archeologické CXVI (116) 2025 je 30. září 2024.

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tematickým zaměřením.

Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) a dále je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich’s Periodicals Directory.

Impact Factor 0,7 (2022)

Detail publikace

 

Památky archeologické – Supplementa

Supplementa jsou neperiodickou řadou vydávanou redakcí časopisu Památky archeologické. V letech 1995-2005 byl v rámci této řady vydáván mezinárodní sborník Ruralia I-V.

Detail publikace

 

Předchozí
1 2