Publikace

Archeologické rozhledy

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie nadregionálního významu a zprávy o nové literatuře.

Časopis Archeologické rozhledy je zařazen do Arts and Humanities Citation Index a Current Contents/Arts and Humanities (Web of Science®) společnosti Clarivate a do databází SCOPUS a ERIH PLUS.

Detail publikace

 

Archeologické rozhledy

Journal of reviewed articles, founded 1949, focused on the history of Man and his material culture, environmental changes or modern methods of archaeology, especially in the region of Central Europe, publishes brief original studies, contributions and discussions, reviews of Czech and foreign literature.

The journal Archeologické Rozhledy is indexed and abstracted in SCOPUS, ERIH PLUS and Arts and Humanities Citation Index and Current Contents/Arts and Humanities (Web of Science®) by Thomson Reuters.

Detail publikace

 

Castellologica Bohemica

Collected papers edited in collaboration with number of other partners at intervals of approximately 18 months. The journal was flunder in 1989 and is devoted to the investigation and analysis of Mediaeval and Postmedieaval fortified and encastelled structures, mainly castles, fortresses, fortified churches and town fortifications. To date twelve volumes have been published.

From the fourteenth volume, the journal will be published by the Department of Archaeology, University of West Bohemia in Pilsen: www.kar.zcu.cz/castellologica.php

Detail publikace

 

Castellologica Bohemica

Castellologica bohemica je recenzované periodikum vydávané od roku 1989 ve spolupráci s větším počtem partnerů, které je zaměřené na široké spektrum problematiky opevněných, zejména středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Vychází jednou za rok.

Od čísla 14 je hlavním vydavatelem Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: www.kar.zcu.cz/castellologica.php

Hlavní redaktor a editor: doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
Výkonný redaktor: PhDr. Zlata Gersdorfová

Detail publikace

 

Castrum Pragense

A series of publications published by the Archeological Institute of the Academy of Science of the Czech Republic in Prague dedicated to the later history of Prague castle. Priority is given to texts from the disciplines of archeology, art history, architecture, history and archive keeping.

Detail publikace

 

Castrum Pragense

Publikační řada vydávaná Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. věnovaná starším dějinám Pražského hradu. Přednost mají texty z oboru archeologie, dějiny umění a architektury, historie a archivnictví.

hlavní editor: Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.

Detail publikace

 

Předchozí
1 2 3