Vícečetné hroby únětické kultury. Nové objevy z Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice) a z Chleb (okr. Nymburk)

Název / Title: Vícečetné hroby únětické kultury. Nové objevy z Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice) a z Chleb (okr. Nymburk) / Mass Graves of Únětice Culture. New Discoveries from Roudnice nad Labem (Litoměřice District) and Chleby (Nymburk District) in the Czech Republic
Autor / Author: Ondřej Švejcar – Petr Krištuf – Martin Trefný – Jana Kuljavceva Hlavová – Erika Průchová – Luka Papac – Michal Ernée
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIV (114), 2023, 37–89
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2023.2
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Předmětem článku je zpracování a genetická analýza dvou hromadných hrobů únětické kultury (z Roudnice nad Labem a z Chleb) a jejich možná interpretace. Oba hroby lze zařadit do staršího období únětické kultury a z běžného rámce jejího pohřebního ritu vybočují především velkým počtem identifikovaných pohřbených jedinců (18 a 15–18). Celkem 15 jedinců z obou hrobů bylo podrobeno analýze DNA (u 14 úspěšné) a její výsledky byly konfrontovány s možnou interpretací tohoto typu hrobů jako rodinných hrobek. Na základě výsledků analýzy DNA a identifikovaných příbuzenských vazeb se však ukázalo, že ani v jednom z případů nenáleželi pohřbení jedinci pouze k jedné biologické rodině.

The subject of the article is the processing and genetic analysis of two mass graves of the Únětice culture from Roudnice nad Labem and Chleby and their possible interpretation. Both graves date to the early period of the Únětice culture and they deviate from the typical framework of this period’s burial rite primarily in the large number of identified buried individuals (18 and 15–18). A combined total of 15 individuals from both graves were subjected to DNA analysis (14 successfully) and the results were evaluated in the context of these graves possibly representing family tombs. However, based on the results of DNA analyses and identified biological kinship relationships, it was shown that in neither tomb did the buried individuals belong to a single biological family.

Klíčová slova / Key words:
únětická kultura – starší doba bronzová – pohřební ritus – vícečetné hroby – aDNA – příbuzenství – Česká republika
Únětice culture – Early Bronze Age – burial rite – mass graves – aDNA – kinship – the Czech Republic