Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic

Název / Title: Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic / Studna s dřevěnou konstrukcí z osady prvních zemědělců v Uničově, Česká republika
Autor / Author: Ivana Vostrovská – Jan Petřík – Libor Petr – Petr Kočár – Romana Kočárová – Zbyněk Hradílek – Josef Kašák – Zdeňka Sůvová – Katarína Adameková – Zdeněk Vaněček – Jaroslav Peška – Bernhard Muigg – Michal Rybníček – Tomáš Kolář – Willy Tegel – Marek Kalábek – Pavlína Kalábková
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXI (111), 2020, 61-111
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2020.2
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Some of the most extraordinary finds from the Early Neolithic period are wooden wells. These constructions permit unusual insights into Neolithic settlements, their subsistence and environment, as well as into the surrounding landscape. Recent excavation of a Neolithic settlement at Uničov in central Moravia, Czech Republic, yielded the discovery of a wooden well with a sediment infill from the beginning of the Neolithic period and allowed to study an array of topics by a multi-proxy approach using a set of complementary methods. Our study of the wooden lining demonstrates the carpeting skills of the first farmers, required also for building so-called ‘longhouses’. By comparing dendrochronological and radiocarbon dating, we estimated the time span of the well’s existence. The construction was used repeatedly over a longer time and was finally filled in intentionally. Studies of the well’s infill shed light on its usage and decline, providing a great proxy for the study of living dynamics and handling of waste in a Neolithic village. The environmental record extracted from botanical residues indicates that the immediate surroundings of the settlement were covered by an open-canopy woodland with a dominance of oak and hazel, and a large proportion of open habitats, whereas the surrounding landscape was not noticeably affected by humans.

Jedním z nejpozoruhodnějších nálezů ze starého neolitu jsou studny s dřevěnou konstrukcí. Tyto objekty umožňují neobvyklý vhled do neolitických osad, na strategie obživy a prostředí, jakož i na okolní krajinu. Nedávný výzkum neolitického sídliště v Uničově na střední Moravě v České republice přinesl objev dřevěné studny s výplní z počátku neolitu a umožnil studovat toto téma multi-proxy přístupem za použití sady metod. Prezentovaná studie o dřevěné konstrukci demonstruje tesařské dovednosti prvních zemědělců, potřebné také pro stavbu tzv. dlouhých domů. Porovnáním dendrochronologických a radiokarbonových dat jsme odhadli časové rozpětí existence studny. Objekt byl používán opakovaně po delší dobu a nakonec byl záměrně zaplněn. Studie výplně studny osvětlily její využití a zánik, což je skvělým prostředkem pro studium dynamiky života a nakládání s odpady v neolitické osadě. Z environmentálního záznamu získaného z botanických zbytků vyplývá, že bezprostřední okolí osady bylo pokryto lesem s otevřeným zápojem s dominancí dubu a lísky a velkým podílem otevřených stanovišť, zatímco okolní krajina nebyla lidmi znatelně ovlivněna.

Klíčová slova / Key words:
Wooden well, past environment, subsistence strategy, Linearbandkeramik, Uničov, eastern Central Europe
Studna s dřevěnou konstrukci, minule prostředi, strategie obživy, kultura s linearni keramikou, Uničov, středo-vychodni Evropa