Redakční rada

Prof. Mgr. Miroslav BÁRTA, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Český egyptologický ústav)
miroslav.barta@ff.cuni.cz

Prof. Dr. Martin BARTELHEIM
Universität Tübingen
martin.bartelheim@uni-tuebingen.de

PhDr. Miroslav DOBEŠ, Ph.D.
ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.
dobes@arup.cas.cz

Mgr. Michal ERNÉE, Ph.D., DSc.
ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.
ernee@arup.cas.cz

Prof. PhDr. Václav FURMÁNEK, DrSc., dr. h. c.
AÚ SAV Nitra
nraufurm@savba.sk

Mgr. Petr KOČÁR
ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.
kocar@arup.cas.cz

PhDr. Michal LUTOVSKÝ
ÚAPPSČ Praha
m.lutovsky@seznam.cz

Mgr. Tomáš MANGEL, Ph.D.
Filozofická fakulta (Katedra archeologie), Univerzita Hradec Králové
tomas.mangel@uhk.cz

Doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Filozofická fakulta (Katedra historie), Univerzita Palackého v Olomouci
karel.novacek@upol.cz

Doc. PhDr. Peter PAVÚK, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Ústav pro klasickou archeologii)
peter.pavuk@ff.cuni.cz

PhDr. Rudolf PROCHÁZKA, CSc.
ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i. / FF MU Brno
prochazka@arub.cz

Mgr. Klára ŠABATOVÁ, Ph.D.
Filozofická fakulta (Ústav archeologie a muzeologie), Masarykova univerzita, Brno
sabatova@phil.muni.cz

Ing. Petr ŠKRDLA, Ph.D., DSc.
ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.
ps@iabrno.cz

Dr. Dagmara H. WERRA, Ph.D.
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
dagmarawerra@yahoo.com