Řady

Castellologica Bohemica

Castellologica bohemica je recenzované periodikum vydávané od roku 1989 ve spolupráci s větším počtem partnerů, které je zaměřené na široké spektrum problematiky opevněných, zejména středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Vychází jednou za rok.

Od čísla 14 je hlavním vydavatelem Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: www.kar.zcu.cz/castellologica.php

Hlavní redaktor a editor: doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
Výkonný redaktor: PhDr. Zlata Gersdorfová

Detail publikace

 

Castrum Pragense

Publikační řada vydávaná Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. věnovaná starším dějinám Pražského hradu. Přednost mají texty z oboru archeologie, dějiny umění a architektury, historie a archivnictví.

hlavní editor: Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.

Detail publikace

 

Mediaevalia archaeologica

Příležitostně pořádaný sborník zaměřený na archeologii středověku. Ve spolupráci různých středoevropských institucí přináší články, studie i monografie.

REDAKCE:
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc

Detail publikace

 

Památky archeologické – Supplementa

Supplementa jsou neperiodickou řadou vydávanou redakcí časopisu Památky archeologické. V letech 1995-2005 byl v rámci této řady vydáván mezinárodní sborník Ruralia I-V.

Detail publikace

 

Ruralia

The Jean-Marie Pesez Conferences on Medieval Rural Archaeology

The International Association for the Archaeology of Medieval Villages and the Rural Milieu. A presentation of current problems in rural archaeology from a range of participating countries, strengthening the exchange of knowledge in, and the multifaceted development of, archaeologically comparable studies, and making archaeological results available to other scientific disciplines.

RURALIA I.-V. were published by the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Letenská 4, CZ 118 01, Prague, Czech Republic.

Detail publikace

 

Výzkumy v Čechách

Výzkumy v Čechách (původně Bulletin Záchranného Oddělení, odtud zkratka BZO). Publikace zahrnuje krátké informace o archeologických výzkumech a nálezech na území Čech. Vychází od r. 1963 v ročních či dvouletých intervalech a shrnuje údaje došlé do ARÚ v příslušném období. Od ročníku 1988/89 (vyšlo 1992) jde o automatický editovaný výstup z Archeologické databáze Čech, který je v určité míře doplňován i obrázky a plánky. Součástí každého ročníku jsou rejstříky a mapy. V rámci Výzkumů v Čechách vycházejí i retrospektivní regionální soupisy dat (např. Strakonicko 1994-98), případně soubory dat z ucelených terénních projektů (např. povrchový průzkum povodí Vinořského potoka v letech 1986-90).

Detail publikace

 

Předchozí
Další