Řady

Castellologica Bohemica

Předmětem zájmu časopisu jsou středoevropská sídla elit, zejména opevněná, z období vrcholného středověku až raného novověku, jako jsou například hrady a tvrze a jim podobné objekty, nahlížená z pohledu historie, stavební historie, dějin umění, archeologie, vojenství a dalších vědních disciplín, a to včetně výzkumu jejich krajinného a společenského kontextu. Akceptovány jsou však i studie o sídlech z období starších i mladších, mají-li úzký vztah k problematice opevněných elitních sídel, či články zaměřené na hmotnou kulturu z toho prostředí pocházející či na ni vázané.
Cílem časopisu je vydávat studie, materiálově pojaté příspěvky a diskusní články zaměřené na sledovaná témata. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze, anotace či zprávy o důležitých událostech v kastelologii (výročí, konference atd.).

Od čísla 14 je hlavním vydavatelem Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Více informací a vydaná čísla najdete na webu: https://cb.zcu.cz/

Hlavní redaktor a editor: Mgr. Milan Sýkora
Výkonný redaktor: Mgr. Luboš Hobl Ph.D.

Detail publikace

 

Castrum Pragense

Publikační řada vydávaná Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. věnovaná starším dějinám Pražského hradu. Přednost mají texty z oboru archeologie, dějiny umění a architektury, historie a archivnictví.

hlavní editor: Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.

Detail publikace

 

Mediaevalia archaeologica

Příležitostně pořádaný sborník zaměřený na archeologii středověku. Ve spolupráci různých středoevropských institucí přináší články, studie i monografie.

REDAKCE:
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc

Detail publikace

 

Památky archeologické – Supplementa

Supplementa jsou neperiodickou řadou vydávanou redakcí časopisu Památky archeologické. V letech 1995-2005 byl v rámci této řady vydáván mezinárodní sborník Ruralia I-V.

Detail publikace

 

Ruralia

The Jean-Marie Pesez Conferences on Medieval Rural Archaeology

The International Association for the Archaeology of Medieval Villages and the Rural Milieu. A presentation of current problems in rural archaeology from a range of participating countries, strengthening the exchange of knowledge in, and the multifaceted development of, archaeologically comparable studies, and making archaeological results available to other scientific disciplines.

RURALIA I.-V. were published by the Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Letenská 4, CZ 118 01, Prague, Czech Republic.

Detail publikace

 

Výzkumy v Čechách

Výzkumy v Čechách (původně Bulletin Záchranného Oddělení, odtud zkratka BZO). Publikace zahrnuje krátké informace o archeologických výzkumech a nálezech na území Čech. Vychází od r. 1963 v ročních či dvouletých intervalech a shrnuje údaje došlé do ARÚ v příslušném období. Od ročníku 1988/89 (vyšlo 1992) jde o automatický editovaný výstup z Archeologické databáze Čech, který je v určité míře doplňován i obrázky a plánky. Součástí každého ročníku jsou rejstříky a mapy. V rámci Výzkumů v Čechách vycházejí i retrospektivní regionální soupisy dat (např. Strakonicko 1994-98), případně soubory dat z ucelených terénních projektů (např. povrchový průzkum povodí Vinořského potoka v letech 1986-90).

Detail publikace

 

Předchozí
Další