The Hoard of Celtic Coins from Deutsch Jahrndorf (Austria, 1855)

Název / Title: The Hoard of Celtic Coins from Deutsch Jahrndorf (Austria, 1855) / Poklad keltských mincí z Deutsch Jahrndorfu (Rakousko, 1855)
Autor / Author: Jiří Militký – Melinda Torbágyi
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXII (112), 2021, 237-299
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2021.5
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The Deutsch Jahrndorf (Burgenland, Austria) hoard was discovered in 1855. It contained Bratislava Celtic coinage – gold denominations and silver tetradrachms of the Biatec group. Altogether, 163 coins have been studied either by autopsy or from their earlier publications; originally however, they were surely more numerous. Although the treasure was discovered south of the Danube, 15 km away from the Bratislava oppidum acropolis, there is no doubt about its direct association with this site. Its contents provide a unique insight into the production of gold denominations, both anepigraphic and with the legends BIATEC or BIAT. Silver tetradrachms of the Biatec group include the majority of known die combinations. The Deutsch Jahrndorf hoard represents a unique source for better understanding the Bratislava coin production. Based on our present state of knowledge of the late La Tène chronology, the hoard was probably concealed in the third quarter of the 1st century BC; a more precise date cannot be established. New discoveries of Roman style constructions on the Bratislava oppidum acropolis help us better understand the phenomenon of relations between the Roman Republic and local Celtic elites; the detailed study of the hoard in question contributes to this topic from the numismatic point of view.

Poklad Deutsch Jahrndorf (Burgenland, Rakousko) byl odkryt v roce 1855. Obsahoval bratislavské keltské mince – zlaté nominály a tetradrachmy skupiny Biatec. Celkem se z tohoto souboru podařilo nashromáždit či alespoň literárně doložit 163 mincí; původní počet nalezených ražeb byl však určitě vyšší. Ačkoliv byl poklad objeven 15 km jižně od akropole bratislavského oppida, nepochybně s touto lokalitou přímo souvisí. Díky tomuto nálezu lze jedinečným způsobem sledovat produkci zlatých nominálů bez nápisů i s nápisy BIATEC či BIAT. Stříbrné tetradrachmy skupiny Biatec zahrnují většinu známých kombinací razidel. Poklad představuje zcela jedinečný pramen k poznání bratislavské mincovní produkce. Podle dosavadních znalostí lze ukrytí pokladu z Deutsch Jahrndorfu chronologicky zařadit do 3. čtvrtiny 1. století před Kristem, užší datování zatím není možné. Nové archeologické nálezy římské architektury na akropoli bratislavského oppida umožňují lépe pochopit tamní vztahy mezi římskou republikou a lokálními keltskými elitami. K tomuto tématu se snaží přispět i předložené detailní zpracování depotu.

Klíčová slova / Key words:
Celtic coins, Bratislava, oppidum, hoard, Biatec, stater, tetradrachm
Keltské mince, Bratislava, oppidum, poklad, Biatec, stater, tetradrachma