Výzkumné projekty ukončené

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)
LM2018134 MŠMT ČR, Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací 2020-2022 ARÚB Mgr. David Novák, Ph.D.
Možnosti radiouhlíkového datování historických malt
DG20P02OVV028 MŠMT ČR, NAKI III 2020-2022 ÚTaAM AV ČR Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
ARIADNEplus – Advanced Research Infrastructure for Archaeological Data Networking in Europe – plus
823914 H2020–INFRAIA-2018-1 2019-2022 PIN (Itálie) Mgr. David Novák, Ph.D.
Textilie z archeologických kontextů na Pražském hradě – památky po českých panovnících, jejich rodinných příslušnících a církevních hodnostářích
GA19-00166S GA ČR 2019-2021 ARÚ PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
Nedestruktivní geofyzikální průzkumy zemědělskou činností ohrožených lokalit obsahujících různé typy příkopových ohrazení
R300021901 Regionální spolupráce AV ČR 2019 ARÚ RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
Mramor jako surovina šperků v neolitu střední Evropy
GA19-04121S GA ČR 2019-2021 ARÚ Mgr. Pavel Burgert, Ph.D.
Genomické adaptace a molekulární ekologie potravně produkčních systémů
GA19-09352S GA ČR 2019-2021 ARÚ prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu
GA19-16304S GA ČR 2019-2021 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Sázava – archeologie benediktinského kláštera
GA19-17636S GA ČR 2019-2021 ARÚ prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Prehistorické a historické sklo z České republiky. Kontinuita dialogu archeologie a archeometrie
GA19-23566S GA ČR 2019-2021 ARÚ PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu
DG18P02OVV028 MK ČR, NAKI II 2 2018-2022 FCHT VŠCHT Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku
DG18P02OVV058 MK ČR, NAKI II 2 2018-2022 ÚAPP Brno prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií (RAMSES)
CZ.02.1.01/0.0/0.0 /16_019/0000728 OP VVV MŠMT 2019-2023 ÚJF AV ČR PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.
Mezinárodní výměna metodických zkušeností při studiu dopadu mimořádných událostí na migrační a ekonomické strategie minulých lidských populací
EF16_027/0008494 MŠMT ČR, OP – Operační program EU 2018-2019 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Germáni ve středních Čechách. Výzkum, ochrana a prezentace archeologické lokality v katastru obce Holubice a příprava kulturně vzdělávací infrastruktury v regionu
R300021421 Regionální spolupráce AV ČR 2018-2019 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Mezi avarskou a karolínskou říší. Uzlové body dálkových kontaktů v Čechách 8.-9. století
GA18-00477S GA ČR 2018-2020 ARÚ PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové
GA18-10747S GA ČR 2018-2020 FF JČU PhDr. Martin Kuna CSc., DSc.
Počátky Vyšehradu. Archeologie a vznik předního politického centra raného českého státu
GA18-16362S GA ČR 2018-2020 ARÚ Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské
GA18-20096S GA ČR 2018-2020 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw)
GA18-26503S GA ČR 2018-2020 ARÚ Dr. Jakub Sawicki
Archeologické analogy pro verifikaci modelů životnosti kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu
TK01010040 TA ČR 2018-2022 ÚJV Řež Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Projekt Archiv-Net: Přeshraniční propojení kulturněhistorických sbírek v Sasku a Čechách
100346365 INTERREG V A Czech Republic-Saxony 2018-2020 Landesamt für Archäologie Sachsen MUDr. Mgr. Kryštof Derner
Archeologický informační systém ČR – druhá generace (AIS-2)
EF16_013/0001439 MŠMT ČR, OP – Operační program EU 2017-2021 ARÚ PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
GA17-17909S GA ČR 2017-2019 ARÚ PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.
Keltská oppida a jiná hradiště – mezikulturní srovnání
GA17-20106S GA ČR 2017-2019 ARÚ doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví
CZ.02.2.69/0.0/0.0 /16_018/0002686 EF – ESF, OPVVV 2017-2022 ZČÚ doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
VirtualArch – Vizualizací ke zhodnocení. Mezinárodní projekt pro lepší využití skrytého archeologického dědictví
CE947 Interreg Central Europe 2017-2020 Landesamt für Archäologie Sachsen Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
DG16P02B039 MK ČR, NAKI II 1 2016-2020 Kn AV ČR Mgr. David Novák, Ph.D.
Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb
DG16P02H012 MK ČR, NAKI II 1 2016-2020 ÚTaAM AV ČR Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích
GA16-14855S GA ČR 2016-2020 ARÚ Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
Prubířský kámen prehistorie
GA16-22207S GA ČR 2016-2019 ARÚ Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)
LM2015080 MŠMT Velké infrastruktury 2016-2019 ARÚB PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
Stavební struktury, areály aktivit a organizace sídelního prostoru na mladoneolitických sídelních areálech (5000/4900 – 4500/4400 př. n. l.)
GA15-16963S GA ČR 2015-2019 ARÚ Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
Socio-rituální centrum v mladoneolitickém období (4900-4500 př. n. l.)
Neuron Impuls 2014 NF Neuron 2015-2017 ARÚ Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
Středověké textilní a barvířské technologie – archeometrie textilních nálezů
GA14-06451S GA ČR 2014-2018 ARÚ PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
Variabilita technologie neolitické keramiky jako ukazatel sociální identity
GA14-07062S GA ČR 2014-2018 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České republice
GA14-25396S GA ČR 2014-2016 ARÚ PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech
GB14-36938G GA ČR, excelence v ZV 2 2014-2018 ARÚ PhDr. Jan Frolík, CSc.
Nedestruktivní geofyzikální výzkumy významných a ohrožených archeologických lokalit v Ústeckém kraji
R300021421 Regionální spolupráce AV ČR 2014-2016 ARÚ RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy
DF13P01OVV014 MK ČR, NAKI 3 2013-2017 ARÚ PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Od nálezu ke struktuře. Informační systém dálkového průzkumu a potenciál letecké fotografie pro tvorbu archeologických map
GA13-19041S GA ČR 2013-2015 ARÚ prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Keltské mincovnictví ve 3. – 2. století př. n. l. v českých zemích a jeho vztah k oppidálnímu období
GA13-24707S GA ČR 2013-2018 ARÚ PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Genetické otisky potravně produkčních systémů u lidských populací
GA13-37998S GA ČR 2013-2016 ARÚ prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Jedinec a komunita. Sonda do stratifikace společnosti starší doby bronzové na základě studia pohřebních areálů
GP13-24252P GA ČR 2013-2018 ARÚ Mgr. Petr Limburský, Ph.D.
Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech
GP13-34374P GA ČR 2013-2017 ARÚ Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
DF12P01OVV003 MK ČR, NAKI 2 2013-2015 ARÚ PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
ARIADNE – Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
313193 FP7-INFRASTRUC-TURES 2013-2017 PIN (Itálie) PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
DF12P01OVV032 MK ČR, NAKI 2 2012-2015 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné
GAP405/12/0926 GA ČR 2013-2016 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény
GAP405/12/2195 GA ČR 2012-2015 ARÚ PhDr. Jan Frolík, CSc.
Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen
GAP405/12/2289 GA ČR 2012-2018 ARÚ Ing. Jiří Hošek, Ph.D.
Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
DF11P01OVV010 MK ČR, NAKI 1 2011-2015 ÚTaAM AV ČR RNDr. Iva Herichová
Čechy a střední Evropa mezi lety 400 př. až 100 po Kr. (Keltové, Germáni a Římská říše) – syntéza a interpretace
GAP405/11/0603 GA ČR 2011-2015 ARÚ doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Neolitické rondely na základě mikromorfologické a formativní analýzy
GAP405/11/1590 GA ČR 2011-2015 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mincovnictví na českých oppidech doby laténské
GAP405/10/1588 GA ČR 2010-2015 ARÚ PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie
GAP405/10/2334 GA ČR 2010-2015 ARÚ PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.