Rekonstrukce lesní vegetace České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku na základě archeoantrakologických dat

Název / Title: Rekonstrukce lesní vegetace České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku na základě archeoantrakologických dat / Reconstruction of Forest Vegetation Between the Neolithic and the Early Middle Ages in the Territory of the Czech Republic Based on Archaeoanthracological Data
Autor / Author: Petr Kočár – Romana Kočárová – Martin Lanta – Jan Novák
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIII (113), 2022, 311-368
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2022.6
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Cílem studie je rekonstruovat lesní vegetaci České republiky v období zemědělského pravěku (neolitu, LnK, cca 7600 BP) až raného středověku (800 BP) na gradientu nadmořských výšek od 140 do cca 500 m n. m. pomocí antrakologických dat z archeologických lokalit – ARV (antrakologicky rekonstruovaná vegetace). Analyzován byl rozsáhlý soubor dat pocházející z 601 archeologických lokalit (990 komponent), který obsahuje 289 497 determinovaných fragmentů uhlíků. Analyzovaný soubor dat obsahuje jak výběr výsledků již publikovaných, tak především velké množství dat autorů článku, která dosud publikovaná nebyla. Dále bylo provedeno základní srovnání ARV se složením potenciální přirozené vegetace (PNV sensu Neuhäuslová et al. 1998). Chronologický vývoj antrakologicky rekonstruované vegetace je srovnán s poznatky pylových analýz (PRV sensu Abraham et al. 2016) z území České republiky. Výsledky naší studie jasně dokládají, že antrakologická data jsou cenným zdrojem informací o lesní vegetaci na dnes již převážně odlesněných a erozí silně pozměněných stanovištích nížinných lesů a lesů středních poloh. V textu jsou nastíněny základní ekologické charakteristiky vybraných antrakologicky odlišitelných taxonů dřevin a metodologické problémy antrakologických analýz.

The aim of the study is to reconstruct the forest vegetation of the Czech Republic in the period between agricultural prehistory (Neolithic, LnK, c. 7600 BP) and the Early Middle Ages on an elevation gradient from 140 to c. 500 m above sea level using anthracological data from archaeological sites – ARV (anthracologically reconstructed vegetation). A large set of data from 601 archaeological sites (990 components) containing 289,489 identified charcoal fragments was analysed. The analysed set of data contains both a selection of previously published results and, especially, a large amount of as yet unpublished data from the authors of the article. A basic comparison of the ARV with the composition of the potential natural vegetation (PNV after Neuhäuslová et al. 1998) was then conducted. The chronological development of the anthracologically reconstructed vegetation is compared with information from pollen analyses (PRV after Abraham et al. 2016) from the Czech Republic. The results of our study clearly show that anthracological data are an important source of information concerning the forest vegetation on land mostly deforested today, at lowland forest sites heavily affected by erosion and forests at medium elevations. The text outlines the basic ecological characteristics of selected anthracologically distinguishable tree taxa and methodological challenges in anthracological analysis.

Klíčová slova / Key words:
Archeoantrakologická analýza – výšková zonace – chronologické změny – zemědělský pravěk – raný středověk – Česká republika
Archaeoanthracological analysis – altitudinal zonation – chronological changes – agricultural prehistory – Early Middle Ages – Czech Republic