Výzkumné projekty

Přehled výzkumných projektů za posledních 5 let, na jejichž řešení se podílí ARÚ .

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Možnosti radiouhlíkového datování historických malt
DG20P02OVV028 MŠMT ČR, NAKI III 2020-2022 ÚTaAM AV ČR Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Textilie z archeologických kontextů na Pražském hradě – památky po českých panovnících, jejich rodinných příslušnících a církevních hodnostářích
GA19-00166S GA ČR 2019-2021 ARÚ PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
Mramor jako surovina šperků v neolitu střední Evropy
GA19-04121S GA ČR 2019-2021 ARÚ Mgr. Pavel Burgert Ph.D.
Genomické adaptace a molekulární ekologie potravně produkčních systémů
GA19-09352S GA ČR 2019-2021 ARÚ prof. Mgr. Viktor Černý Dr.
Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu
GA19-16304S GA ČR 2019-2021 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina Ph.D.
Sázava – archeologie benediktinského kláštera
GA19-17636S GA ČR 2019-2021 ARÚ prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.
Prehistorické a historické sklo z České republiky. Kontinuita dialogu archeologie a archeometrie
GA19-23566S GA ČR 2019-2021 ARÚ PhDr. Kateřina Tomková Ph. D.
Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu
DG18P02OVV028 MK ČR, NAKI II 2 2018-2022 FCHT VŠCHT Mgr. Gabriela Blažková Ph.D.
Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku
DG18P02OVV058 MK ČR, NAKI II 2 2018-2022 ARÚ, ARÚB, NPÚ, ÚAPP Brno prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií
EF16_019/0000728 MŠMT ČR, OP – Operační program EU 2018-2023 ÚJF AV ČR PhDr Dagmar Dreslerová Ph.D.
Mezinárodní výměna metodických zkušeností při studiu dopadu mimořádných událostí na migrační a ekonomické strategie minulých lidských populací
EF16_027/0008494 MŠMT ČR, OP – Operační program EU 2018-2019 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina Ph.D.
Mezi avarskou a karolínskou říší. Uzlové body dálkových kontaktů v Čechách 8.-9. století
GA18-00477S GA ČR 2018-2020 ARÚ PhDr Naďa Profantová CSc.
Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály v životě sídliště doby bronzové
GA18-10747S GA ČR 2018-2020 FF JČU PhDr. Martin Kuna CSc., DSc.
Počátky Vyšehradu. Archeologie a vznik předního politického centra raného českého státu
GA18-16362S GA ČR 2018-2020 ARÚ Mgr. Ladislav Varadzin Ph.D.
Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské
GA18-20096S GA ČR 2018-2020 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová Ph.D.
Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw)
GA18-26503S GA ČR 2018-2020 ARÚ Dr Jakub Sawicki
Archeologické analogy pro verifikaci modelů životnosti kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu
TK01010040 TA ČR 2018-2022 ÚJV Řež Mgr. Alžběta Danielisová Ph.D.
Projekt Archiv-Net: Přeshraniční propojení kulturněhistorických sbírek v Sasku a Čechách
100346365 INTERREG V A Czech Republic-Saxony 2018-2020 Landesamt für Archäologie Sachsen MUDr. Mgr. Kryštof Derner
Archeologický informační systém ČR – druhá generace
EF16_013/0001439 MŠMT ČR, OP – Operační program EU 2017-2021 ARUB PhDr. Martin Kuna CSc., DSc.
Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
GA17-17909S GA ČR 2017-2019 ARÚ PhDr Dagmar Dreslerová Ph.D.
Keltská oppida a jiná hradiště – mezikulturní srovnání
GA17-20106S GA ČR 2017-2019 ARÚ doc.PhDr. Vladimír Salač CSc.
Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví
CZ.02.2.69/0.0/0.0 /16_018/0002686 EF – ESF, OPVVV 2017-2022 ZČÚ doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
VirtualArch – Vizualizací ke zhodnocení. Mezinárodní projekt pro lepší využití skrytého archeologického dědictví
CE947 Interreg Central Europe 2017-2020 Landesamt für Archäologie Sachsen Mgr. Jan Mařík Ph.D.
INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
DG16P02B039 MK ČR, NAKI II 1 2016-2020 Kn AV ČR Mgr. David Novák Ph.D.
Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb
DG16P02H012 MK ČR, NAKI II 1 2016-2020 ÚTaAM AV ČR Mgr. Jana Maříková-Kubková Ph.D.
Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích
GA16-14855S GA ČR 2016-2020 ARÚ Mgr. Michal Ernée Ph.D.
Prubířský kámen prehistorie
GA16-22207S GA ČR 2016-2019 ARÚ Mgr. Martin Ježek Ph.D.
Archeologický informační systém České republiky
LM2015080 MŠMT ČR, projekty velkých infrastruktur 2016-2019 ARÚ PhDr. Martin Kuna CSc., DSc.
Stavební struktury, areály aktivit a organizace sídelního prostoru na mladoneolitických sídelních areálech (5000/4900 – 4500/4400 př. n. l.)
GA15-16963S GA ČR 2015-2019 ARÚ Mgr. Jaroslav Řídký Ph.D.
Socio-rituální centrum v mladoneolitickém období (4900-4500 př. n. l.)
Neuron Impuls 2014 NF Neuron 2015-2017 ARÚ Mgr. Jaroslav Řídký Ph.D.
Středověké textilní a barvířské technologie – archeometrie textilních nálezů
GA14-06451S GA ČR 2014-2018 ARÚ PhDr. Helena Březinová Ph.D.
Variabilita technologie neolitické keramiky jako ukazatel sociální identity
GA14-07062S GA ČR 2014-2018 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina Ph.D.
Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České republice
GA14-25396S GA ČR 2014-2016 ARÚ PhDr. Natalie Venclová DrSc.
Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech
GB14-36938G GA ČR, excelence v ZV 2 2014-2018 ARÚ PhDr. Jan Frolík CSc.
Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy
DF13P01OVV014 MK ČR, NAKI 3 2013-2017 ARÚ PhDr. Ivana Boháčová Ph.D.
Od nálezu ke struktuře. Informační systém dálkového průzkumu a potenciál letecké fotografie pro tvorbu archeologických map
GA13-19041S GA ČR 2013-2015 ARÚ prof. PhDr. Martin Gojda CSc.
Keltské mincovnictví ve 3. – 2. století př. n. l. v českých zemích a jeho vztah k oppidálnímu období
GA13-24707S GA ČR 2013-2018 ARÚ PhDr. Jiří Militký Ph.D.
Genetické otisky potravně produkčních systémů u lidských populací
GA13-37998S GA ČR 2013-2016 ARÚ prof. Mgr. Viktor Černý Dr.
Jedinec a komunita. Sonda do stratifikace společnosti starší doby bronzové na základě studia pohřebních areálů
GP13-24252P GA ČR 2013-2018 ARÚ Mgr. Petr Limburský Ph.D.
Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech
GP13-34374P GA ČR 2013-2017 ARÚ Mgr. Gabriela Blažková Ph.D.
Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat
DF12P01OVV003 MK ČR, NAKI 2 2013-2015 ARÚ PhDr. Martin Kuna CSc., DSc.
ARIADNE – Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
313193 EU 2013-2017 ARÚ Mgr. David Novák Ph.D.
Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
DF12P01OVV032 MK ČR, NAKI 2 2012-2015 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina Ph.D.
Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné
GAP405/12/0926 GA ČR 2013-2016 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová Ph.D.
Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény
GAP405/12/2195 GA ČR 2012-2015 ARÚ PhDr. Jan Frolík CSc.
Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen
GAP405/12/2289 GA ČR 2012-2018 ARÚ Ing. Jiří Hošek Ph.D.
Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
DF11P01OVV010 MK ČR, NAKI 1 2011-2015 ÚTaAM AV ČR RNDr. Iva Herichová
Čechy a střední Evropa mezi lety 400 př. až 100 po Kr. (Keltové, Germáni a Římská říše) – syntéza a interpretace
GAP405/11/0603 GA ČR 2011-2015 ARÚ doc.PhDr. Vladimír Salač CSc.
Neolitické rondely na základě mikromorfologické a formativní analýzy
GAP405/11/1590 GAČR 2011-2015 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina Ph.D.
Mincovnictví na českých oppidech doby laténské
GAP405/10/1588 GA ČR 2010-2015 ARÚ PhDr. Jiří Militký Ph.D.
Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie
GAP405/10/2334 GA ČR 2010-2015 ARÚ PhDr. Bořivoj Nechvátal CSc.