An Introduction to the Study of (Late) Prehistoric Ground Stone Artefacts in the Western Part of Jebel Sabaloka in Central Sudan

Název / Title: An Introduction to the Study of (Late) Prehistoric Ground Stone Artefacts in the Western Part of Jebel Sabaloka in Central Sudan / Úvod do studia pravěkých broušených kamenných artefaktů ze západní části pohoří Sabaloka ve středním Súdánu
Autor / Author: Jaroslav Řídký – Ladislav Varadzin – Lenka Varadzinová
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIII (113), 2022, 5-44
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2022.1
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
This study is devoted to stone artefacts made from raw materials that are valued for their hardness, tenacity, and texture. They were often ground, and some tools from this category were themselves used for grinding. In addition to shaping artefacts, they were employed in processing of food, crushing minerals and ores, or as parts of digging sticks. Changes in their functional composition generally signal significant subsistence, economic and social changes. As our research focuses on the Sahel region, which has undergone complex formative processes connected with climate change and radical transformation of living conditions, it is necessary to test diverse approaches to utilizing the information potential of finds from this region.
The studied artefacts come from Mesolithic (~9000–5000 cal BC) and Early Neolithic (~5000–3800 cal BC) settlements in the western part of Jebel Sabaloka in central Sudan. We focus on two assemblages from surface collection at the sites of Sphinx (Mesolithic) and Fox Hill (Mesolithic and Early Neolithic). We first provide a critical review of core studies of ground stone artefacts from the region and propose a unified basic terminology. Subsequently, we present a new classification and description system and highlight certain variables which are important to track at the sites. Among other things, our conclusions indicate that although changes occur in the settlement system and domesticated animals appear in the study region in the fifth millennium BC, these changes are reflected neither in the quantity nor in any substantial way in the morphometric characteristics of ground stone artefacts as was the case, for instance, in the Near East.

V práci se věnujeme kamenným artefaktům ze surovin ceněných pro jejich tvrdost, soudržnost a zrnitost. V určité fázi výroby byly tvarovány broušením a některé byly samy k této činnosti využívány. Kromě tvarování artefaktů našly kamenné broušené artefakty uplatnění ve zpracování potravin, drcení minerálů a rud, či jako součásti kompozitních nástrojů. Změny v jejich tvarovém a funkčním složení většinou v pravěkých souborech signalizují významné subsistenční, ekonomické a společenské změny. Protože je náš výzkum zaměřen na území Sahelu, které prošlo řadou složitých formativních procesů, spojených se změnou klimatu a s radikální proměnou podmínek k životu, je nutné testovat různé přístupy ke studiu a využití informačního potenciálu místních nálezů, kamenné artefakty nevyjímaje.
Artefakty pochází z mezolitických (~9000–5000 cal BC) a časně neolitických (~5000–3800 cal BC) lokalit v centrálním Súdánu. Předmětem studia byly zejména soubory z povrchových sběrů na lokalitách Sfinga (mezolit) a Liščí kopec (mezolit a časný neolit), ve dvou sousedních ekozónách v západní části pohoří Sabaloka. V článku jsou shrnuty základní práce o daném tématu v regionu a je navrženo sjednocení místní terminologie. Dále je představen nový klasifikační a deskripční systém a jsou vytyčeny některé proměnné, které je důležité nadále sledovat. Z našich závěrů mimo jiné vyplývá, že i když ve sledovaném regionu došlo kolem 5. tis. BC ke změnám v systému sídlení a objevují se kosterní pozůstatky domestikovaných zvířat původem z Předního východu, nelze potvrdit žádné významné změny ani v kvantitě, ale ani nijak zásadně v morfometrickém zastoupení broušených artefaktů. Socio-ekonomický vývoj zde v dané době probíhal jiným směrem, než známe z oblasti Předního východu.

Klíčová slova / Key words:
Ground stone artefacts – Mesolithic – Early Neolithic – subsistence – central Sudan – classification of tools
Broušené kamenné artefakty – mezolit – časný neolit – subsistence – centrální Súdán – klasifikace nástrojů