The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav District, Czech Republic)

Název / Title: The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav District, Czech Republic) / Pohřebiště z konce doby stěhování národů z Drnholce (okres Břeclav, ČR)
Autor / Author: František Trampota – Petr Kubín – Linda Melicherová – Lenka Vargová – Ivana Jarošová – Kateřina Vymazalová – Ladislava Horáčková – Miriam Nývltová Fišáková – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz – Ivo Mařík – Věra Klontza-Jaklová
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIII (113), 2022, 135-181
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2022.3
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
The authors present part of a burial ground of the Late Migration Period in Drnholec – Pod sýpkou (Břeclav district, Czech Republic), where seven graves were discovered in 2016 and 2017. The grave goods were identified, by typological analysis, as Langobardian/Lombardian. The authors argue that even a small part of a cemetery with a limited number of graves can bring important new data and open strategic questions, challenging traditional interpretations. The paper aims to present the results of excavation in the light of archaeological, anthropological and zooarchaeological perspectives. Archaeological part is focused on presenting the grave units and the cemetery as a contextual unit. Stylistic and typological analysis of grave goods, radiocarbon dates and probability modeling were used to establish the chronology of the cemetery. Anthropological and palaeopathological examinations were accompanied with buccal dental microwear analysis and tooth cementum annulation (TCA) which provide information about diet and age-at-death estimation. Zooarchaeological analysis was mainly driven by the find of a mule skeleton. In addition to skeletal expertise, Nitrogen and Carbon stable isotopes analyses were also applied. The authors set out their thoughts, based on material and bibliographical study, on the problem of classifying and understanding the cultural and ethnic identity of the Migration Period populations.

Autoři prezentují část pohřebiště pozdní doby stěhování národů z Drnholce, z polohy Pod sýpkou (okr. Břeclav), kde bylo v letech 2016–2017 prozkoumáno 7 hrobů. Hrobová výbava byla typologicky přiřazena langobardské kultuře. Autoři argumentují, že i výzkum pouze části pohřebiště o malém počtu hrobů může přinést nová důležitá data a otevřít strategické otázky týkající se tradičních přístupů. V článku předkládají výsledky terénního výzkumu podrobené archeologickým, antropologickým a zooarcheologickým analýzám. Archeo logická část je zaměřena na prezentaci hrobových celků a pohřebiště jako kontextuálního celku. Pro stanovení absolutní chronologie pohřebiště byly použity stylistické a typologické analýzy a modelace radiokarbonových dat. Antropologické a paleopatologické analýzy byly doplněny o analýzu bukálních dentálních mikroabrazí a analýzu přírůstků zubního cementu (TCA) pro získání informací o stravě a pro přesnější odhad věku pohřbených jedinců. Zooarcheologické analýzy byly zaměřeny hlavně na nález téměř kompletní kostry muly, která byla podrobena analýzám stabilních izotopů dusíku a uhlíku. Autoři dále předkládají své názory vyplývající ze studia materiálu a bibliografie, které se týkají problému klasifikace a chápání kulturní a etnické identity populací doby stěhování národů.

Klíčová slova / Key words:
Migration Period – Langobards – physical anthropology – paleopathology – Drnholec – burial ground – radiocarbon dating – dental microwear
Doba stěhování národů – Langobardi – fyzická antropologie – paleopatologie – Drnholec – pohřebiště – radiokarbonové datování – mikroabraze zubů