O nás

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (ARÚ) se zaměřuje na výzkum minulosti člověka v celé její šíři a komplexně ve vztahu k celé řadě kulturních, biologických a environmentálních proměnných. Ústav zasahuje do všech oblastí studia archeologických pramenů u nás i v zahraničí, a to od fáze terénního výzkumu, přes studium hmotných pozůstatků například v kontextu archeologických kultur, až po zobecňující modely minulých společností.

Tato činnost je prováděna v rámci odborných týmů, složených z jednotlivců a menších skupin seskupených k řešení konkrétních projektů. Spektrum činností týmů vychází z dlouhé tradice, kterou si v dané oblasti základního výzkumu nese a současně odráží i aktuální stav daný společenskou poptávkou a logicky také úspěšností projektových žádostí.

Vedle základního výzkumu směřují aktivity odborných týmů také do oblasti aplikovaného výzkumu. Jedná se zejména o dlouhodobé zajišťování a rozvíjení oborové infrastruktury, činnosti v oblasti péče o archeologické dědictví a závazky ústavu vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. ARÚ rovněž spravuje největší oborovou knihovnu v ČR a zpřístupňuje ji odborníkům, studentům i širší veřejnosti.

Archeologický ústav se také významně podílí na komunikaci se širší laickou veřejností na úrovni prezentace výsledků vědecké práce, či poskytování informací spojených s ochranou archeologického dědictví.

Svůj výzkum Ústav chápe v širší perspektivě a reflektuje i soudobé trendy ve vývoji archeologické teorie a metodologie. Geografický rámec výzkumu ARÚ je „měkký“, což znamená, že se nemusí nutně omezovat na evropský prostor. Důležité jsou studované problémy a jejich kontext, nikoliv zeměpisné parametry.

Hmotné prameny movitého a nemovitého charakteru tvoří materiálový základ výzkumné činnosti. Vzhledem k tomu je jejich evidence, dokumentace a publikování důležitou součástí odborných kapacit Ústavu. Samy prameny ale netvoří ani poznání, ani vědění. Je proto úkolem badatelů ARÚ prameny analyzovat, zasazovat do odpovídajícího konceptu a interpretovat. S tím souvisí potřeba formulovat relevantní výzkumné otázky a hledat na ně odpovědi.

Podstatné je publikování výsledků. Badatelé v ARÚ důsledně dbají na to, aby publikační výstupy směřovaly do odpovídajících periodik a redakcí. Práce, které svým významem přesahují národní rozměr výzkumu, jsou primárně publikovány cizojazyčně v renomovaných časopisech a nakladatelstvích. S ohledem na silné národní ukotvení našeho oboru však nerezignujeme ani na publikace v českém jazyce.

V poslední době je také posílen důraz na celospolečenský význam námi prováděného výzkumu. S tím souvisí potřeba komunikovat se širší veřejností prostřednictvím výstav, popularizačních publikací, přednáškových cyklů, webových aplikací nebo programů zaměřených na dobrovolnictví.