Povinně zveřejňované informace

1. Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2. Formáty elektronických dokumentů a škodlivý kód


 

1. Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., je zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí: Zde

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Předmětem hlavní činnosti ARÚ je vědecký výzkum v oblasti archeologického terénního výzkumu, technické, laboratorní, restaurátorské a vědecké zpracování a interpretace získaných souborů pramenů a informací, rozvoj archeologické teorie, metod, metodiky a informatiky, koordinace záchranné archeologické činnosti, provádění záchranných archeologických výzkumů, budování centrální archeologické informační databáze a odborné archeologické knihovny. Svou činností ARÚ přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), provádí konzultační a poradenskou činnost a poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. ARÚ pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu: Zde

4. Kontaktní údaje:
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 123/4
118 00 Malá Strana
Praha
E-mail: arupraha@arup.cas.cz
Tel: +420 257 014 300, Fax:+420 257 532 288

5. Způsob platby za poskytování informací:

 1. Bankovním převodem:
  Číslo účtu 700700702/0800
  Konstantní symbol: 308
  Variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo datum narození (DDMMRR)
  Zpráva pro příjemce: uveďte číslo, pod kterým byla vaše žádost zaevidována
 2. Osobně v účtárně ARÚ v sídle instituce
 3. Poštou na adresu: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 00 Praha 1

6. Identifikační číslo organizace: IČ: 67985912

7. Daňové identifikační číslo organizace: DIČ: CZ67985912

8. Dokumenty:
Zřizovací listina

9.Žádosti o informace dle zákona lze podat písemně:

 • Poštou nebo osobně: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 00 Praha 1
 • E-mailem: arupraha@arup.cas.cz
 • Datovou schránkou: fxcng6z

10. Formulář žádosti: PDF

11. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací: (PDF)

Úkon
Jedna strana kopie A4 2,00
Jeden list oboustranné kopie A4 3,00
Výtisk z tiskárny počítače – jedna strana A4 2,50
Desky průhledné – 1 kus 10,00
CD nebo DVD – 1 kus 50,00
Obálka malá – 1 kus 5,00
Obálka střední – 1 kus 10,00
Obálka velká – 1 kus 30,00
Za každou započatou půlhodinu výkonu práce, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování informace, kopírování,
odeslání žadateli
100,00

Náklady na poštovné a poplatky za telefonní hovory se hradí podle platných tarifů České pošty a.s. a Telefoniky O2 a.s.
Bankovní spojení pro úhradu nákladů: 700700702/0800
Česká spořitelna, Štefánikova 17, 150 00 Praha 5 č.ú.: 700700702/0800 BIC (SWIFT): GIBACZPX IBAN: CZ04 0800 0000 0007 0070 0702

12. Popis postupů při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona ARÚ posoudí obsah každé žádosti a v případě:

 • že brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
 • že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • že požadované informace se nevztahují k působnosti ARÚ, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
 • že nerozhodne-li se podle výše uvedených bodů, poskytne se informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Podmínky, za kterých ARÚ může nebo je povinen požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§14, odst. 7 zákona 106/1999Sb.), nejvýše však o 10 dní.

13. Podání opravných prostředků:
Místo, lhůta a způsob, kde podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ARÚ.
Povinný subjekt ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání rozhodne.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ARÚ nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ARÚ, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Právní předpisy související s činností ARÚ, v platném znění:
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
Zákon č. 283/1992 Sb., o akademii věd,
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

15. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Výroční zpráva 2022, Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
Výroční zpráva 2021, Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
Výroční zpráva 2020, Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
Výroční zpráva 2019 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
Výroční zpráva 2018 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
Výroční zpráva 2017 Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

2. Formáty elektronických dokumentů a škodlivý kód

Archeologický ústav Praha, v. v. i. přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc (MS Word Document),
 • docx (Microsoft Word Open XML Format),
 • xls (MS Excel Spreadsheet),
 • xlsx (Microsoft Excel Open XML Format)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).
– Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 4 MB
– Velikost zprávy dodávané přes datovou schránku: 10 MB
– Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
– Podporovaná předávací média: CD / DVD.
Archeologický ústav Praha, v. v. i. nepřijímá:
– komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přístup chráněn heslem.
– datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích ARÚP, popřípadě způsobilý poškodit ARÚP zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.
– v případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu, u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej ARÚP o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ARÚP ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, ARÚP dokument nezpracovává.
Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.