Periodika

Archeologické rozhledy

Odborné recenzované periodikum publikující plně v režimu Open Access. Časopis je vydáván Archeologickým ústavem AV ČR v Praze již od roku 1949. Ve čtyřech číslech ročně přináší významné výsledky archeologického výzkumu z prostoru střední Evropy nebo s přesahem do tohoto regionu. Publikované články svým zaměření pokrývají celé spektrum témat bez ohledu na zkoumané období nebo metodologický přístup. Vítány jsou především příspěvky o důležitých archeologických objevech zasazených do širšího kontextu, výzkum propojující archeologii s dalšími vědními obory stejně jako diskuze a syntézy vztahující se ke klíčovým problémům středoevropské archeologie.

Časopis je zařazen do databází WOS AHCI, SCOPUS, ERIH PLUS a dalších.

Detail publikace

 

Památky archeologické

Termín uzávěrky pro přijetí příspěvků pro Památky archeologické CXVI (116) 2025 je 30. září 2024.

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tematickým zaměřením.

Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) a dále je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich’s Periodicals Directory.

Impact Factor 0,7 (2022)

Detail publikace

 

Předchozí
Další