Periodika

Archeologické rozhledy

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie nadregionálního významu a zprávy o nové literatuře.

Časopis Archeologické rozhledy je zařazen do Arts and Humanities Citation Index a Current Contents/Arts and Humanities (Web of Science®) společnosti Clarivate a do databází SCOPUS a ERIH PLUS.

Aktuální číslo:

2020 / 01: PDF (celé číslo, 5,2 MB)

Detail publikace

 

Památky archeologické

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Časopis Památky archeologické je zařazen do databáze Arts and Humanities Citation Index® (Web of Science®) společnosti Thomson Reuters. Časopis Památky archeologické je dále uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO a Ulrich´s Periodicals Directory.

Detail publikace