Tismice jako produkční a nadregionální centrum Čech 8. a 9. století

Název / Title: Tismice jako produkční a nadregionální centrum Čech 8. a 9. století / Tismice as a Production and Supra-Regional Centre of Bohemia in the 8th and 9th Centuries
Autor / Author: Naďa Profantová – Roman Křivánek – Marek Fikrle – Jan Zavřel
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXI (111), 2020, 193–271
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2020.5
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Středočeská lokalita typu hradiště v Tismicích patří k největším (20–22 ha) v Čechách ze starší až střední doby hradištní (8.–9. stol.) a je dlouhodobě zkoumána pomocí nedestruktivních metod. Studie předkládá jak výsledky kompletního geofyzikálního měření lokality, tak výsledky malé sondáže z roku 2013. Zaměřuje se na rozbor ozdob z barevných kovů (cca 170 ks, převážně ozdoby opasku a koňského postroje) a analyzuje doklady řemeslné produkce – šperkařství, kovotepectví a kovolitectví (ingoty, polotovary). Přináší nejstarší doklady o práci se zlatem v raně středověkých Čechách (výzkum z roku 2018) a také přírodovědná radiokarbonová a magnetická absolutní data, která doplňují datování na základě karolínské mince a importů. Vnitřně členěné hradiště bylo sídlem elity (pozlacené ozdoby, ostruhy, mince) a kratší dobu plnilo úlohu nadregionálního centra, které nejen přijímá a přerozděluje, ale i produkuje předměty statutárního významu (ozdoby opasku a koňského postroje, přívěsky, ostruhy). Vícefázové raně středověké osídlení i opevnění spadá podle dat 14C do období od poslední třetiny 8. století až po konec 9. století. Detailní zhodnocení stratigrafií bude dalším krokem k všestranné interpretaci této lokality.

The central Bohemian hillfort-type site in Tismice is one of the largest (20–22 ha) in Bohemia from the Early to Middle Hillfort period (8th–9th century) and has been studied for years using non-destructive methods. The study, which presents the results of the complete geophysical survey of the site as well as the results of small-scale trenching from 2013, is focussed on an analysis of non-ferrous metal ornaments (c. 170 pcs., mostly belt and horse harness decorations) and analyses of evidence of craft production – jewellery making, metalsmithing and metal casting (ingots, blanks). It presents the earliest evidence of work with gold in early medieval Bohemia (2018 excavation) as well as natural science radiocarbon and magnetic absolute dates, which supplement dating on the basis of Carolingian coin and imports. The internally divided hillfort was an elite residence (gilded ornaments, spurs, coin) and for a short time served as a supra-regional centre that not only received and redistributed but also produced items of statutory importance (belt and horse harness ornaments, pendants, spurs). Radiocarbon dating places the multiphase early medieval settlement and fortifications in the period from the final third of the 8th century until the end of the 9th century. A detailed evaluation of the stratigraphy will be another step towards a comprehensive interpretation of this site.

Klíčová slova / Key words:
Rany středověk, hradiště, kovove ozdoby doby avarske, ostruhy, dalkove kontakty, zpracovani zlata, kovotepecke nastroje, karolinska mince, středni Čechy
Early Middle Ages, hillfort, Avar period metal ornaments, spurs, long-distance contacts, goldsmithing, metalsmithing tools, Carolingian coin, central Bohemia