Cena Jana Rulfa

Cena Jana Rulfa, udělovaná od r. 1999, je unikátní počin, který podporuje studenty a mladé začínající vědecké pracovníky v archeologii, ale i v příbuzných oborech. Soutěže se účastní autoři z ČR a ze zahraničí, své práce mohou přihlásit sami, nebo pokud váhají, to za ně může udělat jejich domovská instituce. Pražský Archeologický ústav Akademie věd ČR tímto způsobem umožňuje mladým začínajícím odborníkům upozornit na své práce, na řešená témata a na nové přístupy k řešení témat. Přihlášené práce jsou hodnoceny ve dvou skupinách: v takzvané hlavní soutěži (publikované práce a doktorské práce) a ve skupině magisterských a bakalářských prací. Díky tomu dostávají studenti na úplném začátku své akademické kariéry první šanci na ocenění. Žádná podobná soutěž pro archeologii a příbuzné obory na území ČR momentálně neexistuje.
Hodnotitelská komise, kterou ad hoc svolává ředitel ARÚ Praha, je vždy složena z odborníků s různou specializací, ať už na konkrétní úseky našich dějin nebo na rozmanitá průřezová témata.

Základní podmínky soutěže:

  • Jde o původní teoretickou práci.
  • Autor dosáhl nejvýše 36 let a je občanem státu EU. Pokud má práce více než jednoho autora, platí tato podmínka pro všechny autory.
  • Návrh na zařazení práce do soutěže podává autor či instituce.
  • Jedna instituce smí do soutěže přihlásit maximálně pět prací v každé kategorii (tj. max. 5 publikací či disertačních prací, 5 diplomových a 5 bakalářských prací).

Doplňující kritéria jsou vždy zveřejněna při oficiálním zahájení každého ročníku soutěže.
Komise stanoví pořadí prací, první tři práce jsou finančně oceněny. Výsledky soutěže (první tři umístění) jsou zveřejněny na webových stránkách Archeologického ústavu. Hodnotitelská komise též doporučuje vybrané práce k přednostní publikaci v periodikách Archeologického ústavu v Praze.

PhDr. Jan Rulf, CSc. (3. 3. 1952 – 2. 4. 1997)
Byl významným vědeckým pracovníkem ARÚ Praha, specialistou na období mladší doby kamenné a zejména člověkem s širokým mezioborovým záběrem. Podílel se na práci a vedení expedice v Bylanech u Kutné Hory (evropsky proslulé terénní základně pro výzkum neolitu konstituované Bohumilem Soudským). Již v r. 1983 publikoval disertační práci, jejímž prostřednictvím se zařadil k zakladatelům environmentální archeologie v českém prostředí a ideově ovlivnil celé generace badatelů. Aktivně prosazoval využití počítačů v archeologické praxi. Od r. 1993 vykonával funkci zástupce ředitele Archeologického ústavu v Praze. J. Rulf bohužel zemřel v nejlepším věku v době, kdy mohl zúročit všechny nabyté zkušenosti ve výuce a v mezinárodním kontextu. Na jeho počest byla nově založena soutěž pro mladé archeology a pojmenována jeho jménem.

Jan Rulf na základně v Bylanech

Jan Rulf na základně v Bylanech