Kultura nálevkovitých pohárů na silničním obchvatu Kolína (39./38.–35./34. stol. před Kr.). Sídelní síť mikroregionu a ohrazení typu dlouhých mohyl na východě středních Čech

Název / Title: Kultura nálevkovitých pohárů na silničním obchvatu Kolína (39./38.–35./34. stol. před Kr.). Sídelní síť mikroregionu a ohrazení typu dlouhých mohyl na východě středních Čech / The Funnel Beaker Culture on the Kolín Bypass Road (3900/3800–3500/3400 BC). The settlement network of the micro-region and long barrow-type enclosures in east central Bohemia
Autor / Author: Radka Šumberová – Milan Zápotocký
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIII (113), 2022, 45-133
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2022.2
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Studie analyzuje nálezový fond kultury nálevkovitých pohárů získaný během výzkumu na trase silničního obchvatu města Kolína v l. 2008–2010. Objekty tohoto stáří byly zachyceny celkem na šesti polohách rozmístěných v celém úseku trasy. Tři lokality mají širší, nadregionální význam. Na ploše I-9 na severním okraji obchvatu bylo prozkoumáno torzo dvou ohrazení typu dlouhých mohyl a obětní jáma s pohárem moltzowského typu. Nálezové soubory ze sídelního areálu na široké ploché ostrožně u Štítar pomohly identifikovat nejstarší fázi staršího stupně KNP, specifickou pro východní část země. Na nároží labské terasy jižně od kolínského předměstí Šťáralky pak byla objevena fortifikace, složená z palisády a tří extrémně širokých příkopů, chránících sídelní areál starší KNP a badenské kultury. Sledována je i problematika sídelní struktury zdejšího mikroregionu v období staršího eneolitu. Rozložení lokalit s hie rarchizačními znaky jako indikátory centrálních funkcí s danou lokalitou spojených ukázalo na nadstandardní roli prostoru mezi dolními toky Pekelského a Hořanského potoka, kde funkci centrálního místa zřejmě plnil výšinný sídelní areál v poloze Hroby, zachycený už staršími výzkumy F. Dvořáka.

The study analyses the inventory of Funnel Beaker culture finds made during excavations along the route of the Kolín bypass road in 2008–2010. Features from this period were captured at a total of six sites situated along the entire section of the route. Three sites are of a broader, superregional importance. The remains of two long barrow-type enclosures and a sacrifice pit with a Moltzow-type beaker were investigated on area I-9 at the northern edge of the bypass road. The find assemblages from the settlement area on the broad surface of the promontory near Štítary helped identify the earliest phase of the early stage of the Funnel Beaker culture, which is specific to the eastern part of Bohemia. A fortification composed of a palisade and three extremely wide ditches protecting a settlement area of the earliest Funnel Beaker culture and the Baden culture was discovered in the corner of the Elbe terrace south of the Kolín suburb of Šťáralka. The issue of the settlement structure of the local micro-region in the Early Eneolithic is also addressed. The distribution of sites with hierarchical features as indicators of central functions connected with the given locality showed the crucial role played by the space between the lower branches of the Pekelský and Hořanský streams, with the function of a central site apparently being served by a hilltop settlement area at the Hroby site captured in the earlier excavations by F. Dvořák.

Klíčová slova / Key words:
Eneolit – kultura nálevkovitých pohárů – ohrazení typu dlouhých mohyl – import keramiky – sídelní síť – pohár moltzowského typu
Eneolithic – Funnel Beaker culture – long barrow-type enclosures – pottery import – settlement network – Moltzow-type beaker