Depot medených predmetov z Mníchovej Lehoty (okr. Trenčín)

Název / Title: Depot medených predmetov z Mníchovej Lehoty (okr. Trenčín). Príspevok k poznaniu antimónovej medi typu Nógrádmarcal v období staršieho eneolitu / Depotfund von Kupfergegenständen aus Mníchova Lehota (Bez. Trenčín). Beitrag zur Erkennung des Antimonkupfers vom Typ Nógrádmarcal in dem älteren Aeneolithikum
Autor / Author: Mária Novotná – Tomáš Zachar – Ján Dzúrik – Martin Kvietok
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXII (112), 2021, 71-100
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2021.2
Typ / Type: Článek (slovensky) / Article (in Slovak)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Predložený príspevok sa venuje archeologickému zhodnoteniu a analýze prvkového zloženia depotu medenej industrie z katastra obce Mníchova Lehota (okr. Trenčín) na severozápadnom Slovensku. Obsahuje dve ploché medené sekery a medené dláto. Základná typologicko-chronologická analýza plochých medených sekier zo súboru poukázala na ich spojitosť s juhovýchodoeurópskymi typmi a variantami série Pločnik, Coteana, Gumelniţa, ako aj stredoeurópskymi typmi Stollhof, Strážnice, Kalinowice Dolne a sekerami III. skupiny J. Říhovského. Štatistické vyhodnotenie základných morfometrických parametrov artefaktov metódou analýzy hlavných komponentov (PCA) naznačuje ich príslušnosť k stredoeurópskym tvarom. Samostatnú časť predstavuje prvková analýza medených artefaktov metódami hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) a röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie (XRF). Na základe štatistického vyhodnotenia prvkových analýz autori stanovili pôvod medenej suroviny prevažne v antimónovej medi. Pozornosť venujú aj jej rozšíreniu v strednej Európe a možnému pôvodu ložiska medenej suroviny.

Hoard of Copper Artefacts from Mníchova Lehota (Distr. Trenčín). Contribution to the Issue and Distribution of the Antimony Copper of Nógrádmarcal Type in the Early Copper Age. Submitted paper deals with the archaeological evaluation and elemental analysis of a collection of copper industry from the cadastre of municipality Mníchova Lehota (distr. Trenčín) in the north-west Slovakia. The hoard consists of two flat copper axes and a copper chisel. The basic typological-chronological analysis of the flat copper axes showed their connection with the Southeast European types and varieties of the series Pločnik, Coteana, Gumelniţa, as well as Central European types Stollhof, Strážnice, Kalinowice Dolne and axes of the group III of J. Říhovský. Statistical evaluation of basic morphometric parameters of the artefacts by means of principal component analysis (PCA) suggests that the objects from the hoard from Mníchova Lehota belong to the Central European shapes. Separate issue is the elemental analysis of the copper artefacts by means of inductively coupled plasma – mass spectrometry (ICP-MS) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). On the basis of the statistical evaluation of the elemental analyses the authors set the origin of the copper material mainly in the antimonic copper. They pay attention to its distribution in the area of Central Europe and possible location of the copper material deposit.

Klíčová slova / Key words:
Depot medených artefaktov – typológia – datovanie a funkcia – starší eneolit – analýzy kovu – antimónová meď – ICP-MS/OES – Slovensko
Hoard of copper artefacts – typology – dating and function – Early Eneolithic period – metal analysis – antimony copper – ICP-MS/OES – Slovakia