Renesanční sklo z Opavy. Sklo jako nedílná součást renesanční kultury stolování, obchodní komodita i prostředek demonstrace společenského postavení

Název / Title: Renesanční sklo z Opavy. Sklo jako nedílná součást renesanční kultury stolování, obchodní komodita i prostředek demonstrace společenského postavení / Renaissance Glass from Opava. Glass as an Integral Part of Renaissance Dining Culture, a Commercial Commodity and a Means of Expressing Social Status
Autor / Author: Kateřina Vaďurová
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIV (114), 2023, 189-234
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2023.4
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Předkládaný příspěvek poskytuje základní přehled archeologických nálezů skel renesančního tvarosloví ze 2. poloviny 16. až 1. poloviny 17. století z Opavy a analyzuje je v kontextu Slezska a severní Moravy, ale i v širším kontextu zemí Koruny české. Materiálovou základnu práce tvoří sklo z deseti lokalit nacházejících se především v historickém centru města. Většina materiálu pochází z výzkumů Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě, realizovaných v průběhu uplynulých 60 let, méně ze sbírek Slezského zemského muzea. Příspěvek nepředstavuje pouze typologickou analýzu materiálu, ale zkoumá také chemické složení vybraných vzorků skel za účelem identifikace výrobních okruhů a obchodních vazeb. Přestože obecné vývojové tendence jsou v českých zemích stejné, na základě materiálu z Opavy lze postihnout mírně odlišný vývoj v porovnání s moravskými a českými městy.

The article provides a basic overview of archaeological finds of Renaissance glasses from the second half of the 16th to the first half of the 17th century from Opava and analyses them in the context of Silesia and north Moravia as well as in the broader context of the Lands of the Bohemian Crown. The article works with glass from ten sites located primarily in the historical centre of the town. Most of this material comes from excavations conducted by the Ostrava branch of the National Heritage Institute over the past 60 years, to a lesser extent artefacts from the collections of the Silesian Museum. In addition to a typological analysis of artefacts, the essay also investigates the chemical composition of selected glass samples in order to identify production circles and trade connections. Although general development trends are the same throughout the Czech lands, the material from Opava makes it possible to distinguish slightly different development in comparison with Moravian and Bohemian towns.

Klíčová slova / Key words:
duté sklo – okenní sklo – Slezsko – renesance – hmotná kultura – Opava
hollow glass – window glass – Silesia – Renaissance – material culture – Opava