Neolithic as a Historical Period and its Eurasian Variants

Název / Title: Neolithic as a Historical Period and its Eurasian Variants / Neolit jako historické období a jeho podoby v Eurasii
Autor / Author: Ivan Pavlů – Petr Čechák
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIV (114), 2023, 5–35
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2023.1
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
It has become evident that the term Neolithic needs to be expanded to encompass the historical period during which human societies began, in various ways, to break away from a dependence on the products of natural evolution. This change was without doubt due to climatic oscillations which, over several centuries, disrupted the steady life of Palaeolithic hunters. New findings have shattered the unified notion of what was previously termed the Neolithic into a series of regionally and chronologically specific complexes. The first step is to redefine the terms ‘western’ and ‘eastern’ Neolithic according to the different developments that led to the emergence of pottery.

Je zřejmé, že pojem „neolit“ by měl být rozšířen tak, aby pojal tu část minulosti, během níž se lidská společenství začala různými způsoby odklánět od závislosti na produktech přirozeného vývoje. Tato změna nepochybně nastala díky klimatickým oscilacím, které v průběhu několika staletí narušovaly ustálený život paleolitických lovců. Nové nálezy otřásly jednotným pohledem na termín „neolit“ a rozbily jej na řadu specifických regionálních a chronologických komplexů. Prvním krokem je nové vymezení pojmů „západní“ a „východní“ neolit na základě odlišných mechanismů, které vedly ke vzniku keramiky.

Klíčová slova / Key words:
Neolithic – Mesolithic – Paraneolithic – ceramics – Eurasia
neolit – mezolit – paraneolit – keramika – Eurasie