Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands

Název / Title: Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands. Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries) / Středověké důlní středisko Buchberg na Českomoravské vrchovině. Produkce kovů v Českém království (13.–14. století)
Autor / Author: Petr Hrubý – Matěj Kmošek – Romana Kočárová – Martin Košťál – Karel Malý – Peter Milo – Jakub Těsnohlídek – Jiří Unger
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXII (112), 2021, 333-384
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2021.7
Typ / Type: Článek (anglicky) / Article (in English)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Příspěvek představí výsledky metodicky širokého spektra průzkumů zaniklého důlního centra Buchberg na Havlíčkobrodsku zapojeného ve 13. a 14. století do produkce stříbra. Toto středisko je výjimečné svou rozlohou i rozvinutou komunitní infrastrukturou. Tomu odpovídá i odraz tohoto komplexu v písemných pramenech. Průzkumy a sondáže se zaměřily na obytný areál, a především na navazující metalurgická pracoviště. Ta poskytují jedinečné prostorové informace i množství cenných údajů z analýz archeometalurgických nálezů, reprezentujících články operačního řetězce od těžby surové rudniny k finální produkci žádaných kovů. Aktuální odlesnění montánních terénních reliktů umožnilo trojrozměrné zaměření, přinášející dosud nepoznaný pohled na prostorovou strukturu historické důlní činnosti.

The study presents the results of a wide range of research approaches and surveys of the defunct mining centre at Buchberg in the region of Havlíčkův Brod, which was involved in silver production in the 13th and 14th centuries. Burchberg is exceptional in its size and well-advanced community infrastructure. Its significance is also reflected in written sources. Surveys and trial diggings focused on the residential area, and especially on the adjoining metallurgical facilities providing unique spatial information, as well as a wealth of valuable data obtained by analysing archaeometallurgical materials, representing the links in the operational chain, staring with the raw ore extraction and ending with the final production of the desired metals. The current deforestation of mining field relics enabled their three-dimensional survey, and, thus, providing a hitherto unknown view of the spatial structure of historical mining activities.

Klíčová slova / Key words:
Českomoravská vrchovina, těžba rud, archeometrie, 13. století
Bohemian-Moravian Highlands, ore mining, archaeometry, 13th century