Problematika vícečetných pohřbů v novověku

Název / Title: Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře / Multiple Burials in the Early Modern Period. The case study of an 18th-century burial ground in Jaroměř–Semonice
Autor / Author: Pavel Drnovský – Erika Průchová
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXII (112), 2021, 385–431
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2021.8
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Studie se věnuje problematice vícečetných hrobů v novověkém období na příkladu výzkumu pohřebiště nedaleko Semonic u Jaroměře (Česká republika, východní Čechy). Záchranný výzkum lokality proběhl v letech 2017–2019. Skupina 33 hrobových jam byla umístěna v netypické poloze mimo regulérní hřbitov, avšak v blízkosti výklenkové kaple. Celkem zde bylo pohřbeno 66 jedinců, z nichž část byla uložena ve vícečetných hrobech. Podle antropologického vyhodnocení ostatků demografická skladba neodpovídá běžné populaci, neboť mezi pohřbenými převažují muži a mladí jedinci z věkových kategorií juvenis a adultus I, jejichž zdravotní stav byl na dobré úrovni. Nebyla zaznamenána traumata související s násilnou smrtí. Na základě nepřímých indicií historických pramenů považujeme lokalitu za pravděpodobně epidemické pohřebiště, kam byli pochováni zemřelí obyvatelé jednoho z vojenských polních táborů, jejichž přítomnost je u Semonic doložena k rokům 1745, 1758 a 1778.

The study addresses the issue of multiple burials in the Early Modern period based on the example of the excavation of the burial ground near Jaroměř–Semonice (east Bohemia, Czech Republic). The rescue excavation of the site was conducted in 2017–2019. A group of 33 grave pits were set in an atypical position outside the regular cemetery, though in the vicinity of the niche chapel. A total of 66 individuals were buried here, with some some of them deposited in multiple graves. Based on an anthropological evaluation of the remains, the demographic structure does not correspond to the general population, as men and young individuals from the juvenis and adultus I age groups, the health condition of which was good, predominate among the deceased. Trauma associated with a violent death was not recorded. According to the indirect evidence of historical sources, we interpret the site as a probable epidemic burial ground where dead members of one of the military camps occurring nearby in the years 1745, 1758 and1778 were buried.

Klíčová slova / Key words:
Novověk, 18. století, atypické pohřebiště, vícečetné pohřby, antropologie, epidemie, vojsko, lazaret, východní Čechy
Early Modern period, 18th century, atypical burial ground, multiple burials, anthropology, epidemic, army, military hospital, east Bohemia