Raně středověké pohřebiště v Přezleticích (okr. Praha-východ)

Název / Title: Raně středověké pohřebiště v Přezleticích (okr. Praha-východ) / Early Medieval Burial Ground in Přezletice (Prague-East District)
Autor / Author: Nikola Koštová – Katarína Kapustka – Eliška Zazvonilová – Roman Křivánek – Sylva Drtikolová Kaupová – Hana Vondrová – Aleš Bajer – Romana Kočárová
Zdrojový dokument / Source: Památky archeologické CXIII (113), 2022, 183-255
Vydavatel / Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. / Institute of Archaeology of the CAS, Prague
ISSN: 0031-0506 (print); 2570-9496 (online)
DOI: https://doi.org/10.35686/PA2022.4
Typ / Type: Článek (česky) / Article (in Czech)
Licence: CC BY-NC-ND 4.0 International

Abstrakt / Abstract:
Text se věnuje prezentaci výsledků výzkumu raně středověkého pohřebiště. Nalezeno bylo více než 60 pohřbů a v rámci pohřebiště jeden kruhový objekt. Popsána je nálezová situace, antropologický stav pozůstatků i archeologické nálezy a také analýza ekofaktů. U vybraných jedinců proběhlo radiouhlíkové datování a analýza izotopů δ13C a δ15N. Nálezový soubor odpovídá poloze pohřebiště mimo centra elit a jde tak o dobrý příklad běžného pohřebiště z přelomu 10. a 11. století. Zajímavé prvky byly identifikovány, jak co se týče zacházení se zesnulými, tak i co se týče antropologického popisu zdejší populace. Klíčovým přínosem tohoto výstupu je porovnání možností chronologického zařazení pohřebiště na základě tradičních metod (založených na typologickém srovnání artefaktů) a datování radiouhlíkovou metodou, která umožnila zásadní zpřesnění představ o posloupnosti a stáří aktivit na zkoumané lokalitě. Lze předpokládat, že i u jiných lokalit by za použití tohoto postupu došlo ke zpřesnění údajů.

The text presents the results of the excavation of the early medieval burial ground, where more than 60 burials and one circular feature were identified. The find situation, the anthropological condition of remains and archaeological finds are described, and ecofacts are also analysed. Radiocarbon dating and nitrogen and carbon isotope analysis were conducted on selected specimens. The find assemblage corresponds to the location of the burial ground away from an elite centre, thus making it a good example of a common burial ground from the turn of the 10th and 11th centuries. Interesting elements were identified concerning how the deceased were handled as well as an anthropological description of the local population. The key advance is a comparison of the possibilities of dating the burial ground on the basis of traditional methods (based on a typological comparison of artefacts) and dating using the radiocarbon method, which enabled a significant refinement of the existing notion of the succession and age of activities at the studied site. It is reasonable to assume that the application of this approach at other sites would help clarify the data.

Klíčová slova / Key words:
Pohřebiště – antropologie – raný středověk – běžná populace – radiouhlíkové datování
Burial ground – anthropology – Early Middle Ages – regular population – radiocarbon dating