Internacionalizace studia kulturní výměny, kontaktů a identity pravěkých a historických populací

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Internacionalizace studia kulturní výměny, kontaktů a identity pravěkých a historických populací
EF18_053/0016984 MŠMT ČR 2020-2023 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.

Cílem projektu je rozvoj internacionalizace lidských zdrojů a navázání či prohloubení mezinárodní spolupráce. Realizovány budou výjezdové i příjezdové mobility výzkumných pracovníků (juniorských a seniorských). Koncept projektu je zasazen do širšího geografického i chronologického rámce evropského prostoru a je zaměřen na studium archeologického a archeobiologického materiálu v kontextu historických migrací, klimatických změn a hospodářských strategií.

Předkládaný projekt umožní realizaci dlouhodobých pobytů zaměstnanců. ARUP díky projektu hodlá řešit především nutnost internacionalizace domácích vědeckých témat. Tento problém vznikl izolací české vědy od západního badatelského okruhu v důsledku dlouhodobého historického vývoje. Určitá „statičnost“ domácích badatelských témat a především metodické a technologické upozadění humanitních oborů oproti západu vedla k nežádoucím efektům v domácím badatelském prostředí, které se tak stalo neatraktivním pro mezinárodní interakci a výzvy ke společným mezinárodním projektům. Střední Evropa je tak pro vyspělá zahraniční pracoviště atraktivní pouze co se týče geografických aspektů (např. lokální archeologické kultury a historické události), méně však co se týče spolupráce s místními badateli. Otevření klíčových otázek migrací a formování identit jako reakcí na ekonomické a společenské události je proto žádoucí inovací.

V rámci projektu bude realizováno sedm mobilit, které tematicky pokrývají pravěké až středověké období, z geografického hlediska postihují důležité vazby Čech k okolním regionům, i a především cílí na základní interdisciplinární aplikace v současné archeologii (archeometrie, bio-archeologie, mezikulturní vazby). Jedná se o tato témata:

Mobilita 1: Pokročilé studium mobility a provenience v prehistorii na základě izotopových analýz

Mobilita 2: Germania Slavica jako badatelská výzva postmoderní společnosti

Mobilita 3: Nástroje k určení významu kovů v pravěkých rituálních kontextech

Mobilita 4: Inovace v raně středověkém stavitelství jako součást procesu christianizace

Mobilita 5: Středověká hmotná kultura v městském prostředí – sítě, obchod, životní úroveň

Mobilita 6: Využití analýzy mikrostruktury tvrdých tkání v bioarcheologii

Mobilita 7: Agenda-Setting of Confessional Archaeology of Late Mediaeval and Early Modern Bohemia; (příjezdová mobilita).

Informace o projektu v rámci systému STARFOS, TA ČR: https://starfos.tacr.cz/cs/project/EF18_053%2F0016984?query_code=wtliaacmncia