PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D., DSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 345
e-mail: chytracek@arup.cas.cz
specializace: mladší a pozdní doba bronzová, doba železná, sídlištní archeologie
Projekty:
GF23-07284K Jantarové stezky starší doby železné ve střední Evropě
GA404/02/1527 Výšinná sídliště doby halštatské a laténské v západních Čechách (hlavní řešitel)
IAA8002204 Sídelní struktury přelomu doby bronzové a železné, jako odraz hlubších změn v historickém vývoji
M300021201 Pohřební monumenty společenských elit doby železné. Dokumentace a konzervace mizejících movitých a nemovitých archeologických památek v jižních Čechách / Grave monuments of the social elite in the Iron Age. Documentation and conservation of disappearing munuments in southern Bohemia (Program Interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, hlavní řešitel)
M300020903 Opevněný areál na stolové hoře Vladař. Mapování potenciálu předhradí a výzkum unikátně dochovaných dřevěných architektonických prvků z 5. století před Kristem / The hillfort of Vladař. Revealing the potential of  the suburbium and excavation of the uniquely preserved wooden constructions from 5th cent. BC within the waterlogged deposits) (Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, hlavní řešitel)

Biografie

Zaměřuje se na problematiku elit a dálkových kontaktů, sídlištní archeologii. Ve svých projektech postihuje nové či opomíjené souvislosti, v současnosti vede mezinárodní projekt GAČR-DFG.

Vědecký profil: