Mgr. Pavla Tomanová, Ph.D.

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 224 373 350
e-mail: tomanova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, nejstarší církevní architektura, výzkum vápenných technologií, radiouhlíkové datování
Projekty:
L300022401, PPLZ Radiouhlíkové datování přepisuje (pre-)historii? Vliv radiouhlíkového datování na změny archeologických paradigmat
DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (člen týmu)
KJB800020803 Akropole libického hradiště – možnosti nedestruktivní archeologie a moderních technologií v procesu studia archeologických pramenů (člen týmu)
14-36938G Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech (člen týmu)
Cradles of European Culture– Francia Media Project (člen týmu)

Biografie

Pavla Tomanová absolvovala obor Pravěká a raně středověká archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) v roce 2012 a od té doby pracuje v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze jako odborná asistentka. V roce 2021 obhájila disertační práci „Počátky architektonických tradic předrománských kostelů s centrálním půdorysem v Čechách. Případová studie: rotunda sv. Petra a Pavla na Budči“ na FF UK v Praze. Její badatelský zájem se vždy soustředil na raný středověk, výzkum hradišť, církevní archeologii a výzkum historických stavebních materiálů. V letech 2020-2022 dostala příležitost podílet se na výzkumném projektu „Možnosti radiokarbonového datování historických malt“. Současně v letech 2012 a 2013 získala pracovní zkušenost v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, oddělení dozimetrie záření, díky účasti na projektu „RAMSES – Ultra-trace isotope research in social and environmental sciences using accelerator mass spectrometry“. Tyto příležitosti přiblížily její pozornost k radiouhlíkovému datování, zejména architektury a historických malt. Nedávno získala postdoktorandské stipendium na vlastní projekt „Radiokarbonové datování přepisuje (před)historii? Vliv radiouhlíkového datování na změny archeologických paradigmat“. Vedle vědecké výzkumné činnosti se věnuje záchranným archeologickým výzkumům a archeologické památkové péči na Pražském hradě a v jeho nejbližším okolí (Hradčany).

Vědecký profil: