Památky archeologické

Památky archeologické CXIV (114), 2023

Ivan Pavlů – Petr Čechák: Neolithic as a Historical Period and its Eurasian Variants / Neolit jako historické období a jeho podoby v Eurasii, Památky archeologické CXIV (114), 2023, 5–35

Ondřej Švejcar – Petr Krištuf – Martin Trefný – Jana Kuljavceva Hlavová – Erika Průchová – Luka Papac – Michal Ernée: Vícečetné hroby únětické kultury. Nové objevy z Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice) a z Chleb (okr. Nymburk) / Mass Graves of Únětice Culture. New Discoveries from Roudnice nad Labem (Litoměřice District) and Chleby (Nymburk District) in the Czech Republic, Památky archeologické CXIV (114), 2023, 37–89

Daniel Hlásek – Tomáš Bayer – Lenka Kovačiková – Roman Křivánek – Jan Novák – Václav Vondrovský – Tereza Šálková: Jihočeská hradiště z přelomu starší a střední doby bronzové / South Bohemian Hillforts During the Transition from the Early to Middle Bronze Age, Památky archeologické CXIV (114), 2023, 91–187

Kateřina Vaďurová: Renesanční sklo z Opavy. Sklo jako nedílná součást renesanční kultury stolování, obchodní komodita i prostředek demonstrace společenského postavení / Renaissance Glass from Opava. Glass as an Integral Part of Renaissance Dining Culture, a Commercial Commodity and a Means of Expressing Social Status, Památky archeologické CXIV (114), 2023, 189–234

Martin Gojda – Jiří Unger: From Air Survey to GIS-Aided Mapping, Photogrammetry-Based 3D Modelling and the Virtual Reconstructions of Czech Lowland Crop-Marked Archaeological Sites / Od leteckého průzkumu a mapování k tvorbě digitálního výškopisného modelu a 3D virtuálních rekonstrukcí lokalit identifikovaných prostřednictvím porostových příznaků v nížinných oblastech Čech, Památky archeologické CXIV (114), 2023, 235–267

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXIV (114), 2023, 269–276

Památky archeologické CXIII (113), 2022

Jaroslav Řídký – Ladislav Varadzin – Lenka Varadzinová: An Introduction to the Study of (Late) Prehistoric Ground Stone Artefacts in the Western Part of Jebel Sabaloka in Central Sudan / Úvod do studia pravěkých broušených kamenných artefaktů ze západní části pohoří Sabaloka ve středním Súdánu, Památky archeologické CXIII (113), 2022, 5–44

Radka Šumberová – Milan Zápotocký: Kultura nálevkovitých pohárů na silničním obchvatu Kolína (39./38.–35./34. stol. před Kr.). Sídelní síť mikroregionu a ohrazení typu dlouhých mohyl na východě středních Čech / The Funnel Beaker Culture on the Kolín Bypass Road (3900/3800–3500/3400 BC). The settlement network of the micro-region and long barrow-type enclosures in east central Bohemia, Památky archeologické CXIII (113), 2022, 45-133

František Trampota – Petr Kubín – Linda Melicherová – Lenka Vargová – Ivana Jarošová – Kateřina Vymazalová – Ladislava Horáčková – Miriam Nývltová Fišáková – Katharina Rebay-Salisbury – Barbara Rendl – Fabian Kanz – Ivo Mařík – Věra Klontza-Jaklová: The Late Migration Period Cemetery at Drnholec (Břeclav District, Czech Republic) / Pohřebiště z konce doby stěhování národů z Drnholce (okres Břeclav, ČR), Památky archeologické CXIII (113), 2022, 135-181

Nikola Koštová – Katarína Kapustka – Eliška Zazvonilová – Roman Křivánek – Sylva Drtikolová Kaupová – Hana Vondrová – Aleš Bajer – Romana Kočárová: Raně středověké pohřebiště v Přezleticích (okr. Praha-východ) / Early Medieval Burial Ground in Přezletice (Prague-East District), Památky archeologické CXIII (113), 2022, 183-255

Rudolf Procházka: K otázce vývoje a rozšíření pokliček a tzv. pokliček-misek v keramických okruzích střední Evropy ve středověku / Zur Frage der Entwicklung und Verbreitung von Deckeln und sogenannten Deckeln-Schüsseln in den mitteleuropäischen Keramikkreisen im Mittelalter, Památky archeologické CXIII (113), 2022, 257-310

Petr Kočár – Romana Kočárová – Martin Lanta – Jan Novák: Rekonstrukce lesní vegetace České republiky v zemědělském pravěku a raném středověku na základě archeoantrakologických dat / Reconstruction of Forest Vegetation Between the Neolithic and the Early Middle Ages in the Territory of the Czech Republic Based on Archaeoanthracological Data, Památky archeologické CXIII (113), 2022, 311-368

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXIII (113), 2022, 369-376

Památky archeologické CXII (112), 2021

Martin Oliva – Slavomil Vencl: Pozdněglaciální osídlení u Stadic v severozápadních Čechách / Late Epigravettian Site near Stadice in Northwest Bohemia, Památky archeologické CXII (112), 2021, 5–70

Mária Novotná a kol.: Depot medených predmetov z Mníchovej Lehoty (okr. Trenčín). Príspevok k poznaniu antimónovej medi typu Nógrádmarcal v období staršieho eneolitu / Depotfund von Kupfergegenständen aus Mníchova Lehota (Bez. Trenčín). Beitrag zur Erkennung des Antimonkupfers vom Typ Nógrádmarcal in dem älteren Aeneolithikum, Památky archeologické CXII (112), 2021, 71-100

Marek Půlpán a kol.: Skupinové pohřebiště únětické kultury z Lovosic (okr. Litoměřice). K funerálním areálům starší doby bronzové v severozápadních Čechách / The Únětice Culture Group Cemetery from Lovosice (Litoměřice District). On Early Bronze Age Burial Grounds in Northwest Bohemia, Památky archeologické CXII (112), 2021, 101-196

Ivan Čižmář – Alžběta Danielisová: Central Sites and the Development of Rural Settlements from the Middle to Late La Tène Period in Central Moravia / Centrální místa a vývoj osídlení ve střední a pozdní době laténské na území střední Moravy, Památky archeologické CXII (112), 2021, 197-236

Jiří Militký – Melinda Torbágyi: The Hoard of Celtic Coins from Deutsch Jahrndorf (Austria, 1855) / Poklad keltských mincí z Deutsch Jahrndorfu (Rakousko, 1855), Památky archeologické CXII (112), 2021, 237-299

Vladimír Salač: Jak malá byla Marobuda říše? Prameny k rozsahu Marobudem ovládaného území a jejich interpretace / Wie klein war das Marbod-Reich? Die Quellen zur Ausdehnung des von Marbod beherrschten Gebiets und ihre Interpretation, Památky archeologické CXII (112), 2021, 301-332

Petr Hrubý a kol.: Medieval Mining Centre of Buchberg in the Bohemian-Moravian Highlands. Metal Production in the Kingdom of Bohemia (13th–14th Centuries) / Středověké důlní středisko Buchberg na Českomoravské vrchovině. Produkce kovů v Českém království (13.–14. století), Památky archeologické CXII (112), 2021, 333-384

Pavel Drnovský – Erika Průchová: Problematika vícečetných pohřbů v novověku. Případová studie pohřebiště z 18. století v Semonicích u Jaroměře / Multiple Burials in the Early Modern Period. The case study of an 18th-century burial ground in Jaroměř–Semonice, Památky archeologické CXII (112), 2021, 385–431

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXII (112), 2021, 433-436

Památky archeologické CXI (111), 2020

Katarína Kapustka a kol.: Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace / Late Palaeolithic and Mesolithic Settlement of Šumava: The Possibilities of Research, Dating and Interpretation, Památky archeologické CXI (111), 2020, 5–59

Ivana Vostrovská a kol.: Wooden Well at the First Farmers’ Settlement Area in Uničov, Czech Republic / Studna s dřevěnou konstrukcí z osady prvních zemědělců v Uničově, Česká republika, Památky archeologické CXI (111), 2020, 61–111

Alžběta Danielisová: Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, and Main Development Trends – A Review / Čechy na konci doby laténské: předměty, materiály, chronologie a hlavní vývojové trendy – zhodnocení, Památky archeologické CXI (111), 2020, 113–157

David Vích a kol.: Soubor kovových předmětů z doby římské z Boršova na Moravskotřebovsku / An Assemblage of Metal Roman Iron Age Artefacts from Boršov in the Moravská Třebová Region, Památky archeologické CXI (111), 2020, 159–192

Naďa Profantová a kol.: Tismice jako produkční a nadregionální centrum Čech 8. a 9. století / Tismice as a Production and Supra-Regional Centre of Bohemia in the 8th and 9th Centuries, Památky archeologické CXI (111), 2020, 193–271

Recenze / Reviews, Památky archeologické CXI (111), 2020, 273–288