Pokyny pro autory

1. Příspěvky vycházejí především v češtině s německým nebo anglickým resumé (pokud autor nemá možnost překladu, zajistí jej redakce), jejich rozsah není omezen, v případě potřeby je možné větším tématům věnovat monografická čísla.

2. Rukopisy jsou přijímány v jednom výtisku a na běžném elektronickém nosiči (disketa, zip,…) ve formátu MSWord. V případě potřeby je možné je zaslat na e-adresu marikova@arup.cas.cz.

3. Obrazová příloha vychází převážně černobíle, předloha je přijímána pouze kvalitní (nejlépe originální) nebo na digitálním nosiči.

4. Odborná literatura se cituje podle standardu běžného v archeologii a používaného v Památkách archeologických a Archeologických rozhledech, tzn. v hlavním textu ve formátu (autor rok, stránky), pokud příslušný autor má v daném roce více odkazovaných publikací, odlišujeme je malými písmeny a, b,… (autor rok a, stránky). Více citací za sebou se odděluje středníkem (autor rok a, stránky; autor rok, stránky). Úplný seznam literatury je zařazen za textem, jednotlivé položky jsou ve formátu: Autor/Editor (ed.), rok: Titul. Podtitul., Časopis/Řada Číslo, Stránkování. (u monografií) místo vydání.

5. Poznámky pod čarou jsou možné.

6. Obrazová příloha musí mít jednotlivé položky očíslované a opatřené popiskou. V textu musí být na příslušném místě odkaz na příslušnou položku z obrazové přílohy.

7. Autoři mají možnost dvou korektur, v případě druhé se již nepočítá s výraznými změnami.

8. Autoři dostávají 3-5 autorských výtisků, separáty se nedělají.

Na spolupráci se těší:
redakční rada