Oznámení o stavební činnosti na území s archeologickými nálezy

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné  organizaci  provést  na  dotčeném  území  záchranný  archeologický výzkum …Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat, či na němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří.

Oznámení o stavebním nebo jiném záměru, při němž mohou být ohroženy archeologické nálezy, doporučujeme podat i v případech, kdy si nejste zcela jisti, zda se území s archeologickými nálezy nacházíte. V případě pochybností se můžete obrátit na pracovníky Referátu památkové péče (RAPP).

Zákon nestanoví přesnou lhůtu, kdy oznámení podat. Uvádí pouze „již od doby přípravy“. Doporučujeme však podat toto oznámení nejméně, co nejdříve (alespoň 2-3 týdny před zahájením prací). V případě podání oznámení na poslední chvíli riskujete, že v případě objevu archeologických nálezů dojde ke zbytečnému zdržení, které je často spojeno i se zvýšením nákladů.

Oznámení doporučujeme podat prostřednictvím on-line formuláře, kde ihned po odeslání formuláře získáte také potvrzení o splnění povinnosti uložené zákonem.

Oznámit svůj záměr můžete také:
(formulář pro oznámení)

  • e-mailem: oznameni@arup.cas.cz
  • do datové schránky: ID schránky: fxcng6z
  • Nebo poštou: Archeologický ústav V ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1

 

Co se stane s vaším oznámením
Oznámení je po přijetí vloženo od informačního systému Archeologická mapa ČR, kde ho mohou vidět všechny oprávněné organizace. Ty vás pak mohou oslovit s žádostí o uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu. Pokud se tak nestane, váš záměr nepředstavuje významné riziko pro archeologické dědictví, a ve svém záměru můžete klidně pokračovat. Ani tak však stavebník není zbaven povinnosti oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu případný náhodný archeologický nález.

Porušení oznamovací povinnosti patří nejčastějším porušením památkového zákona v oblasti archeologie a může být za něj uložena pokuta do výše 4 mil. Kč.