PhDr. Zápotocká Marie CSc.

pracoviště: Emeritní pracovnice
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 362
e-mail: zapotockaarup.cas.cz
specializace: neolit střední Evropy: kultura s keramikou vypíchanou a jí příbuzné mladoneolitické kulturní skupiny s keramikou zdobenou vpichy; sídlištní archeologie, pohřební ritus, relativní chronologie.
Projekty:
GA404/07/1085
GA404/04/0265
GA404/95/0522
Publikace v prodeji:
978-80-87365-55-7
978-80-87365-25-0
978-80-86124-06-3

Zaměstnání:
– 1957-1993: Archeologický ústav AVČR Praha, od 15.II.1993 v důchodu
– 1993-2009 práce na grantových projektech, ARÚ Praha

Výzkumy:
– 1954-1967: systematický výzkum neolitického sídelního areálu v Bylanech (okr. Kutná Hora).
– 1975-1977: sídliště s lineární a vypíchanou keramikou v Černém Vole (okr. Praha-západ)
– 1977-1979: birituální pohřebiště v Miskovicích (okr. Kutná Hora)
– 1980-1990: eneolitické výšinné hradiště Kutná Hora-Denemark (okr. Kutná Hora)
– 1990-1993: rondel a sídliště s keramikou vypíchanou, Bylany (okr. Kutná Hora).

Ocenění:
– 1988: dopisující člen Německého archeologického ústavu, Berlín
– 2008: Cena prof. K. J. Jażdziewskiego, Lódź.

Další projekty:

– 1993-1994: Bylany – rondel. Model neolitického sídliště. Grant GA ČSAV, spolunavrhovatel. Výzkum rondelu z doby mladšího stupně kultury s keramikou vypíchanou, vztah k současnému sídlišti a k birituálnímu pohřebišti v Miskovicích.
Výstup: Pavlů – Rulf – Zápotocká 1995

– 1995-1997: Pohřební ritus českého neolitu (5500-4200 B. C.). Grant GAČR 404/95/0522, navrhovatel. Soupis a rozbor pohřbů, hrobů a pohřebišť z doby kultury s keramikou lineární, vypíchanou a lengyelskou v Čechách. Ojedinělé pohřby, pohřby na sídlištích, žárové pohřebiště z Prahy-Dejvic (VK II), birituální pohřebiště z Miskovic (VK IV) a Plotišť n. L. (VK IV-V, LgK II).
Výstup: Zápotocká 1998

– 1999-2001: Hradiště Dänemark u Kutné Hory a závěrečný úsek středního eneolitu v Čechách. Grant GA ČR 404/99/0935, spolupracovník.
Výstup: Zápotocký – Zápotocká 2001

– 2002-2004: Výšinná hradiště a sídliště středního eneolitu v Čechách. Grant GAČR 404/02/0481, spolupracovník. Výzkum skalní ostrožny nad mlýnem Denemarkem (Kutná Hora v l. 1980-89). V době řivnáčské kultury (ca 3200-2800 př. Kr.) zde v prvé fázi vybudována hrazená výšinná osada s akropolí a předhradím (ca 18 chat se zásobními jamami a pecemi), chráněná palisádou s ulicovou bránou. Ve druhé fázi přestavěna na skalní pevnost s  mohutným opevněním (obvodová hradba, tři souběžné příkopy a dva hliněné valy). Hradiště nyní sloužilo jako opevněné sídlo a patrně též jako kultovní místo. Toto dílo je ojedinělým jevem v celé střední Evropě. Jeho vybudování souvisí nejspíše s konfliktní situací na konci středního eneolitu (28./27. stol. před Kr.).
Výstup: Zápotocký – Zápotocká 2008

– 2004-2006: Vznik kultury s  vypíchanou keramikou v severočeském Polabí a počátky mladšího neolitu ve střední Evropě. Grant GAČR č. 404/04/0265, navrhovatel. Vypracování přechodné fáze mezi kulturou s keramikou lineární a vypíchanou (VK I) na základě vyhodnocení unikátního souboru z Hrbovic-Chabařovic v severních Čechách, zvláště bohaté jámy-sila č. 31, zkoumaného v r. 1978 J. Muškou.
Výstup: Zápotocká – Muška 2007

– 2006-2008: Archeologie pravěkých Čech. Grant GAČR 404/06/1262, spolupracovník. Osmidílná syntéza českého pravěku (ed. L. Jiráň). Spolu s I. Pavlů díl 3 – Neolit.
Výstup: Pavlů (ed.) – Zápotocká 2007

– 2007-2008: Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4200 př. n.). Grant GAČR 404/07/1085, navrhovatel. Komplexní zpracování neolitického regionu č. 15 – Litoměřicka. Přírodní poměry, struktura osídlení, datování nálezů a vývoj osídlení od doby k. lineární přes k. vypíchanou až po k. pozdně lengyelskou. Srovnání s vývojem v ostatních regionech v Čechách i na území rozšíření kultury s vypíchanou keramikou ve střední Evropě. Soupis lokalit a nálezů i jejich kresebná dokumentace.
Výstup: Zápotocká 2009

 

Vybrané publikace z poslední doby:
– 2015 (Marie Zápotocká – Monika Pecinovská – Michaela Vašínová): Horní Počaply: První soubor keramiky rané fáze lengyelské kultury z Čech. Archeologie ve středních Čechách 19, 115–147 (PDF).

– 2014a (Marie Zápotocká – Milan Zápotocký): Axtförmige Scherbenanhänger der böhmischen Stichbandkeramik. In: Husty, L. – Irlinger, W. – Pechtl, J. (Hrsg.), „…und es hat doch was gebracht!“ Festschrift für Karl Schmotz zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie – Studia honoraria 35 (Rahden/Westf. 2014), 79–90 (PDF).

– 2014b: Setkávání a spolupráce poválečných polských a československých neolitiků. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIX: 1, 122–130 (PDF).

– 2012: Neolitické sídelní regiony v Čechách: Horní Poohří – Karlovarský kraj. Archeologie západních Čech 4, 103-125 (PDF).

– 2011: Neolithische Siedlungsregionen in Böhmen: Südböhmen. In: Fines transire 20, 113-128. Rahden/Westf.

– 2010: Das Neolithikum auf den Bergen des Böhmischen Mittelgebirges. In: Šuteková, k. – Pavúk, P. – Kalábková, P. – Kovár, B. (ed.): Panta Rhei. Studies on the chronology and cultural development of South-Eastern and Central Europe presented to Juraj Pavúk. Bratislava, 263-271.

– 2009: Neolitické sídelní regiony v Čechách (5300 – 4400 př. Kr.): Litoměřicko – Die Besiedelungsregionen in Böhmen: Region Litoměřice. Praha ASM 18.

– 2009: Der Übergang von der Linear- zur Stichbandkeramik in Böhmen. In: Zeeb-Lanz, A. (Hrgb.): Krisen – Kulturwandel – Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Rahden/Westf., 303-315.
– s Zápotockým, M. 2008: Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (3200 – 2800 př. n. l.) – Ein Burgwall der Řivnáč-Kultur. Památky archeologické – Supplementum 18. Praha. : strany 0-67strany 67-131strany 132-205strany 205-340strany od 340 (PDF)

– 2007 : Osídlení okresu Rakovník v době kultury s vypíchanou keramikou – Die Besiedelung des Kreises Rakovník in der Zeit der Stichbandkeramik. Archeologické rozhledy 59, 219-277.

– 2007: Die Entstehung und Ausbreitung der Kultur mit Stichbandkeramik in Mitteleuropa. In:
Kozłowski , J.-K. – Raczky, P. (Ed.): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków – Budapest, 200-215.

– s Pavlů, I.(ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech/3. Neolit. Praha.

 

Kompletní bibliografie – Marie Zápotocká-Steklá

Steklá, M. 1957: K problematice mladší fáze kultury nejstarších zemědělců v Čechách a ve střední Evropě. Praha. Diplomová práce FF UK.  Rkp.
Zápotocká, M. 1967: Kultura keramiky vypíchané ve střední Evropě. (Koncepce vývoje a teritoriálního dělení.). Praha. Kandidátská práce AÚ ČSAV. Rkp.
Soudský, B. – Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1973: Bylany I. Paris. Université de Paris I – Sorbonne, CNRS-URA 12 (IT). Rkp.

 

Monografie

1978
Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1978: Analysis of the Czech Neolithic Pottery. Morphological and chronological Structure of Projections – Analýza české neolitické keramiky. Morfologická a chronologická struktura výčnělků. Praha.

1983
Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1983: Bylany, Katalog: sekce A. Díl l. Výzkum 1953-1967. Praha.

1985
Pavlů, I. – Zápotocká, M. – Soudský, O. 1985: Bylany. Katalog: sekce A. Díl 2. Výzkum 1953-1967. Praha.

1987
Pavlů, I. – Zápotocká, M. – Soudský, O. 1987: Bylany. Katalog: sekce B. F. Výzkum 1953-1967. Praha.

1988
Zápotocká, M. 1998Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B. C.). Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkeramik. Praha.

2007
Zápotocká, M. – Muška, J. 2007: Hrbovice, okres Ústí nad Labem. Výzkum 1978. Sídelní areál kultury s keramikou lineární a vypíchanou – Hrbovice, kreis Ústí nad Labem. Ausgrabung 1978. Ein Siedlungsareal mit der Linear- und Stichbandkeramik. Praha.
Pavlů, I. (ed.) – Zápotocká, M. 2007Archeologie pravěkých Čech 3 – neolitPraha.

2008
Zápotocký, M. –  Zápotocká, M. 2008Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) – Kutná Hora – Denemark. Ein Burgwall der Řivnáč-Kultur. Praha. Památky archeologické. Supplementum : 18. : strany 0-67strany 67-131strany 132-205strany 205-340strany od 340 (PDF)

2009
Zápotocká, M. 2009Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.). Region Litoměřicko – Neolithische Siedlungsregionen in Böhmen (ca 5300-4400 v. Chr.). Region Litoměřice. Praha. Archeologické studijní materiály : 18.

Studie a články

1956
Steklá, M. 1956: Pohřby lidu s volutovou a vypíchanou keramikou – Sépultures du peuple à céramique spiralée et pointillée. Archeologické rozhledy 8, 697-723. 770-771.
–  1956: Importance chronologique des sépultures à céramique spiralée et pointillée. In: Neustupný, J. (ed.): Chronologie préhistorique de la Tchécoslovaquie. Praha, NM 1956,  43-44.

1957
–  1957: Nové archeologickě výzkumy v Pražském kraji. Muzejní zprávy Pražského kraje, 2,  80-82.

1958
–  1958: Jáma s vypíchanou keramikou v Bylanech u Kutné Hory – Fosse à céramiqne pointillée a Bylany près de Kutná Hora. Archeologické rozhledy 10, 726-729.
–  1958: Zur Stichbandkeramik in Polen. ln: Epitymbion Roman Haken. Pragae, 15-21.

1959
–  1959: Třídění vypíchané keramiky – Gliederung der Stichbandkeramik. Archeologické rozhledy 11, 257-260.
– 1959: Pozoruhodné objevy našich archeologů. Věda a život 11.

1960
–  1960: Sídliště s volutovou keramikou v Suchdole u Kutné Hory – Siedlung mit Volutenkeramik in Suchdol bei Kutná Hora. Archeologické rozhledy 12, 6-9.
–  1960: Vztahy mezi keramikou vypíchanou a malovanou – Die Beziehungen zwischen der Mährisch-bemalten Keramik und Stichbandkeramik. In: Filipův sborník. Acta Univ, Carolinae, Phil. et Hist. 3. Praha, 31-38.

1961
–  1961: Chata kultury s vypíchanou keramikou v Libenicích u Kolína – Das Pfostenhaus der Stichbandkeramik in Libenice bei Kolín. Památky archeologické 52, 85-93.

1963
Zápotocká-Steklá, M.  1963: Ohrazená osada s věteřovskou keramikou ve Vinoři u Prahy – Die befestigte Ansiedlung mit Věteřover Keramik in Vinoř bei Prag. Památky archeologické 54, 315-334.

1964
–  1964: Nové neolitické nálezy na Českobrodsku – Neue neolithische Funde in der Umgebung von Český Brod. Archeologické rozhledy 16,  625-645, 657.
Zápotocká-Steklá, M.  1964: Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Litoměřicích-Želeticích (o. Litoměřice) – Die stichbandkeramische Siedlung in Litoměřice-Želetice (Bez. Litoměřice). Praha. ASM. 1,   11-30.
Zápotocká, M.  1964: Neolit v českých zemích. Referáty Liblice I. 16-23.

1965
–  1965: K osídleni Plzeňska v mladším neolitu – Zur Besiedlung des Pilsner Beckens im jüngeren Neolithikum. ASM 2, 29-34.
–  1965: Osidlení území ČSSR v neolitu. Evropa ve starším neolitu, In: Atlas československých dějin.

1966
–  1966: Le néolithique récent en Bohême et ses relations avec les régions voisines. In: Investigation archéol. en ‘I’chécoslovaquie, Prague, 51-55.

1967
–  1967: Das Skelettgrab von Praha-Dejvice. Beitrag zum chronologischen Verhältnis der Stichhandkeramik zu der Lengyel-Kultur – Kostrový hrob z Prahy-Dejvic. Příspěvek k chronologickému poměru kultury s keramikou vypíchanou ke kultuře lengyelské. Archeologické rozhledy 19, 52, 64-87.

1969
Mašek, N. – Zápotocká, M. – Vencl, S. – Slabina, M. 1969:  Neolitické a pozdně halštatské sídliště v Žalanech u Teplic – Neolithische und späthallstattzeitliche Siedlungen in Žalany bei Teplice. Archeologické rozhledy 21, 723-767.
Zápotocká, M 1969: Die Stichbandkeramik zur Zeit des späten Lengyel-Horizontes. Študijné zvesti 17, 541 – 574.
–  1969:  Stichbandkeramik. In: Filip, J.: Enzyklopadisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 2, Prag , 1376-1380.

1970
–  1970: Die Stichbandkeramik in Böhmen und in Mitteleuropa. In: Schwabedissen, H. (ed.): Fundamenta A,  Bd. 3. Köln, 1-66 (Sonderabdruck).

1972
–  1972:  Die Hinkelsteinkeramik und ihre Beziehungen zum zentralen Gebiet der Stichbandkeramik. Památky archeologické 63, 267-374.

1976
–  1976: Nálezy vypíchané keramiky z období pozdně lengyelského horizontu v Bylanech (okr. Kutná Hora) – Die Stichbandkeramische Besiedlung zur Zeit des spätlengyeler Horizonts in Bylany (Bez. Kutná Hora). Sborník prací FFBU 24-25, 269-276.

1978
–  1978: Ornamentace neolitické vypíchané keramiky: technika, terminologie a způsob dokumentace – Ornamentik der neolithischen Stichbandkeramik: Technik, Terminologie und Dokumentationsweise. Archeologické rozhledy 30, 504-534.
–  1978: Kultura vypíchané keramiky; Konec neolitu v Čechách – kultura lengyelská a jordanovská; Ekonomie mladého neolitu; Otázky společnosti, kultu a dějin mladého neolitu. In: Pleiner, R. – Rybová, A. (ed.): Pravěké dějiny Čech. Praha, 178-185, 2O4-230.
Zápotocká, M.  – Vojtěchovská, I.  1978: Černý Vůl, o. Statenice, okr. Praha-západ. Výzkumy v Čechách 1975, 17.

1979
Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1979: Současný stav a úkoly studia neolitu v Čechách – The current state and future aims of the study of the Bohemian Neolithic cultures – Sovremennyj uroveň i zadači dal’nejšego issledovanija neolita v Čechii. Památky archeologické 70, 281-318.

1981
Pavlů, I. – Zápotocká, M. – Zápotocký, M. 1981: Bylany, o. Miskovice, okr. Kutná Hora. Výzkumy  v Čechách 1976-1977. 17.
Zápotocká, M. – Sankot, P. – Vojtěchovská, I. 1981: Černý Vůl, o. Statenice, okr. Praha-západ. Výzkumy  v Čechách 1976-1977 (1981), s. 22.
Zápotocká, M. – Mevaldová, H.) 1981: Chlustina, okr. Beroun. Výzkumy  v Čechách 1976-1977, 48.
Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1981: Miskovice, okr. Kutná Hora. Výzkumy  v Čechách 1976-1977, 84-85.
Zápotocká, M. 1981: Bi-rítual cemetery of the Stroked-pottery culture at Miskovice, district of Kutná Hora. In: Nouvelles archéol. dans la Rép. soc. Tchèque, Prague, 26-31.
–  1981: Horní Cetno – soubor pozdně lengyelské keramiky z Pojizeří – Horní Cetno – ein Komplex der Spätlengyeler Keramik aus dem Stromgebiet des Flusses Jizera. In: Sborník J. Filipa. Praehistorica 8, Praha, 43-50.

1982
– 1982: Chlustina, okr. Beroun. Příspěvek k neolitickému osídlení Hořovicka – Chlustina, Kr. Beroun. Ein Beitrag zur neolithischen Besiedlung des Hořovicer Raumes. Archeologické  rozhledy 34, 1982, s. 121-159.
–  1982: Miskovice, okr. Kutná Hora. Výzkumy v Čechách 1978-1979, 74-75.
–  1982: Zur Auswahl der Siedlungsregionen der Stichbandkeramik. In: Siedlungen der Kultur mit Linearkeramik in Europa, Nitra, 305-318.
Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1982: Současný stav a úkoly studia neolitu v Čechách – Der heutige forschungsstand des Neolithikums in Böhmen und seine Aufgaben. In: Metodologické problémy československé archeologie. Praha, 17-28.

1983
Zápotocká, M. 1983:  Kruhové příkopy kultury s vypíchanou keramikou v Bylanech, okr. Kutná Hora – Circular ditches of the Stroked-pottery culture on the site of Bylany (district of Kutná Hora). Archeologické rozhledy 35, 475-485.
–  1983: Pozdní (šárecký) stupeň kultury s keramikou lineární a počátky kultury s keramikou vypíchanou – Die späte (Šárka) Stufe der Linearbandkeramik und die Anfänge der Stichbandkeramik. Studia Archeologiczne 13, Wrocław 1983, 27-37.
Pavlů, I. – Zápotocká, M. 1983: Archeologický výzkum kruhových příkopů na sekci S v Bylanech – Archaeological excavation of a circular enclosure in section S at Bylany. In: Geofyzika a archeologie, Praha, 95-96.

1984
Zápotocká, M. 1984: Armringe aus Marmor und anderen Rohstoffen im jüngeren Neolithikum Böhmens und Mitteleuropas – Náramky z mramoru a jiných surovin v mladším neolitu Čech a střední Evropy – Braslety iz marmora i drugich materialov v neolite Čechii i Central’noj Jevropy. Památky archeologické 75, 50-130.
Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 1984:  Kutná Hora, okr. Kutná Hora. Výzkumy v Čechách  1980-1981, 60-61.

1985
Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 1985: Kutná Hora, okr. Kutná Hora. Výzkumy v Čechách 1982-1983, 74-75.
Zápotocká, M. 1985: Das Neolithikum Böhmens und seine Beziehungen zum Bayern. In: Vorträge des 3. niederbayerischen Archäologentages. Deggendorf, 13-32.

1986
Pavlů, I. –  Rulf, J.- Zápotocká, M. 1986: Theses of the neolithic site of Bylany – Téze k analýze neolitického sídliště v Bylanech, Památky archeolitické 77, 288-412.
Zápotocká, M. 1986: Die Brandgräber von Vikletice – ein Beitrag zum chronologischen Verhältnis von Stich und Rheinbandkeramik. Archeologické rozhledy 38, 623-649.
–  1986: Round enclosures and marble bracelets. A contribution to the knowledge of culture and economy of the Late Neolithic. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985. Pratur, 47-56.
Zápotocký, M. –  Zápotocká, M. 1986: The Aeneolithic hillfort above the ,.Dänemark“ mill by Kutná Hora. In: Archaeology in Bohemia 1981-1985. Prague, 57-64.
Zápotocká, M. 1986: Die Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen der Lengyel-Kultur und den Gruppen mit stichverzierter Keramik. Die Interpretationsmöglichkeiten, In: Die Lengyel-Kultur und die umliegenden Kulturen. Szekszárd, 265-272.
–  1986: Lengyel und die Kulturgruppen mit Stichverzierung. In: Internat. Symposium über die Lengyel-Kultur. Nitra 1986, 339-345.
–  1986: 25 hesel k neolitu. In: Novotný, B. Encyklopédia archeologie. Bratislava.

1987
Zápotocký, M. –  Zápotocká, M. 1987: Kutná Hora – Dänemark. Výzkumy v Čechách 1984-1985, 97-99.
Zápotocká, M. 1987: Kultura vypíchané keramiky; Konec neolitu v Čechách – kultura lengyelská a jordanovská; Ekonomie mladého neolitu v Čechách. Otázky společnosti, kultu a  dějin mladého neolitu. In: Pleiner, R. – Rybová, A.: Pravěké dějiny Čech. Praha, 178 -185, 204-230.

1988
Rulf, J. –  Salač, V. – Zápotocká, M. 1988: Neolitické sídliště na Resslově ulici a další neolitické nálezy z Lovosic – Neolithische Besiedlung in der Resslova-Strasse und andere neolithische Funde aus Lovosice. Litoměřicko 23, 57-73.

1989
Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 1989:  Kutná Hora – Dänemark. Výzkumy v Čechách 1986-1987, 92-91.
Zápotocká, M. 1989: Die archäologischen Ausgrabungen in Bylany, In: Rulf, J. (ed.): Bylany Seminar 1987. 1989,  21-23.
–  1989:  Die Entwicklung der Siedlung Bylany 1 auf Grund der Analyse der Stichbandkeramik. In: Rulf, J. (ed.):Bylany Seminar 1987. Praha, 65-68.
–  1989:  Zur Funktion archäologischer Befunde aus der neolithischen Siedlung in Bylany, In: Rulf, J. (ed.): Bylany Seminar 1987. Praha, 137-193.
–  1989: Die Besiedlung des Bylaner Areals im jüngeren Neolithikum. In: Rulf, J. (ed.): Bylany Seminar 1987. Praha, 295-298.

1990
Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 1990: Kutná Hora (Dänemark) – eine befestigte Höhensiedlung der mitteläneolithischen Řivnáč-Kultur in Böhmen, Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 73, 203-211, 503-509.

1991
Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 1991: Kutná Hora – Dänemark. A hillfort of the Middle Eneolithic Řivnáč culture in the E part of Central Bohemia. In: Archaeology in Bohemia 1986-1990. Praha, 87-89.

1992
Zápotocká, M. 1992: La Moravie et la Bohême. Le néolithique ancien et récent en Bohême et le néolithique ancien en Moravie. In: Otte, M. (ed.): Atlas du Néolithique Européen. L’Europe orientale. Liège, 71-84.
–  1992:  Der Kreis Rakovník zur Zeit der Stichbandkeramik und seine Beziehungen zu Bayern. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/Süd- und Westböhmen. 1. Trefen. Deggendorf, 27-29.

1993
Midgley, M. S. –  Pavlů, I. – Rulf, J. – Zápotocká, M. 1993: Fortified settlements or ceremonial sites: new evidence from Bylany, Czechoslovakia. Antiquity 67,  91-96.
Pavlů, I. – Salač, V. – Zápotocká, M. 1993: Neolitická sídliště u Třebenic – Neolithische Ansiedlungen bei Třebenice. Archeologické rozhledy 45, 185-211,
Zápotocká, M. 1993: Chrášťany, Bez. Rakovník. Ein Beitrag zum chronologischen Verhältnis der Stichbandkeramik zur Grossgartacher und Oberlauterbacher Keramik. Archeologické rozhledy 45, 436-458, 537-538.
–  1993: Die Funde der Oberlauterbacher, Grossgartacher und Rössener Keramik in Böhmen. In: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. T. 2.. Bratislava, 407-413.

1994
Rulf, J. – Zápotocká, M. 1994: Neolithic Studies in Bohemia: 1969-1994. In: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia. Památky archeologické, Supplementum 1, 23-36.
Zápotocká, M. 1994:. Die neolithischen Kulturgruppen mit Stichverzierung – eine modifizierte Konzeption. In: Beier, H. J. (ed.): Der Rössener Horizont in Mitteleuropa. Wilkau-Hasslau, 3-6.

1995
Pavlů, I. – Rulf, J. –  Zápotocká, M. 1995: Bylany rondel. Model of the Neolithic Site. Památky archeologickéSupplementum 3, 7-123.

1997
Vokolek, V. – Zápotocká, M. 1997: Neolithische Gräber und Gräberfelder in Plotiště n. L. und Předměřice n. L., Bezirk Hradec Králové. Památky archeologické 88, 5-55.
Zápotocká, M. – Motyl, J. – Vencl, S. 1997: Nálezy kultury s keramikou vypíchanou z Prahy 5-Stodůlek – Die stichbandkeramischen Funde aus Prag 5-Stodůlky. Archeologické rozhledy 49, 588-608, 645.
Zápotocká, M. 1997:  Zur Besiedlung des Pilsener Beckens im Neolithikum. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. 6. Treffen. Resümees der Vorträge. Espelkamp, 25-31.

1998
Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 1998: Hradiště Cimburk u Kutné Hory a otázka staršího (bolerázského) stupně badenské kultury v Čechách – Die Burgststätte Cimburk bei Kutná Hora und die Frage der älteren Boleráz-Stufe der Badener Kultur in Böhmen, Sborník prací FFBU M 2 1997, 135-153.
Zápotocká, M. 1998: Die chronologische und geographische Gliederung der postlinearkeramischen Kulturgruppen mit Stichverzierung. In Preuss, J. (ed.). Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v. u. Z., 1/2. Weissbach, 286-306.
–  1998: Pohřby a nálezy lidských kostí v jeskyních a abri. In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Turnov, 71-74.
–  1998: Bylany: sídelní areál kultur s keramikou lineární a vypíchanou, pohřby na sídlišti a otázka existence pohřebiště. In: Pavlů, I. (ed.). Bylany. Varia 1. Praha, 125-146.
–  1998: Bestattungsriten im böhmischen Neolithikum. In: Michálek, J. –  Schmotz, K. – Zápotocká, M. (ed.). Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Resümees der Vorträge. Rahden/Westf., 20-28.
–  1998: Pohřební ritus českého neolitu. Nálezový stav a možnosti interpretace. Archeologické rozhledy 50,  801-821.

1999
Zápotocká, M. –  Řídký, J. 1999: Neolitický sídelní areál v Obrubech u Mladé Boleslavi. In Lutovský, M. (ed.): Archeologie ve středních Čechách 3/1. Praha,  11-26.
Zápotocká, M. 1999: Stichbandkeramik. In Preuss, J. (ed.). Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v.u.Z.  2. Weissbach, 112-116.

2000
–  2000: Stvolínky u České Lípy. První dům kultury s vypíchanou keramikou v Čechách. Sborník prací FFBU –  M, 48, 61-72.
–  2000: Pozdrav z Prahy – vztahy Čech a Dolního Bavorska v pravěku. In Böhm, K. – Ganslmeier, R. (ed.): Hefterl Macha! Festbroschure für Doktor Karl Schmotz zum 11.06.1999. München, 1-6.
–  2000: Soubor unikátní neolitické keramiky z Litoměřicka v Národním museu v Praze. In: Čech, P. – Dobeš, M. (ed.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 279-285.
Michálek, J. – Pavlů, I. – Vencl, S. – Zápotocká, M. 2000: Nová neolitická sídliště (LnK a StK) a žárový hrob v Radčicích, okr. Strakonice v jižních Čechách. In: Pavlů, I. (ed.): In memoriam Jan Rulf. Praha, 266-302.

2001
Zápotocká, M. 2001: Loděnice, okr. Beroun. Objekty z doby kultury s vypíchanou keramikou a začátek fáze StK IVb. In: Archeologie ve středních Čechách 5,  41-105.
–  2001: Těžba bílých krystalických vápenců a dolomitů na Bílém kameni u Sázavy a výroba mramorových náramků. Sázavsko – Dějiny, tradice, současnost 8, 28-33.

2002
–  2002: K interpretaci dílenského odpadu v neolitických objektech. In: Neustupný, E. (ed.): Archeologie nenalézaného. Dobrá Voda,  291-299.
–  2002: Kontakte, Importe, Warenaustausch und mögliche Pässe und Wege zwischen Böhmen und Bayern im Neolithikum. In: Chytráček, M. – Michálek, J. – Schmotz, K. (ed.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, Trefen 11. Rahden/Westf., 35-41.
–  2002: Dvacet let poté (1969-1989): Bohumil Soudský a francouzská protohistorie. In: Pavlů, I. (ed.): Bylany Varia 2. Praha, 5-9. [Orig.: Demoule, J. (ed.): Vingt Ans Aprés (1969-1989): Bohumil Soudský et la Protohistorie Francaise. – In: Actes du 114 Congres des Société Savantes sur les associations et écoles de préhistoire en france 1989. Paris, 1989. 49-59.].
–  2002: Nedožité jubileum: Bohumil Soudský (19. 1. 1922-15. 1. 1976). In: Pavlů, I. (ed.). Bylany Varia 2. Praha, 10.

2004
Pleinerová, I. – Zápotocká, M.  2004: Hostivice-Palouky. Žárový pohřeb s vypíchanou keramikou. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Sborník A. Beneše, 25-35.
Zápotocká, M. 2004: Die Gliederung der Phase IVb der böhmischen Stichbandkeramik in zwei Subphasen augrund des Objekts Nr. 8 von Loděnice. In Hänsel, B. (ed.). Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit – Festschrift V. Pavúková. Rahden/Westf , 343-354.
–  2004: Chrudim. Příspěvek ke vztahu české skupiny kultury s vypíchanou keramikou k malopolské skupině Samborzec-Opatów – Beitrag zum chronologischen Verhältnis der böhmischen Stichbandkeramik zur kleinpolnischen Gruppe Samborzec-Opatów.  Archeologické rozhledy, 3-55.
Zápotocká, M. –  Muška, J. – Velemínský, P. 2004: Pohřeb na neolitickém sídlišti v Hrbovicích, okr. Ústí nad Labem. In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (ed.) 2004: K poctě Vladimíru Podborskému. Brno, 47-53.

2005
Zápotocká, M. 2005: Kurzer Überblick zu Forschungsgeschichte und Forschungsstand des Neolithikums in Südböhmen, Südwestböhmen und Niederbayern. In: Chytráček, M. -Michálek, J. –  Rind, M.-R. –  Schmotz, K. (ed.):  Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen – Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy 14. Rahden/Westf.,  170-177.
–  2005: Průzkum a výzkum v mikroareálu Bylany 5. In: Pavlů, I. (ed.): Bylany – Varia 3. Praha,  39-54.

2006
–  2006: Hroby s keramikou lineární a vypíchanou z Rakovnicka. In: Sedláček, R. – Sigl, J. – Vencl, S. (ed.): Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové, 375-379.

2007
–  2007: Die Entstehung und Ausbreitung der Kultur mit Stichbandkeramik in Mitteleuropa. In: Kozłowski, J.-K. – Raczky, P. (ed.). The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 199-215.
–  2007:  Osídlení okresu Rakovník v době kultury s vypíchanou keramikou – Die Besiedlung des Kreises Rakovník in der Zeit der Stichbandkeramik. Archeologické rozhledy, 219-277.
–  2007: Neolitické nálezy z Hrbovic (okr. Ústí nad Labem) ve sbírkách muzeí v Berlíně a Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 89-98.

2009
–  2009: Der Übergang von der Linear- zur Stichbandkeramik in Böhmen. In: Zeeb-Lanz, A. (ed.). Krisen–Kulturwandel–Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Rahden/Westf., 303-315.
Řídký, J. – Stolz, D. – Zápotocká, M. 2009: Neolitické osídlení v Černém Vole (Praha-západ). Formy objektů, keramika a štípaná industrie z výzkumů 1975-77 a 1914. Praehistorica 28, 77-236.

2010
Zápotocká, M. – Zápotocký, M. 2010: Kult hor v neolitu? Neo- a eneolitické nálezy z hor a vrchů Českého středohoří. In: Fridrichová-Sýkorová, I. (ed.): Ecce Homo in Memoriam Jan Fridrich. Praha, 330-347. (PDF)
Zápotocká, M. 2010: Dvacet let činnosti Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko – Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. Archeologické rozhledy, 726-727.
–  2010:  Das Neolithikum auf den Bergen des Böhmischen Mittelgebirges. In: Šuteková, J. – Pavúk, P. –  Kalábková, P. – Kovár, B. (ed.). Panta rhei. Studies on the chronology and cultural development of South-Eastern and Central Europe in earlier prehistory presented to Juraj Pavúk on the occasion of his 75th birthday. Bratislava,  263-271.

2011
–  2011: Neolithische Siedlungsregionen in Böhmen: Südböhmen. In: Chytráček, M. – Gruber, H. – Michálek, J. – Sandner, R. – Schmotz, K. (ed.): Fines Transire 20, 113-128.

2012
– 2012: Neolitické sídelní regiony v Čechách: Horní Poohří – Karlovarský kraj. Archeologie západních Čech 4, 103-125 (PDF).

2014
– 2014 (Marie Zápotocká – Milan Zápotocký): Axtförmige Scherbenanhänger der böhmischen Stichbandkeramik. In: Husty, L. – Irlinger, W. – Pechtl, J. (Hrsg.), „…und es hat doch was gebracht!“ Festschrift für Karl Schmotz zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie – Studia honoraria 35 (Rahden/Westf. 2014), 79–90 (PDF).
– 2014: Setkávání a spolupráce poválečných polských a československých neolitiků. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIX: 1, 122–130 (PDF).

2015
– 2015 (Marie Zápotocká – Monika Pecinovská – Michaela Vašínová): Horní Počaply: První soubor keramiky rané fáze lengyelské kultury z Čech. Archeologie ve středních Čechách 19, 115–147 (PDF).