Mezinárodní výměna metodických zkušeností při studiu dopadu mimořádných událostí na migrační a ekonomické strategie minulých lidských populací

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Mezinárodní výměna metodických zkušeností při studiu dopadu mimořádných událostí na migrační a ekonomické strategie minulých lidských populací
EF16_027/0008494 MŠMT ČR, OP – Operační program EU 2018-2019 ARÚ doc. Mgr. Petr Květina Ph.D.

Projekt nazvaný “Mezinárodní výměna metodických zkušeností při studiu dopadu mimořádných událostí na migrační a ekonomické strategie minulých lidských populací“ se zabýval danou problematikou napříč časovým a geografickým rámcem Starého světa, a to na příkladech jak klimatického, tak společenského rázu. Výzkum probíhal ve dvou paralelních rovinách. První byla zaměřena na studium fyzických migrací na základě genetického materiálu, druhá cílila na ekonomický obraz vývoje tržního prostředí. Případové studie byly zvoleny tak, aby reprezentativně zabíraly široký geografický a časový rámec.
V rámci projektu byla realizována čtveřice mobilit, které tematicky pokrývaly pravěké až středověké období. Z geografického hlediska postihovaly mobility důležité vazby Čech k okolním regionům a současně i oblasti zcela kontrastní (subsaharská Afrika). V rámci výzkumných mobilit pak byly adresovány základní mezioborové standardy současné archeologie (archeogenetika, antropologie, aplikace postupů Digital Humanities atd.)
Konkrétně se jednalo o tato témata:
Mobilita 1: Neolitické surovinové zdroje (Mgr. P. Burgert, Ph.D.)
Mobilita 2: Environmentální interakce subsaharských komunit (prof. Mgr. V. Černý, Dr.)
Mobilita 3: Demografické a adaptační mechanismy modifikující strukturu populací (Mgr. M. Čížková)
Mobilita 4: Databázová konceptualizace komunit při východní hranici Karlovského impéria (dr. S. Eichert)
Realizace každé z jednotlivých mobilit prokázala zkvalitnění (v rovině teoretické) a zefektivnění (v rovině metodické) práce příslušného badatelského kolektivu, jehož členové byli součástí realizačního týmu. V kompletní cílové skupině (vědečtí pracovníci ARÚ) pak došlo k navýšení internacionalizace výzkumu a k otevření nových možností účasti v mezinárodních projektech, jejichž zformulování mají mobility stimulovat.

Aktuality/odkazy:
Pozvánka na 1. workshop S. Eicherta (11. 4. 2019): PDF
Pozvánka na 2. workshop S. Eicherta (23. 7. 2019)
Webový portál vytvořený S. Eichertem v průběhu hostování na ARÚ:
https://medcem.thanados.net/

Informace o projektu v rámci systému STARFOS, TA ČR: Mezinárodní výměna metodických zkušeností při studiu dopadu mimořádných událostí na migrační a ekonomické strategie minulých lidských populací