Projekt Archiv-Net

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
Projekt Archiv-Net: Přeshraniční propojení kulturněhistorických sbírek v Sasku a Čechách
100346365 INTERREG V A Czech Republic-Saxony 2018-2020 Landesamt für Archäologie Sachsen MUDr. Mgr. Kryštof Derner

Krušné hory jsou přirozenou hranicí Českých zemí a Saska. Od vrcholného středověku pozorujeme na obou jejích stranách kolonizaci, spojenou s využíváním rudného bohatství hor. Předpokládá se, že nejintenzivnější migrace osob, přenos technického „know-how“ i dalších idejí probíhaly zejména mezi hornickými centry. Poznávání těchto procesů má projekt usnadnit propojením archivů a muzeí na obou stranách hranice na společných workshopech a vytvořením dvojjazyčného průvodce muzejními a archivními fondy. Na české straně naráží bádání na slabou pramennou základnu, ale i nedostupnost i dosud získaných poznatků. Proto bude projekt využit k doplnění archivu o nálezové zprávy z bývalé expozitury v Mostě a doplnění Archeologické mapy České republiky o montánní lokality v Krušnohoří. Na jejich databázi propojené s polygonovým tématem v prostředí Gis spolupracuje projekt s archivem Geofondu České geologické služby. Ve druhé polovině projektu bude užitečnost nových kontaktů a databází demonstrována publikačními výstupy ve sborníku k migraci a hornictví v Krušnohoří v předbělohorské době.

Webová prezentace projektu: Projekt ArcheoMontan