Castellologica Bohemica

Castellologica Bohemica

Castellologica bohemica je recenzované periodikum vydávané od roku 1989 ve spolupráci s větším počtem partnerů, které je zaměřené na široké spektrum problematiky opevněných, zejména středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Vychází jednou za rok.

Od čísla 14 je hlavním vydavatelem Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni: www.kar.zcu.cz/castellologica.php

Hlavní redaktor a editor: doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
Výkonný redaktor: PhDr. Zlata Gersdorfová