Castellologica Bohemica

Castellologica Bohemica

Předmětem zájmu časopisu jsou středoevropská sídla elit, zejména opevněná, z období vrcholného středověku až raného novověku, jako jsou například hrady a tvrze a jim podobné objekty, nahlížená z pohledu historie, stavební historie, dějin umění, archeologie, vojenství a dalších vědních disciplín, a to včetně výzkumu jejich krajinného a společenského kontextu. Akceptovány jsou však i studie o sídlech z období starších i mladších, mají-li úzký vztah k problematice opevněných elitních sídel, či články zaměřené na hmotnou kulturu z toho prostředí pocházející či na ni vázané.
Cílem časopisu je vydávat studie, materiálově pojaté příspěvky a diskusní články zaměřené na sledovaná témata. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze, anotace či zprávy o důležitých událostech v kastelologii (výročí, konference atd.).

Od čísla 14 je hlavním vydavatelem Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Více informací a vydaná čísla najdete na webu: https://cb.zcu.cz/

Hlavní redaktor a editor: Mgr. Milan Sýkora
Výkonný redaktor: Mgr. Luboš Hobl Ph.D.