Zemřela Zdenka Nemeškalová

Dne 23. 6 2023 zemřela ve věku 95 let PhDr. Zdenka Nemeškalová – Jiroudková, CSc. Významná numismatička byla dlouholetou pracovnicí Archeologického ústavu v Praze, kde se vedle své vědecké práce podílela také na provozu oborové knihovny, jejíž náplň ovlivňovala. Koncem 70. let 20. stol. se zasloužila o přenesení Numismatické komise a redakce Numismatického sborníku na řadu let na půdu Archeologického ústavu. Průběžně hodnotila mincovní nálezy z archeologických výzkumů, jak to dokumentují stovky zpráv v archivu ARUP, a v četných recenzích informovala o evropské numismatické produkci.

Bohatá publikační činnost Z. Nemeškalové odráží široký chronologický záběr numismatických studií zahrnujících antiku až novověk (kromě prací obsažených v bibliografických soupisech v AR 40, 1988 a 50, 1998 je evidováno ještě dalších 16 titulů) a to potvrzuje i její účast na četných konferencích. Byla jí blízká mincovní produkce doby římské i problematika tzv. keltského mincovnictví, která prolíná celou její kariéru. Její bádání na tomto poli se neomezovalo jen na střední Evropu, jak to ukazuje mj. studie o depotu v Campiglia Marittima, a završilo se monografií Keltský poklad ze Starého Kolína (1998). S politováním musíme konstatovat, že některé své záměry nemohla již Z. Nemeškalová uskutečnit, např. zamýšlené souborné vydání mincí z archeologických výzkumů Archeologického ústavu.

Odborníci oceňovali široký rozhled a precizní práci Z. Nemeškalové a její spolupracovníci ji měli rádi pro její laskavou vstřícnost, ochotu ke spolupráci i usměvavou povahu. Nezapomeneme na její starosvětský šarm…

Čest její památce!