Autorům a čtenářům Archeologických rozhledů

Vážení přátelé Archeologických rozhledů,

vydavatel i redakční rada Archeologických rozhledů (AR) děkují za podněty, které zazněly v proběhlé diskusi. Vyplynula z ní poučení, která budou směřovat k jasnějšímu vymezení koncepce časopisu a transparentnější práci redakční rady při procesu posuzování došlých rukopisů.

Základní vlastností každého odborného periodika je jeho nezávislost a zároveň tematicky vyhraněný a nutně i selektivní program, který na základě jasných pravidel kontroluje redakční rada. Publikování v AR je přizpůsobeno standardním pravidlům tvorby odborného periodika. Tomuto procesu se musí podrobit všichni autoři. Pokud u rukopisů přijatých redakční radou k peer-review nedojde ke konečné oboustranné shodě o podobě rukopisu (tj. redakční rada a autor/autoři), není příspěvek v AR publikován. I když jsou daná pravidla omezující, věříme, že přispívají k udržování vysoké kvality článků publikovaných v AR. Indexování AR v mezinárodních ratingových databázích Web of Sciences a Scopus svědčí o tom, že se to daří.

Mezi nejdůležitější úkoly AR patří, aby kvalitní práce českých a slovenských autorů měly možnost obstát v okolnostech diktovaných celosvětovým trendem, i když nejsou publikované ve světovém jazyku. Zmíněný trend, který není žádná archeologická instituce mocna změnit, se odráží i v nárocích agentur podporujících vědecký výzkum, což je opět mimo jakoukoli diskusi v rámci archeologické obce.

Snad ještě krátce k jednomu tématu diskuse, a to k roli AR coby ústředního periodika národní archeologie. Tuto pozici časopis nezastává, a to zejména z důvodu výrazné internacionalizace archeologických časopisů v celé Evropě. Opět jde o trend, který se zastavit nedá, a bránit se mu petrifikací anachronických praktik nemá smysl. AR však i nadále vítají kvalitní příspěvky do rubrik Aktuality a Diskuse.

 

S úctou a pozdravem,

 

Jan Mařík (ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., resp. vydavatel AR)

Petr Květina (za redakční radu AR)

Martin Ježek (vedoucí redaktor AR)