Výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY PRACOVIŠTĚ.

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
ŘEDITELE/ŘEDITELKY PRACOVIŠTĚ.

Požadavky

 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
  v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace (min. Ph.D. / CSc.) v některém z oborů výzkumné činnosti
  pracoviště,
 • vlastní vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
 • zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce a manažerské zkušenosti ve vedoucí pozici,
 • jazyková vybavenost, zkušenosti na poli mezinárodní vědecké spolupráce
 • morální bezúhonnost a plná svéprávnost k právním úkonům
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky 1).

Uchazeč/uchazečka přednese při osobní účasti před výběrovou komisí svoji představu o výkonu funkce, o níž se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/chtěla při své činnosti uplatňovat.
Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 až 31. 5. 2027
Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).
Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • navrhovanou koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

Přihlášky musejí být doručeny písemně v zalepené obálce na adresu ústavu nebo elektronicky datovou schránkou
nejpozději do 21. 2. 2022 do 12 hodin.

Adresa pro doručení:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Obálku označte nápisem Výběrové řízení – ředitel/ka
Datová schránka: fxcng6z

1
Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.