Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen – CD

80 Kč Cena s DPH
80 Kč Cena bez DPH

Práce zpřístupňuje hromadné nálezy – depoty kovových předmětů ze starší doby bronzové v Čechách. Archeologicky jde o období únětické kultury, v jejímž mladším stupni dochází ve velké míře k deponování bronzových artefaktů. Depoty jsou zařazeny podle Reineckova chronologického systému (stupně A1, A2, A2/B1). Jejich skladba naznačuje, že se území Čech rozkládalo na rozhraní dvou výrobních okruhů: jižního (podunajského) a severního (území „severní“ únětické kultury). Je obtížné rozpoznat, zda šlo o depoty profánního či sakrálního rázu; interpretaci také znesnadňuje častý nedostatek informací o nálezových okolnostech. Zpracováno bylo přes dva tisíce předmětů, z nichž většina je zároveň vyobrazena. Textovou část doplňují tabulky s bližšími údaji o jednotlivých artefaktech (složení kovu, zařazení do materiálové skupiny, rozměry, hmotnost).

Další informace

Autor: Moucha, Václav
ISBN: 976-80-86124-09-4
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR
Rok vydání: 2005
Počet stránek: 292 s. s obr., 217 tab., res. čes.
Jazyk publikace: Německy, české resumé