Březno und germanische Siedlungen der jüngeren Völkerwanderungszeit in Böhmen

415 Kč Cena s DPH
361 Kč Cena bez DPH

Monografie se skládá ze dvou dílů. V prvním je prezentováno germánské sídliště v Březně. Kromě movitého inventáře je práce zaměřena na prvky zástavby (polozemnice, kůlové půdorysy, zásobní jámy) a na strukturu osady. V zástavbě se projevily tři areály – výrobní, skladovací a obytný. Základní sídelní jednotku představuje dvůr, v Březně zastoupený dvakrát. Sídliště lze datovat do 1. pol. 6. stol. po Kr., v absolutních datech nejspíše mezi léta 510-560. Ve druhém díle jsou pojednána soudobá germánská sídliště v Čechách. Jejich malý počet – 18 – odpovídá situaci ve východní části střední Evropy.

Další informace

Autor: Pleinerová, Ivana
ISBN: 978-80-86124-68-1
Vydavatel: Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2007
Počet stránek: x+245 s. s obr., tab. a 2 příl.
Jazyk publikace: res. čes