Archeologie pravěkých Čech. Sv. 1-8 (kompletní)

2 891 Kč Cena s DPH
2 628 Kč Cena bez DPH

Dosud nejrozsáhlejší osmidílné kompendium českého pravěku shrnuje současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat. Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní svazek seznamuje s teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím. Svazky 2-8 se věnují systematickému výkladu jednotlivých období pravěku. Mají formálně shodnou strukturu, ale teoretická východiska, metodologické přístupy a důraz na jednotlivá témata se liší podle pojetí jednotlivých editorů a autorských týmů.

Cena: 3308,- / při odběru kompletní řady 2891,- Kč – Přijímá se předplatné na celou řadu.

Další informace

Autor: Jiráň, Luboš – Venclová, Natalie
ISBN:
Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Rok vydání: 2008
Počet stránek:
Jazyk publikace: