obhajoba disertační práce PhDr. D. Dreslerové

Dne 13. prosince 2021 od 14:00 proběhne v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze obhajoba disertace k získání vědeckého titulu DSc. (research professor). Disertační práci na téma Krajina a lidé v zemědělském pravěku bude obhajovat PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. Oponenty jsou prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D. (Fakulta životního prostředí ČŽU), prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK) a prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU).