PhDr. Zápotocká Marie CSc.

Department: Emerita
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 362
e-mail: zapotocka@arup.cas.cz
Specialization: Late Neolithic of Central Europe: Stroked Pottery culture
Projects:
GA404/07/1085
GA404/04/0265
GA404/95/0522

 

Publications on Sale:
978-80-87365-55-7
978-80-87365-25-0
978-80-86124-06-3

She specialises in the Neolithic of Central Europe, namely the SBK culture and the late-Neolithic cultural groups related to it, with pinpoint decorated ceramic and including settlement, funerary ritual and relative chronology of the period.

Projects:
Výšinná sídliště a hradiště středního eneolitu v Čechách (3400-2800 před n. l.) S M. Zápotockým. (GAČR č. 404/02/0481, 2002-2004.)

Vznik kultury s  vypíchanou keramikou v severočeském Polabí a počátky mladšího neolitu ve střední Evropě / Origin of the Stroked Pottery Culture in the North Bohemia and beginnings of Late Neolithic in Centrale Europe. (GAČR č. 404/04/0265, 2004-2006.)

Syntéza českého pravěku. Luboš Jiráň řešitel, Marie Zápotocká spolupracovník pro kapitolu neolit (spolu s I. Pavlů), specielně kultura s keramikou vypíchanou, pohřební ritus, prameny. (GAČR č. 404/04/0785, 2004-2006.)

Selected pilot publications from recent years:
– 2015 (Marie Zápotocká – Monika Pecinovská – Michaela Vašínová): Horní Počaply: První soubor keramiky rané fáze lengyelské kultury z Čech. Archeologie ve středních Čechách 19, 115–147 (PDF).

– 2014a (Marie Zápotocká – Milan Zápotocký): Axtförmige Scherbenanhänger der böhmischen Stichbandkeramik. In: Husty, L. – Irlinger, W. – Pechtl, J. (Hrsg.), „…und es hat doch was gebracht!“ Festschrift für Karl Schmotz zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie – Studia honoraria 35 (Rahden/Westf. 2014), 79–90 (PDF).

– 2014b: Setkávání a spolupráce poválečných polských a československých neolitiků. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCIX: 1, 122–130 (PDF).

– 2012: Neolitické sídelní regiony v Čechách: Horní Poohří – Karlovarský kraj. Archeologie západních Čech 4, 103-125 (PDF).
– 2011: Neolithische Siedlungsregionen in Böhmen: Südböhmen. In: Fines transire 20, 113-128. Rahden/Westf.

– 2010: Das Neolithikum auf den Bergen des Böhmischen Mittelgebirges. In: Šuteková, k. – Pavúk, P. – Kalábková, P. – Kovár, B. (ed.): Panta Rhei. Studies on the chronology and cultural development of South-Eastern and Central Europe presented to Juraj Pavúk. Bratislava, 263-271.

– 2009: Neolitické sídelní regiony v Čechách (5300 – 4400 př. Kr.): Litoměřicko – Die Besiedelungsregionen in Böhmen: Region Litoměřice. Praha ASM 18.

– 2009: Der Übergang von der Linear- zur Stichbandkeramik in Böhmen. In: Zeeb-Lanz, A. (Hrgb.): Krisen – Kulturwandel – Kontinuitäten. Zum Ende der Bandkeramik in Mitteleuropa. Rahden/Westf., 303-315.
– s Zápotockým, M. 2008: Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (3200 – 2800 př. n. l.) – Ein Burgwall der Řivnáč-Kultur. Památky archeologické – Supplementum 18. Praha. : strany 0-67strany 67-131strany 132-205strany 205-340strany od 340 (PDF)
– 2007 : Osídlení okresu Rakovník v době kultury s vypíchanou keramikou – Die Besiedelung des Kreises Rakovník in der Zeit der Stichbandkeramik. Archeologické rozhledy 59, 219-277.
– 2007: Die Entstehung und Ausbreitung der Kultur mit Stichbandkeramik in Mitteleuropa. In:
Kozłowski , J.-K. – Raczky, P. (Ed.): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków – Budapest, 200-215.
– s Pavlů, I.(ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech/3. Neolit. Praha.

– 2005: Kurzer Überblick zu Forschungsgeschichte und Forschungsstand des Neolithikums in Südböhmen, Südwestböhmen und Niederbayern. In: Schmotz, K – Michálek, J – Chytráček, M (Hrgb.): Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen / Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy, 14. Treffen 23. bis 26. Juni 2004 in Heřmaň bei Písek, 170-177. Rahden/Westf.

– 2004: Chrudim. Příspěvek k ke vztahu české skupiny kultury s vypíchanou keramikou k malopolské skupině Samborzec-Opatów – Ein Beitrag zum Verhältnis der böhmischen Gruppe der Stichbandkeramik zur kleinpolnischer Gruppe Samborzec Opatów, Archeologické rozhledy LVI, 3-55. The relationship between the Stroked Pottery culture of Bohemia and the Samborzec-Opatów group of Little Poland (Malopolska).

– 2004: Die Gliederung der Phase IVb der böhmischen Stichbandkeramik in zwei Subphasen aufgrund des Objekts Nr. 8 von Loděnice. In: Hänsel, B. – Studeníková, E. (Hrgb.): Zwischen Karpaten und Ägäis. Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková, 343-354. Rahden/Wesf.

– 1998: Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500-4200 B.C.). Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkultur. Mit Beiträgen von V. Č erný, P. Velemínský und S. Vencl. ARÚ Praha.

– 1998: Die chronologische und geographische Gliederung der postlinearkeramischen Kulturgruppen mit Stichverzierung. In: Preuss, J. (Hrgb.): Das Neolithikum in Mitteleuropa. Kulturen – Wirtschaft – Umwelt vom 6. bis 3. Jahrtausend v.u.Z. Band 1/2, Teil B: Übersichten zum Stand und zu Problemen der archäologischen Forschung, 286-306. Weissbach.