PhDr. Bartošková Andrea

Department: Department of medieval archaeology
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 364
e-mail: bartoskova@arup.cas.cz
Specialization: Early Medieval hillforts and material culture development
Projects:
GA404/04/0013
GA404/04/0269

Involvement in projects:

The nearest Hinterland of Great Moravian Centre Mikulčice – Development and Social-economic Structure (GA ČR 2004-2006, co-investigator)

*

Complete bibliography:

2012

2012: Basic horizons of development at the foregrounds of the Early Medieval hillfort of Budeč – Základní horizonty vývoje na předhradí raně středověkého hradiště Budeč, Archeologické rozhledy 64, 59-88. (PDF)

2011

2011: Zánik knížecího dvorce na Budči – The demise of the ducal curtis at Budeč, Archeologické rozhledy 63, 284-306. (PDF)

2010

2010: Raně středověké opevnění vnějšího areálu hradiště Budeč – Die frühmittelalterliche Befestigung des äußeren Areále der Burganlage Budeč, Památky archeologické 101, 243-282.

2010a: Budeč – ein bedeutendes Machtzentrum des frühen böhmischen Staates, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 38, 85-159, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

2007

2007: Výpověď keramiky z polohy Žabník k vývoji pohřbívání a sídlení v mikulčickém podhradí – The testimony of pottery from the site of Žabník on the development of burial and settlement activities in the outer bailey of Mikulčice, Archeologické rozhledy 59, 675-712.

2006

2006 (s I. Štefanem): Raně středověká Budeč – pramenná základna a bilance poznatků (K problematice funkcí centrální loakality) – Der frühmittelalterliche Burgwall Budeč – Die Quellen und eine Bilanz der Erkentnisse, Archeologické rozhledy 56, 724-757.

2005

2005: Aktuální stav poznání budečského hradiště. In: Budeč 1100 let (905-2005). Kladno, 25-33.

2004

2004: Dvorec hradského správce na Budči? Srovnání publikovaných závěrů s výpovědí terénní dokumentace – Ein Gehöft des Burgverwalters in Budeč? Eine Gegenüberstellung der veröffentlichten Interperetationen und der Aussage der Grabungsdokumentation, Archeologické rozhledy 56, 310-320.

2004a: K vývoji vnitřního opevnění na Budči – Zur Entwicklung der Innenbefestigung von Budeč, Archeologické rozhledy 56, 763-797.

2003

2003: K interpretaci vnějšího valu na Levém Hradci – Zur Interpretation des Aussenwalls in Levý Hradec, Archeologické rozhledy 55, 618-624.

2003a: Revizní analýza archeologické situace u rotundy sv. Petra a Pavla na Budči – Revisionsanalyse der archäologischen Situation bei der St.-Peter-und-Paul-Kirche in Budeč, Památky archeologické 94, 183-218.

2003b: Kostěná a parohová industrie ze Staré Boleslavi – The Bone and Antler Industrie from Stará Boleslav. In: Boháčová, I. (ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia Archaeologica 5, 227-266.

2000

2000: Libice nad Cidlinou-výzkum předhradí v roce 1997 – Libice nad Cidlinou-Untersuchung in der Vorburg im J. 1997, Památky archeologické 91, 213-344.

2000a: Čechy v 6.-9. století. In: Staroslovanská Morava. Drobné studijní texty-sv. 2. Nadační fond sv. Hypolita při katedře historie Ped. Fak MU v Brně (ed.), Brno 2000, 6-13.

2000b: Stará Kouřim; Budeč. In: Wieczorek, A. – Hinz, H.-M. (eds.): Europas Mitte um 1000. Band 1, Stuttgart 2000, 314-316; 397-400.

2000c: Metodické problémy chronologie na základě výzkumu budečského hradiště, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – M5, 183-187.

2000d: Revize klíčové archeologické situace na Budči – Revision der zentralen archäologischen Situation auf dem Burgwall Budeč, Archeologické rozhledy 52, 665-678.

1999

1999: Zánikový horizont budečské akropole (Ke chronologii raně středověké keramiky) – Der Untergangshorizont des Akropolisburgwalls von Budeč (Zur Chronologie der frühmittelalterlichen Keramik), Archeologické rozhledy 51, 726-739.

1998

1998: Vyhodnocení keramiky ze stratigraficky nejstarších poloh na Vyšehradě – Auswertung der Keramik aus den stratigraphisch ältesten Lagen auf Wyschehrad, Památky archeologické 89, 365-387.

1998a: Zur Stellung von Budeč in der Struktur der böhmischen frühmittelalterlichen Burgwälle. In: Henning, J. – Ruttkay, A.T. (eds.): Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Bonn 1998, 321-327.

1997

1997: Budeč ve sféře vlivu velkomoravské kultury. In: Wachowski, K. (ed.): Slask i Czechy a kultura wielkomorawska, Wroclaw 1997, 95-102.

1997a: Rekapitulace archeologického výzkumu Budče – Rekapitulation der archäologischen Untersuchung von Budeč, Archeologické rozhledy 49, 41-55.

1997b: Keramický soubor z počátků raně středověkého osídlení budečského předhradí – Ein keramischer Komplex aus den Anfängen der frühmittelalterlichen Besiedlung der Vorburg von Budeč, Památky archeologické 88, 111-141.

1997 (s J. Slámou): Nové mincovní nálezy na Budči – Neue Münzfunde auf Budeč, Numismatické listy 52, 150-152.

1996

1996: Archäologische Ausgrabungen in Budeč und ihre Auswertung. In: Staňa, Č. – Poláček, L. (eds.): Frühmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa – mehrjährige Grabungen und ihre Auswertung. Internationale Tagungen in Mikulčice III, Brno 1996, 173-187.

1996a: K současnému stavu zhodnocení archeologického výzkumu budečské akropole – Zum derzeitigen Stand der Bewertung der archäologischen Ausgrabung der Akropolis auf Budeč, Archeologické rozhledy 48, 300-310.

1995

1995: Die Knochen- und Geweihindustrie aus der Vorburg des frühmittelalterlichen Budeč – Lage „Na kašně“ – Kostěná a parohová industrie z předhradí raně středověké Budče – polohy Na kašně, Památky archeologické 86, 21-62.

1995a: Kostěná ozdobná destička s motivem páva z budečského předhradí – Das beinerne Zierplättchen mit dem Pfauenmotiv aus der Vorburg von Budeč, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologicko-klasická E 40, 101-110.

1995b: Studium českých raně středověkých hradišť od L. Niederla až do současnosti, Slavia 64, 245-256.

1994

1994: Budeč – an Outline of its Historical Development, Památky archeologické – Supplementum 1, 185-188.

1994 (s E. Břízovou): Early medieval hillfort of Budeč – reconstruction of environment on the basis of pollen analysis – Raně středověké hradiště Budeč – rekonstrukce přírodního prostředí na podkladě pylové analýzy, Antropozoikum 21, 75-86.

1992

1992: Archeologický výzkum budečského předhradí v poloze Na kašně. První etapa hodnocení – Die archäologische Erforschung der Budečer Vorburg in der Lage „Na kašně“. Die erste Bewertungsetappe, Archeologické rozhledy 44, 431-452, 498-502.

1986

1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu – Slawische Hortfunde von Eisengegenständen in der Tschechoslowakei. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně, roč.13/2. Praha.

1985

1985 (s M. Stloukalem): Žabník – slovanské pohřebiště v zázemí mikulčického hradiště, Časopis Národního muzea, řada přírodovědná 154/3-4, 153-159.

1983

1983: Archeologický výzkum na předhradí Budče v porovnání s výsledky magnetické prospekce – Archaeological excavations carried out at the bailey of Budeč compared with the results of magnetic prospection. In: Geofyzika a archeologie, 115-118.

Complete bibliography (PDF)