Vojtěchovská (roz. Rosolová) Ivana

* 31. 5. 1950 Praha, † 7. 7. 2017 Praha

Ivana Vojtěchovská vystudovala archeologii a etnografii na FF UK (1968-1973), po ukončení studia nastoupila do Archeologického ústavu ČSAV, kde však pracovala pouhé dva roky (1973-1974). Poté odešla do Oblastního/Středočeského (od 1975) muzea v Roztokách u Prahy.
Zabývala se zejména pozdní dobou halštatskou a starší dobou laténskou, obecně se pak věnovala archeologii regionu, kde provedla řadu výzkumů.
Velké úsilí věnovala muzejní činnosti. Podílela se na vytvoření archeologických expozic pro roztocké muzeum (1977, 1998) a byla autorkou či spoluautorkou řady výstav v tomto muzeu (Čeněk Rýzner, objevitel únětického pohřebiště, 1998-1999) i jinde (Rosa Bohemica, Břevnovský klášter 1997; 900 let obce Tursko, Tursko 2001 ad.).

D (výběr): Vojtěchovská, I. 1995: Pravěké osídlení v oblasti Libčic nad Vltavou. Středočeský vlastivědný sborník 13, 17-42; Buchvaldek, M. – Moucha, V. – Popelka, M. – V., I. 1997: Katalogy šňůrové keramiky v Čechách XI. – XIV. Kladensko, Slánsko, Kralupsko a Praha-západ. Praehistorica 22 (Varia archaeologica 7), 113-172; Droberjar, E. – V., I. 2001: Žárový hrob mladší doby římské z Velkých Přílep, okr. Praha-západ. Archeologie ve středních Čechách 5, 447-483.
L (výběr): Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 628; Daněček, D. 2017: Vzpomínka na PhDr. Ivanu Vojtěchovskou. Středočeský vlastivědný sborník 35, 7.