Svoboda Bedřich

* 4. 2. 1910 Pardubice, † 18. 8. 1975 Praha

Po absolvování státního gymnázia v Pardubicích (1921-1929) studoval Bedřich Svoboda na FF UK klasickou a prehistorickou archeologii, klasickou filologii, dějiny starověku a filozofii. V roce 1934 zakončil studium obhajobou disertační práce na téma Přínos klasických a keltických prvků ke vzniku kultury doby císařství římského. V době studií získával praktické zkušenosti jako pomocná síla při archeologických výzkumech StAÚ, pracoval v Národním muzeu a v muzeu v Pardubicích. Od roku 1936 pracoval jako archeolog prehistorického oddělení NM (lužické pohřebiště v Malé Bělé, oppidum v Nevězicích 1949-50), kde zároveň začal budovat antickou sbírku a připravil zde první výstavu klasické archeologie (1938).

V roce 1953 nastoupil do Archeologického ústavu ČSAV. Specializoval se na dobu římskou (v letech 1955-1956 prováděl výzkum římského kastelu v Leányváru na Slovensku), ale také na dobu stěhování národů, jejíž výzkum u nás prakticky založil. Jeho kniha Čechy v době stěhování národů (1965) je první soubornou prací o vývoji Čech od 4. do 6. století, která přinesla podrobnou analýzu hlavních nálezových skupin v rámci celoevropských souvislostí. V Archeologickém ústavu pracoval také jako výkonný redaktor Památek archeologických (1953-1969).

Po habilitaci na FF UK pro obor klasické archeologie (1948) se Svoboda jako externista ujal přednášek o době římské a stěhování národů, pro téže období byl jmenován i profesorem (1969). Své přednášky často doplňoval i výklady o numismatice.

Bedřich Svoboda byl vědeckým pracovníkem širokého rozhledu a rozsáhlých znalostí dobového prostředí, vždy ochoten svou radou přispět svým kolegům. Patřil k našim předním odborníkům na dobu římskou a dobu stěhování národů.

 

 

P: Archiv AV ČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Svoboda, B. 1947: Čechy a římské impérium. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie. Praha, s. 1-253. S., B. 1951: Antické umění ve sbírkách a nálezech v Československu (katalog). Praha. S., B. 1965: Čechy v době stěhování národů. Praha.

L (výběr): Filip, J. 1976: Bedřich Svoboda. AR 28 (+B), s. 90-92. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, s. 547-548.