Spurný Václav

* 4. 1. 1920 Praha, † 24. 11. 2013 Praha

Václav Spurný se narodil v Praze do úřednické rodiny. Po maturitě na reálném gymnáziu (1939) vystudoval na FF UK obor dějepis – čeština. Po uzavření vysokých škol byl přijat do Státního archeologického ústavu (1940), kde mu byla povolena laboratorní praxe, zároveň se účastnil výzkumů (Levý Hradec, Budeč, Třebusice) a podílel se na inventarizacích regionálních muzeí (Turnov, Mnichovo Hradiště). O dva roky později nastoupil jako smluvní úředník do Zeměměřičského úřadu. V roce 1943 byl totálně nasazen nejprve v Horním Slezsku, později v Pardubicích a v Praze (do 1945).

Po osvobození Spurný opět nastoupil ke studiu, tentokrát pravěké a klasické archeologie (1945-48), zároveň byl přijat do StAÚ na pozici smluvního úředníka. Vedl archiv nálezových zpráv (1945-51, znovu 1971-82), kde bezprostředně po válce bylo nutné vedle inventarizace zpracovat fond zrušeného Amt für Vorgeschichte.

Po absolutoriu na FF UK vedl Spurný jako specialista na dobu bronzovou a halštatskou řadu výzkumů na Moravě (např. Hulín, Bezměrov). V roce 1949 byl pověřen dlouhodobým výzkumným úkolem v rámci celostátního plánu, zaměřeného na řešení problematiky opevněných osad doby bronzové (výzkum pravěkého hradiště v Hradisku u Kroměříže, lokality spjaté s počátky lužické kultury na našem území).

V rámci archeologické expedice HUKO na východním Slovensku se zúčastnil výzkumu lokality Barca II (1952). V letech 1951-62 působil jako zástupce vedoucího pravěkého oddělení, v následujícím období (1962-67) oddělení vedl. Při svém druhém působení v čele Archivu nálezových zpráv (ANZ) se významně podílel na soupisu nálezových zpráv z doby existence StAÚ (Monumis) a zpřístupnění těchto fondů odborné veřejnosti. Tento projekt se posléze stal jedním ze základů pro moderní zpracování dat v Archivu nálezových zpráv (Archeologická databáze Čech).

Václav Spurný patřil k pamětníkům každodenního života v Archeologickém ústavu i vývoje této instituce, pracoval zde více než 40 let (1940-82). Kolegové na něho vzpomínají mimo jiné jako na skvělého vypravěče, laskavého a vstřícného člověka. Zároveň  poskytoval v Archivu nálezových zpráv azyl režimem diskriminovaným jedincům.

 

 

P: Archiv AVČR, fond Státní archeologický ústav 1919-1952.

D (výběr): Spurný, V. 1948: Problém kostrových hrobů v knovízské kultuře. S., V. 1960: Hradisko u Kroměříže ve světle nových archeologických výzkumů; S., V. 1972: Sídliště starší a střední doby bronzové v Bezměrově u Kroměříže. PA 63, 180-248. S., V. 1975: Nálezový archiv Archeologického ústavu ČSAV v Praze. ASM 10/2, 150-58, 184-86.

L (výběr): Charvátová, K. – Venclová, N. 1995: PhDr. Václav Spurný, CSc. – 75 let. AR 47, 160 (+B).