Smetánka Zdeněk

* 21. 10. 1931 Pardubice, † 4. 4. 2017

V době studia na klasickém gymnáziu v Pardubicích (1942-1950) se Zdeněk Smetánka zajímal o výtvarné umění, a také o archeologii. V septimě působil v pardubickém Musejním spolku jako volontér, pracoval s nálezy, účastnil se sběrů i záchranného výzkumu. Po maturitě byl přijat na FF UK, kde vystudoval prehistorii a dějiny umění (1950-1955). Do Archeologického ústavu ČSAV nastoupil v roce 1954 jako asistent, posléze zde působil jako vědecký aspirant až do roku 1960, kdy aspiranturu ukončil Studií o českých středověkých kachlích. Jako vědecký pracovník setrval v Archeologickém ústavu až do svého odchodu do důchodu (1993), v letech 1972-1990 na pozici vedoucího Oddělení archeologie středověku. V roce 1957 vystoupil spolu s Miroslavem Richterem na pracovní poradě archeologů v Liblicích s příspěvkem o metodice studia středověké keramiky. Poprvé tehdy představili moderní středověkou archeologii, opřenou o metody vycházející z povahy pramenů. V jejich příspěvku jednoznačně vystupovala priorita teoretické rozvahy před vlastní prací s materiálem.
V roce 1964 přivedl Zdeňka Smetánku Jan Filip zpět na Filozofickou fakultu a pověřil ho přednáškami o středověké archeologii, jako externí vyučující působil Smetánka na fakultě až do roku 2002, interně byl v letech 1993-2002 vedoucím semináře pro archeologii středověku.
V rámci tematického zaměření odborné práce Zdeňka Smetánky lze vydělit čtyři hlavní okruhy: život středověké vesnice, počátky osídlení Pražského hradu, gotické kachle a metodiku oboru. K jeho zásluhám lze přičíst posun českého bádání od zaniklých středověkých vesnic k celkovému studiu venkovského prostředí a jeho proměn. Souběžně prosazoval nové nároky na používané metody, zejména na povrchový průzkum, geodeticko-topografický průzkum či zájem o přírodní prostředí. Studium středověkých kachlů obohatil Smetánka o systematiku morfologie a nástin výrobní technologie. V rámci výše uvedených tematických okruhů provedl řadu terénních výzkumů, např. v Sezimově Ústí (1962-1965), v Čáslavi-Hrádku (1963) nebo na lokalitě zaniklé středověké vesnice Svídna (1969-1973). V roce 1972 převzal po Ivanu Borkovském vedení výzkumů na Pražském hradě.
Zdeněk Smetánka byl členem řady domácích i zahraničních prestižních společností a institucí, namátkou uveďme členství v Učené společnosti ČR (1995), pozici viceprezidenta mezinárodní asociace Ruralia pro výzkum středověké vesnice, členství ve vědeckých a redakčních radách.
Ve vzpomínkách kolegů a přátel zůstává Zdeněk Smetánka skromným a trpělivým člověkem, vstřícným a spolehlivým kolegou, nadšeným pedagogem, který vychoval a ovlivnil několik generací archeologů.

D (výběr): Richter, M. – Smetánka, Z. 1958: Zur Datierung und Problematik der Anfänge der rotbemahlten Keramik in Böhmen. In: Epitymbion R. Haken, Praha 131-150; S., Z. 1965: Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury zemědělských osad X. – XV. století v Čechách. Československý časopis historický 13, 239-268; S., Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. Památky archeologické 59, 543-578; S., Z. – Škabrada, J. 1974: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice. Památková péče, 297-306; S., Z. 1978: Hledání zmizelého věku. Praha; Klápště, J. – S., Z. – Dragoun, Zv. 1983: Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy. Archeologické rozhledy 35, 387-426; S., Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha; S., Z. – Žegklitz, J. 1992: Post-medieval archaeology in Bohemia and its problems. Studies in postmedieval archaeology 1, 7-21; S., Z. 1992: Legenda o Ostojovi. Praha; S., Z. 2003: Archeologické etudy. Praha.
L (výběr): Klápště, J. 1991: Zdeněk Smetánka – 60 let. Archeologické rozhledy (+B) 43, 612-23. Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 517-518; Štefan, I. 2014: Prvních deset let… Dějiny a současnost 8, 32-35; Klápště, J. 2017: Mírný muž v normalizačním bezčasí. Dějiny a současnost 6, 42-43; Vencl, S. 2017: Můj Zdeněk Smetánka. Dějiny a současnost 6, 41-42.