Šimana Miloslav

* 3. 3. 1921 Praha, † 15. 11. 1984 Praha

Do Archeologického ústavu ČSAV přišel Miloslav Šimana 1. 3. 1962 z Vysoké školy železniční, kde působil jako odborný asistent na katedře geodézie a kartografie. Pracoval v ústavu do 30. 9. 1976 na pozici vedoucího Útvaru technické dokumentace ARÚ, a dokázal zde vybudovat ucelený systém měřičské dokumentace archeologických výzkumů. Základem systému byla fotogrammetrie, jejíž aplikaci v archeologii detailně propracoval a zdokonalil (např. použitím švédské věže). Získané výsledky zajistil založením evidence a archivu měřičské dokumentace (dnes součást Archivu terénní dokumentace). Miloslav Šimana se Slavomilem Venclem vypracoval návrh na jednotné polohové určování nalezišť. Chápal potřebu ochrany památek a na základě terénních zkušeností navrhl efektivní způsoby dokumentace fortifikací, mohylníků nebo zaniklých vesnic. Podílel se na vzniku projektu mapové dokumentace nemovitých památek, vypracoval jako vzor jeden z listů základní mapy (ZM 22-14). Na dokumentační postupy Miloslava Šimany navazovala řada jeho spolupracovníků a dále je rozvíjela.
Své zkušenosti předával Šimana studentům při výuce na katedře archeologie FF UK.
Miloslav Šimana byl člověk ochotný, vždy přímý až rázný, osobně obětavý, často usměvavý, ve své práci vždy systematický, přesný a důkladný.

D (výběr): Šimana, M. – Vencl, S. 1970: Návrh na jednotné polohové určování archeologických nalezišť. Archeologické rozhledy 22, 574-585; Š., M. 1971: Geodesie v archeologické praxi. Zprávy ČSSA, Suppl. 9, Praha; Š., M. 1972: Užití fotoměřičské věže k dokumentaci památek. Obnova památek 1, 14-32; Beneš, A. – Michálek, J. – Š., M. – Zavřel, P. 1985: Metodika zaměřování mohylových pohřebišť. České Budějovice.
L (výběr): Vencl, S. 1985: Za ing. Miloslavem Šimanou. Archeologické rozhledy 37 (+B), 345-346.