Rulf Jan

* 3. 3. 1952 Praha, † 2. 4. 1997 Praha

Po maturitě nastoupil Jan Rulf na FF UK, kde vystudoval archeologii a historii (1970-1975). Po ukončení studia zůstal krátce na fakultě v Ústavu prehistorie jako asistent (1975-76). Pod vlivem Miroslava Buchvaldka se zaměřil na studium kultury se šňůrovou keramikou, několik měsíců strávil na studijním pobytu v SSSR a po návratu obhájil kandidátskou práci Komplex kultur se šňůrovou keramikou na území evropské části SSSR (1976). V roce 1977 začal pracovat v Archeologickém ústavu ČSAV jako specialista na období neolitu a eneolitu, zabýval se však také vztahem kultury a přírodního prostředí v těchto obdobích a aplikací matematických metod v archeologii.
V letech 1985-1988 Rulf absolvoval na FF UK speciální postgraduální studium matematické analýzy experimentálních dat. V české archeologii byl průkopníkem užívání počítačů, prosazoval aplikaci matematických metod při zpracování velkých souborů archeologických pramenů a informací.
Působil na detašovaném pracovišti Archeologického ústavu ČSAV v Bylanech, od roku 1988 toto pracoviště vedl. Na počátku 90. let se stal vedoucím oddělení pravěku (1992) a zástupcem ředitele pro vědeckou práci (1993). V rámci reorganizace AV ČR (1993) se podílel na organizačních změnách v archeologické památkové péči, na její nové podobě a funkci.
Jan Rulf bohužel odešel předčasně, přesto však po sobě zanechal výraznou stopu. Byl to životní optimista, člověk přátelský a obětavý.

D (výběr): Rulf, J. 1983: Přírodní prostředí a kultury českého neolitu a eneolitu. Památky archeologické 74, 35-95; Pavlů, I. – R., J. – Zápotocká, M. 1986: Theses on the Neolithic site of Bylany. Památky archeologické 77, 288-412; R., J. 1989: Archeologie – matematika – počítače. Zprávy Československé společnosti archeologické 35. Praha; Pavlů, I. – R., J. 1991: Stone industry from the Neolithic site of Bylany. Památky archeologické 82, 277-365; Pavlů, I. – R., J. – Zápotocká, M. 1995: Bylany enclosure. The Neolithic Site Area Model. Památky archeologické, Suppl. 3, Praha; R., J. 1997: Die Elbe-Provinz der Linearbandkeramik. Památky archeologické, Suppl. 9, Praha.
L (výběr): Sommer, P. 1997: Odešel přítel. Archeologické rozhledy 49 (+B), 552-553; Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slovenských archeologů. Praha, 482-483.